ZF 24

Zi decisivă în negocierile cu FMI. Reducerea CAS, punctul esenţial pe agenda discuţiilor

Zi decisivă în negocierile cu FMI. Reducerea CAS, punctul esenţial pe agenda discuţiilor

Ioana Petrescu, ministrul finanţelor: Ţările din restul Euro­pei folosesc mai mult sistemul ban­car. Pentru acelaşi nivel de dez­vol­ta­re şi acelaşi stil de viaţă trebuie împrumutate şi mecanismele care i-au adus pe ei acolo. Foto Andreea Alexandru

12.06.2014, 00:07 626

Ministrul finanţelor Ioana Petrescu spune într-un in­ter­viu acordat revistei The ONE că reducerea CAS este unul dintre prin­cipalele punc­te pe agen­da discuţiilor cu re­pre­­zentanţii FMI aflaţi în aceste zile la Bucu­reşti. Mi­ni­strul spune că discuţiile sunt com­plexe pentru că se negociază un „pachet“, nu separat reducerea CAS, însă ea nu a făcut un pronostic în privinţa re­zul­tatelor. În ceea ce priveşte re­du­ce­rea TVA aceasta nu este o mă­sură în­tre­vă­zută pe termen scurt, spune titu­larul por­tofoliului Finanţelor. FMI nu se opu­ne răspicat reducerii CAS, dar cere gu­ver­nului să identifice surse altervative pen­­tru buget - efortul reducerii CAS cu cinci puncte procen­tua­le evocat de gu­vern fiind estimat la 5 mld. lei anual.

Premierul Victor Ponta a anuţat că as­tăzi va avea o ultimă întâlnire cu delegaţia FMI, adău­gând că speră ca re­la­xarea impozitării muncii să fie efec­tu­ată „într-o perioadă de timp rezonabilă“.
 

Ce a făcut bun până acum Ministerul Finaţelor de când aţi venit dumneavoastră?

Urmăresc ca sistemul fiscal să fie pu­ţin mai simplu, un număr mai redus de taxe. Cred că tăierea celor 92 de taxe para­fiscale este o măsură bună, nu adu­ceau suficient de mulţi bani la buget. Îmi doresc totodată încurajarea mediul­ui de afaceri prin măsura de neimpo­zita­re a profitului reinvestit.

Vreau să fac faţa fiscului mai prie­te­noasă: multe din servicii să fie mutate online pentru eco­nomisirea timpului, fis­cul să educe mai bi­ne contribuabilul, informarea să fie mai clară.

Va scădea CAS de la 1 iulie?

Pentru asta mă lupt de vreo 10 zile cu FMI. Scăderea CAS e unul dintre punc­tele esenţiale ale negocierii. Împre­u­nă cu echipa de la Ministerul Finan­ţe­lor am venit cu soluţii, am venit cu mă­suri, dar negocierile sunt complexe, pen­tru că sunt negociate mai multe lu­cruri care fac par­te dintr-un pachet. Nu se negociază se­parat CAS faţă de alte mă­suri. Şi atunci trebuie să lucrăm pe toate planurile.

Aveţi în vedere scăderea TVA?

Nu s-a discutat acest subiect, nu e o pro­ble­mă pe termen scurt, poate pe termen mediu.

Ce trebuie făcut pentru a creşte rata de colectare a taxelor?

Pentru a creşte rata de colectare a taxelor trebuie urmărită atât reducerea evaziunii, cât şi conformarea voluntară.

Pentru reducerea evaziunii fiscale s-a ela­borat proiectul de lege pentru pla­fo­narea plă­ţilor în numerar între per­soane fizice care este acum în Parlament.

Pe partea de confor­mare vo­luntară se urmăreşte discutarea cu corpo­ra­ţi­ile despre preţurile de transfer pentru a ve­dea cum îşi alocă profitul în România sau alte ţări.

S-a dat drumul la o înţelegere între fisc şi corporaţiile multinaţionale (EPA) cu privire la modul în care îşi vor plă­ti taxele în fiecare an. În acest fel, fis­cul nu mai măsoară în fie­care an ce pro­cent din profit s-a dus în fiecare ţară, iar corporaţiile ştiu exact cât au de plătit. Dacă beneficiile ar fi explicate mai clar - şcoli, asistenţă medicală, pensii, dru­muri etc. -, oamenii ar înţelege mai bine rolul taxelor.

În România oamenii par foarte su­pă­raţi pe evaziune, dar nu reacţionăm foar­te tare când o vedem. De exemplu, oa­menii de afa­ceri nu reacţionează dacă au cunoştinţe care plătesc salariul mi­nim pe hârtie şi restul cash; toată lumea e afectată, dar nu luăm mă­suri.

De ce e România o ţară de cash? Chiar şi Ministerul Finanţelor încurajează oamenii să plătească cash taxele.

Se urmăreşte introducerea plăţii cu car­dul şi la ghişeu şi online. Am fost sur­prin­să de anumite reacţii negative la pro­iectul cu plafonarea cash. E un proiect bun.

Nu cred că trebuie să ne lăsăm influ­en­ţaţi de faptul că sunt anumite zone fără acces la bănci. Încet, încet trebuie să promovăm mă­suri care să îi în­cu­ra­jeze pe oameni să folo­seas­că sistemul fi­na­nciar şi, evident, şi băncile se vor duce să deschidă sucursale. Ţările din restul Euro­pei folosesc mai mult sistemul ban­car. Pentru acelaşi nivel de dez­vol­ta­re şi acelaşi stil de viaţă trebuie împrumutate şi mecanismele care i-au adus pe ei acolo.

Interviul complet va apărea în ediţia din luna iulie a revistei The One

AFACERI DE LA ZERO