Eveniment

Blejnar, ANAF: Dispar peste 30% din administraţiile fiscale

Blejnar, ANAF: Dispar peste 30% din administraţiile fiscale

Autor: Claudia Medrega

21.12.2010, 23:59 94

Restructurarea la nivelul sec­torului fiscal va duce ladispariţia a peste 30% dintre cele 424 de administraţii finan­ciareexistente în teritoriu, urmând să existe şi disonibilizări la GardaFinaciară, Vamă şi Trezorerie, potrivit preşe­dintelui AgenţieiNaţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Sorin Blejnar.

"Probabil în ianuarie - februarie va începe procesul. Vor fidesfiinţate multe administraţii fiscale locale, dar nu cred că seva înjumătăţi numărul. Vor dispărea toate administraţiilefinanciare fără trezorerii. Sunt circa 50 de administraţii care audoar partea de administrare financiară. De asemenea, vom desfiinţaadministraţiile care sunt foarte apropiate geografic. România nu-şipoate permite administraţii financiare la 5-6 km una de alta. Vordispărea peste 30% din admi­nis­traţiile financiare, care au fostînfiinţate în ultimii 20-30 de ani pe criterii administrative", adeclarat Blejnar într-un interviu acordat ZF.

El a menţionat că obiectivul este ca la sfârşitul primuluitrimestru din 2011 să fie finalizat procesul de comasare saudesfiinţare a circa 150 de administraţii financiare.

Într-o primă etapă vor fi înfiinţate 8 admi­nistraţii fiscaleregionale şi 41 de ad­ministraţii judeţene, care vor fi arondateregional. "Există mijloace moderne de de­cla­ra­re a veniturilor cuajutorul certificatului di­gi­tal. Contribuabili mari şi mijlocisunt obligaţi să depună electronic declaraţiile. Prin decl­arareaelectronică informaţia intră în server. Se simplifică munca. Înplus, dispare riscul ca un operator să introducă o cifră greşită.Greşelile apar deoarece s-a lucrat foarte mult pe suport hârtie.Vrem să renun­ţăm la hârtie".

În planul de restructurare a ANAF intră şi preluarea prinabsorbţie a atribuţiilor Gărzii Financiare şi Autorităţii Naţionalea Vămilor, acestea urmând să fie desfiinţate şi transformate înstructuri fără personalitate juridică în cadrul agenţiei. "Atuncicând con­tribuabilul are contact cu Fiscul trebuie să discute cu osingură instituţie. Acum Garda şi Vama sunt entităţi de sinestătătoare. Prin preluarea prin absorbţie, Fiscul va avea pen­truprima dată după mulţi ani o singură insti­tuţie. Automat se reduceşi personalul".

Restructurarea ANAF este necesară pen­tru a consolida cadrullegal privind lupta îm­po­triva evaziunii fiscale, pentru a eliminaparalelismele şi evaluarea diferită a aceleiaşi operaţiunieconomice, în viziunea Guver­nu­lui. ANAF are 1.002 angajaţi(aparat pro­priu), iar la Garda Financiară şi ANV sunt 1.396,respectiv 3.812 de angajaţi. În direcţiile finan­ţelor publicejudeţene şi a municipiului Bucu­reşti sunt 23.376 de angajaţi.Ministrul finan­ţelor Gheorghe Ialomi­ţianu a anunţat că peste6.000 de an­gajaţi din structurile subor­donate ministe­rului vorfi disponibilizaţi.

ANAF urmăreşte pentru 2011 şi 2012 implementarea unui sistemstabil de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale pentrucontribuabilii aflaţi în dificultate temporară de lichiditate şireinstituirea eşalonărilor la plata obligaţiilor fiscale restante,a declarat preşedintele instituţiei, Sorin Blejnar.

După ce până anul trecut oamenii de afaceri se plângeau deblocarea rambursărilor de TVA, care strangulau fluxurile delichidităţi ale multor companii acţionând ca o suprataxă ascunsă,în acest an situaţia rambursărilor s-a îmbunătăţit.

"Pentru o relaţie corectă Fisc - contribuabil şi pentrucreşterea gradului de conformare al con­tribuabililor la declarareşi la plată am întreprins numeroase acţiuni menite să sprijinemediul de afaceri, şi aici mă refer la rambursarea de TVA cucontrol ulterior pentru deconturile cuprinse între 5.000 şi 10.000lei, elaborarea OUG 92/2009 prin care firmele au posibilitateasă-şi amâne obligaţiile fiscale la plată pentru 6 luni,implementarea sistemului de declarare on-line, transparenţaprocesului de rambursare a TVA sau elaborarea CarteiContribuabilului", a declarat Blejnar pentru ZF. În plus, prinacţiunile de combatere a evaziunii şi fraudei fiscale, Fisculurmăreşte, pe de-o parte, scoaterea la lumină a economieinefiscalizate şi atragerea de sume suplimentare la bugetul de stat,iar pe de altă parte, crearea unui mediu concurenţial corect, încare agenţii economici să-şi desfăşoare activitatea fărădistorsiuni, a mai spus şeful Fiscului.

ANAF urmăreşte prin crearea unui departament de control alpersoanelor fizice cu venituri mari să elimine paradoxul firmăsăracă - patron bogat, controalele urmând să fie îndreptate şi spreproprietarii firmelor care afişează o avere pe care nu o pot proba,potrivit lui Blejnar.

"Prin crearea acestui departament de control al persoanelorfizice cu venituri mari vrem să eliminăm, să ţinem sub controlparadoxul firmă săracă - patron bogat prin aceea că în momentul încare vom controla firmele care ori declară pierderi sau veniturifoarte reduse faţă de media sectorului economic respectiv, orifolosesc cu preponderenţă operaţiunile în cash, vom extinde sferacontrolului şi la persoanele fizice care deţin sau administreazărespectiva firmă, în aşa fel încât să avem o imagine globală asupraveniturilor realizate la nivelul întregii entităţi." Până lasfârşitul anului ANAF intenţionează să finalizeze de­mersurile,cadrul legislativ, în vederea înfiinţării departamentuluispecializat care va controla veniturile persoanelor fizice învederea impozitării cu 16% a veniturilor nedeclarate sau a cărorsursă nu poate fi identificată, a mai spus Blejnar.

Controalele vor fi îndreptate, pentru început, asupra câtorvazeci sau poate sute de persoane fizice care fie cheltuiesc sumemari de bani pentru achiziţionarea unor bunuri de lux fără a aveavenituri declarate corespunzător, fie nu au venituri constante, fienu există documente complete care să evidenţieze veniturilerealizate. Iar obiectivul urmărit prin acest demers este diminuareaevaziunii fiscale.

Şeful Fiscului a amintit şi de introducerea începând de anulviitor a unor noi criterii pentru încadrarea în categoria "Maricontribuabili", obiec­tivul urmărit fiind preîntâmpinarea accederiiîn această categorie a firmelor fără patrimoniu, fără angajaţi,fără active imobiliare şi care nu plăteasc taxe şi impozite.

Astfel se va renunţa la cifra de afaceri, ca şi element dedepartajare între categoriile de contri­buabili, urmând să fieintroduse criterii precum volumul obligaţiilor bugetare datorate,cheltuielile de personal, veniturile din exploatare şi volumulacti­velor imobilizate.

"Pe noile criterii de clasificare cei incluşi în categoriamarilor contribuabili vor da 80-85% din venituri la nivel naţional.Este necesară o admi­nistrare foarte corectă, eficientă, dedicatăpentru marii contribuabili. Este deficit de personal în acestdomeniu, în prezent existând un număr de circa 300 de persoane.Vrem să ajungem la 600-700 de oameni prin reorientarea personaluluicătre marii contri­buabili în urma procesului de restructurare, deremodelare a administraţiilor financiare. Nu vom face noiangajări."

În prezent există circa 1.900 de mari contribuabili, iar numărulva ajunge la aproximativ 3.000, a mai spus Blejnar.

"Unii vor intra în categoria marilor contribuabili, iar alţiivor ieşi. De exemplu, vor ieşi firmele care au cifră de afacerimare, dar nu au patrimoniu. Acum 20.000 de contribuabili mari şimijlocii dau circa 65-70% din încasări. Pe noua structurare, dinsimulările noastre, vor fi 27.000 de contribuabili care vor da94,3% din încasările bugetare prognozate pentru 2011. Este vorba şide conformare voluntară."

În prezent în categoria "Mari contribuabili" sunt inclusecompaniile cu o cifră de afaceri anuală de peste 70 mil. lei.

AFACERI DE LA ZERO