ZF Utile

Care sunt paşii pe care trebuie să-i faceţi pentru a deveni PFA

Autor: Livadariu Andreea

20.04.2011, 11:18 6077

Vreţi să deveniţi Persoană Fizică Autorizată? Pentru aceastatrebuie să vă înregistraţi la Oficiul Registrului ComerţuluiTeritorial (ORCT) din raza sediului profesional pe care vreti să îldeschideţi. Adrese pentru oficii teritoriale ale RegistruluiComerţului aici: http://www.onrc.ro/romana/retea.php#onrc

Scopul înregistrării este obţinerea unui certificat deînregistrare care va conţine codul unic de înregistrare (CUI) emisde ONRC (Oficiul Naţional al Registrului Comerţului) şi codul deidentificare fiscală (CIF) emis de Administraţia Financiară dincadrul ANAF. Acest certificat de înregistrare este un document carevă permite să vă desfăşuraţi activitatea economică în calitate depersoană fizică autorizată.

Care sunt paşii pe care trebuie să-i faceţi pentru a devenipersoană fizică autorizată?

Pasul cel mai important pentru a deveni PFA este înregistrareala ORCT (pasul 5), însă acest lucru presupune întocmirea unui dosarcu o serie de acte (pasul 4). Vedeţi aici actele necesare:http://www.onrc.ro/documente/ghid/1_pfa.pdf

Cererile tip le puteţi descărca de aici: http://www.onrc.ro/formulare/formular_asoc_proprietari.pdfsau le puteţi obţine gratuit de la sediul ORCT, Biroul deinformaţii.

ATENŢIE! Înainte de a vă depune la ORCT dosarul cu actelenecesare, trebuie să faceţi alţi trei paşi (paşii

1-3) prin care veţi obţine 3 documente fără de care dosaruldumneavoastră va fi incomplet.

Pasul 1: obţinerea acceptului asociaţiei de locatari (dacă estecazul).

În cazul în care vă veţi stabili sediul profesional într-unimobil care are destinaţia de locuinţă, trebuie să obţineţi acordulasociaţiei de proprietari pentru a putea stabili sediul PFA înacest imobil.

Descărcaţi un formular (11-10-160) de aici: http://www.onrc.ro/formulare/formular_asoc_proprietari.pdf

Trebuie să solicitaţi semnăturile vecinilor direcţi (de laetajul superior, de la cel inferior, precum şi de la vecinii cucare aveţi perete comun). Dacă vecinii dumneavoastră şi-au datacordul, formularul mai trebuie ştampilat şi semnat deadministratorul de bloc.

Concluzie: un drum (asociaţia de proprietari).

Pasul 2: Legalizare la notariat a actului prin care dovediţi căaveţi dreptul de a folosi sediul în care vă veţi desfăşuraactivitatea ca PFA.

Mergeţi la notariat şi faceţi o copie legalizată a actului princare dovediţi că aveţi dreptul de a folosi sediul viitoarei PFA.Actul care trebuie legalizat poate fi:

- un extras de carte funciară nu mai veche de 30 de zile

- un contract de vânzare-cumpărare sau contract de donaţie

- un certificat de moştenitor, o hoatărâre judecătoreascădefinitivă privind proprietatea

- un contract de subînchiriere, o declaraţie de luare în spaţiuetc.

Vă costă 6 lei o pagină (spre exemplu, dacă actul dumneavoastrăare 3 pagini, veţi plăti 18 lei), iar copia legalizată o obţineţipe loc.

Concluzie: un drum, un ghişeu.

Pasul 3: verificarea şi rezervarea firmei la sediul ORCT.

"Firma" este de fapt numele PFA, pe care trebuie să-l alegeţidupă modelul "nume prenume" sau "nume iniţială prenume". Spreexemplu: "Ionescu Alexandru PFA" sau "Ionescu A. PFA".

Acest pas nu depinde de paşii anteriori. Îi puteţi face în oriceordine doriţi.

Sugestie: pentru a salva timpul alocat procedurii deînregistrare ca persoană fizică autorizată este de preferat săparcurgeţi paşii în ordinea indicată. Spre exemplu, acest pasconstă în verificarea şi rezervarea firmei şi durează maximum 30 deminute. Dacă aveţi documentele de la paşii 1 şi 2, paşii 3, 4 şi 5pot fi uniţi, întrucât se desfăşoară la ORCT.

Descărcaţi un formular de aici:

http://www.onrc.ro/formulare/anexa2_cerere_verificare_disponibilitate_pf_v1.pdf

Formularul nu se poate depune online. Mergeţi şi depuneţiformularul la ORCT de pe lângă Tribunalul Bucureşti sau la ORCT depe lângă tribunalul din reşedinţa de judeţ în care veţi avea sediulprofesional. Pentru Bucureşti, adresa: Intrarea Sectorului nr. 1,sect. 3 (Piaţa Muncii, lângă Biserica "Sfinţii Împăraţi Constantinşi Elena", Bariera Vergului). Pentru provincie vedeţi adrese aici:http://www.onrc.ro/romana/retea.php#onrc.

Ghişeu: depuneţi formularul şi achitaţi o taxă de 16 lei. Încazul în care numele nu este deja folosit, primiţi o dovadă în 30de minute. În concluzie, pentru verificarea şi rezervarea firmeitrebuie să staţi de două ori la coadă: o dată pentru a achita taxaşi a depune formularul şi o dată pentru a obţine hârtia cu firmadumneavoastră (adică "dovada").

Dacă numele dumneavoastră este folosit, alegeţi un alt nume şirepetaţi procedura.

Concluzie: un drum, un ghişeu la care staţi de două ori lacoadă.

Pasul 4: până acum aveţi trei acte: copia legalizată (pasul 1),acceptul asociaţiei de locatari (pasul 2), dovada verificării şirezervării firmei (pasul 3). Alcătuiţi un dosar în careincludeţi:

1. O cerere de înregistrare completată cu datele dumneavoastrăpersonale.

Formular aici http://www.onrc.ro/formulare/anexa_a_cerere_inregistrare_pf_v4.pdf

2. Dovada verificării şi rezervării firmei, eliberată de ORCT(pasul 3).

3. Carte de identitate sau paşaport (copie xerox semnată dedumneavoastră).

4. Copia legalizată a documentului care arată că aveţi dreptulde a folosi sediul (pasul 1).

5. Acceptul asociaţiei de locatari (pasul 2).

6. Specimenul dumneavoastră de semnătură, în original.

Formular aici http://www.onrc.ro/formulare/principale/anexa7.pdf

7. O declaraţie tip pe proprie răspundere care să atesteîndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute delegislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar,protecţiei mediului şi protecţiei muncii. Formular aici: http://www.onrc.ro/formulare/declaratie_art15alin1litb_model2_v4.pdf

8. Documentele care atestă pregătirea profesională sauexperienţa profesională (copii xerox cu semnătura dumneavoastră) -pot fi:

- diplomă de studii

- certificat de absolvire a unei instituţii de învăţământ

- atestat de calificare profesională, recunoaştere a calificăriidobândite în străinătate etc.

ATENŢIE! La dosar veţi avea nevoie şi de informaţiile dincazierul fiscal, însă de obţinerea acestora se va ocupa ORCT, doarsă aveţi grijă să bifaţi punctul 7.5 din cererea pentruînregistrare.

Pasul 5: puteţi opta să depuneţi personal dosarul la sediul ORCTsau prin corespondenţă.

În cazul în care optaţi să mergeţi personal la ORCT, trebuie săparcurgeţi următorii paşi:

1. Obţineţi dovada verificării firmei.

2. În cazul în care aveţi neclarităţi în privinţa completăriiformularelor, vă puteţi adresa "Biroului de asistenţă" saughişeului "Informaţii". (Pentru Bucureşti, clădirea ORCT, etaj1).

3. Depuneţi dosarul (alcătuit conform paşilor 1-4) la ghişeul 23sau 24, unde un funcţionar va verifica dacă lipsesc acte. Dacădosarul este complet, vi se va întocmi o notă de calcul(aproximativ 250 lei). Vi se dă înapoi dosarul.

4. Achitaţi taxa socotită prin nota de calcul la ghişeul numit"Registratură intrări". Aici vi se va elibera chitanţa (pe care oveţi adăuga la dosar) şi un bon pe care aveţi trecută data la careveţi afla dacă vi

s-a admis dosarul în vederea înregistrării în RegistrulComerţului ca persoană fizică autorizată.

5. Mergeţi din nou la ghişeul unde vi s-a eliberat nota decalcul şi depuneţi dosarul.

Concluzie: paşii 3 şi 5 (care pot fi făcuţi în aceeaşi zi): undrum, 6 cozi la ghişee.

În cazul în care optaţi să depuneţi dosarul prin corespondenţă(la adresele indicate la pasul 3), trebuie să ştiţi că proceduradurează mai mult decât dacă vă prezentaţi personal.

REZULTATE PROCEDURĂ - 3 variante

1. Dacă documentaţia este incompletă, vi se emite o rezoluţie demodificare prin care vi se va restitui dosarul. Veţi avea termen 15zile (cu posibilitatea de prelungire) pentru completarea dosaruluişi repetarea pasului 5.

2. Dacă documentaţia este completă, ORCT va emite rezoluţia deadmitere a dosarului prin care va dispune motivat înmatricularea înRegistrul Comerţului, autorizarea funcţionării şi va trimitedosarul administraţiei financiare pentru luarea în evidenţăfiscală.

În urma înregistrării PFA se va elibera un certificat deînregistrare, care conţine codul unic de înregistrare (C.U.I.) şicodul de identificare fiscală (C.I.F.), - care atestă înregistrareaîn Registrul Comerţului, autorizarea funcţionării şi luarea înevidenţă fiscală - şi rezoluţia de la Tribunalul de pe lângăOficiul Registrului Comerţului. Acesta poate fi trimis prin e-mailsau poştă ori îl puteţi ridica de la biroul eliberări de la sediulORCT, în funcţie de cum aţi optat în cererea de înregistrarecompletată la pasul 4.1.

3. Dacă direcţia ONRC va emite o rezoluţie de respingere acererii de înmatriculare în registrul comerţului, împotrivarezoluţiei veţi putea formula în termen de 15 zile de la comunicareo plângere la judecătoria din raza sediului social.

Dacă instanţa de judecată admite plângerea dumneavoastră, vadispune prin hotărâre înmatricularea în Registrul Comerţului şiautorizarea funcţionării.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24