• Leu / EUR4.8962
  • Leu / GBP5.5088
  • Leu / USD4.5550
Eveniment

OUG 44/2008 actualizată. Legea care reglementează PFA

OUG 44/2008 actualizată. Legea care reglementează PFA

Autor: Alexandru Matei

22.04.2014, 00:00 44453

Ordonanta de urgenta privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale

Având în vedere ca Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice în mod independent, cu modificarile si completarile ulterioare, a condus la disfunctionalitati în activitatea de autorizare, prevederile sale fiind interpretate în mod diferit de autoritatile publice locale desemnate cu aplicarea lor, pasii care trebuie parcursi de catre solicitanti diferind de la o primarie la alta, luând în considerare ca Legea nr. 300/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede obligativitatea parcurgerii unei proceduri de înregistrare în registrul comertului, în procedura emiterii autorizatiei de catre autoritatile publice locale, prezentul act normativ conduce la reducerea birocratiei, combaterea coruptiei si la scurtarea termenelor de eliberare a autorizatiilor, întrucât cuprinde dispozitii care conduc la simplificarea procesului de autorizare si înregistrare a celor care doresc sa desfasoare o activitate economica în una dintre cele mai simple forme ale acesteia, fiind stabilite criterii care nu lasa loc interpretarii arbitrare si fiind mutata procedura de autorizare si înregistrare în întregime la registrul comertului, ceea ce scurteaza etapele pe care trebuie sa le parcurga un solicitant si vine în întâmpinarea acestuia cu personal calificat si cu o procedura care deja si-a dovedit eficienta în cazul societatilor comerciale.

În conditiile în care absenta unor masuri active de stimulare a mediului de afaceri, inclusiv prin reducerea procedurilor administrative, si de creare a noi locuri de munca conduce la prejudicierea dezvoltarii durabile si sustenabile a României si la încetinirea ritmului de crestere economica, tinând cont de faptul ca autorizatiile care intra în acest moment sub incidenta dispozitiilor Legii nr. 300/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acopera domenii de o deosebita importanta sociala si economica, mentinerea dificultatilor actuale de aplicare a procedurii de autorizare putând genera grave disfunctionalitati în desfasurarea normala a respectivelor activitati, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata, Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Capitolul I

Dispozitii generale

Articolul 1

(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza accesul la activitatea economica, procedura de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii si regimul juridic al persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati economice, precum si al întreprinderilor individuale si familiale.

(2) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica profesiilor liberale, precum si acelor activitati economice a caror desfasurare este organizata si reglementata prin legi speciale.

(3) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica acelor activitati economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restrictii de desfasurare sau alte interdictii.

(4) Activitatile de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca se autorizeaza în conditiile legii speciale.

(5) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica în cazul serviciilor prestate în contextul libertatii de prestare transfrontaliera a serviciilor, astfel cum este ea prevazuta la art.49 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene1).

1) „Articolul 49. - În conformitate cu dispozitiile ce urmeaza, se elimina treptat în cursul perioadei de tranzitie restrictiile privind libertatea de a presta servicii în cadrul Comunitatii cu privire la resortisantii statelor membre stabiliti într-un alt stat al Comunitatii decât cel al beneficiarului serviciilor. Consiliul, hotarând în unanimitate la propunerea Comisiei, poate extinde dispozitiile prezentului capitol la prestatorii de servicii care sunt resortisanti ai unui stat tert si sunt stabiliti în Comunitate.“

Articolul 2

În sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a)activitate economica - activitatea agricola, industriala, comerciala, desfasurata pentru obtinerea unor bunuri sau servicii a caror valoare poate fi exprimata în bani si care sunt destinate vânzarii ori schimbului pe pietele organizate sau unor beneficiari determinati ori determinabili, în scopul obtinerii unui profit;

b)Codul CAEN - Clasificarea activitatilor din economia nationala, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala CAEN, cu modificarile ulterioare;

c)dreptul de stabilire - prerogativa unui cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European de a desfasura activitati economice pe teritoriul unui alt stat membru prin intermediul unui sediu permanent, în conditii de egalitate de tratament cu cetatenii statului gazda;

d)familia - sotul, sotia, copiii acestora care au împlinit vârsta de 16 ani la data autorizarii întreprinderii familiale, rudele si afinii pâna la gradul al patrulea inclusiv;

e)întreprinzator - persoana fizica care organizeaza o întreprindere economica;

f)întreprindere economica - activitatea economica desfasurata în mod organizat, permanent si sistematic, combinând resurse financiare, forta de munca atrasa, materii prime, mijloace logistice si informatie, pe riscul întreprinzatorului, în cazurile si în conditiile prevazute de lege;

g)întreprindere individuala - întreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un întreprinzator persoana fizica;

h)întreprindere familiala - întreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un întreprinzator persoana fizica împreuna cu familia sa;

i)persoana fizica autorizata - persoana fizica autorizata sa desfasoare orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind în principal forta sa de munca;

i1) sotia/sotul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate - sotia/sotul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fara a fi înregistrata/înregistrat în registrul comertului si autorizata/autorizat sa functioneze ea însasi/el însusi ca titular al întreprinderii individuale/persoana fizica autorizata sau fara a fi salariata/salariat, participa în mod obisnuit la activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, îndeplinind fie aceleasi sarcini, fie sarcini complementare, în conditiile legii; introdus prin ART I Lege 4 din 2014-01-08 emis de Parlamentul României

j)patrimoniul de afectatiune - totalitatea bunurilor, drepturilor si obligatiilor persoanei fizice autorizate, titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale, afectate scopului exercitarii unei activitati economice, constituite ca o fractiune distincta a patrimoniului persoanei fizice autorizate, titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale, separata de gajul general al creditorilor personali ai acestora;

k)puncte de lucru - locatiile în care îsi desfasoara activitatea persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale, în cazul în care aceasta nu se desfasoara exclusiv la sediul profesional, cu exceptia cazului în care se desfasoara comert ambulant, astfel cum este reglementat de Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata.

Articolul 3

(1) În temeiul dreptului la libera initiativa, al dreptului la libera asociere si al dreptului de stabilire, orice persoana fizica, cetatean român sau cetatean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, poate desfasura activitati economice pe teritoriul României, în conditiile prevazute de lege.

(2) Activitatile economice pot fi desfasurate în toate domeniile, meseriile, ocupatiile sau profesiile pe care legea nu le interzice în mod expres pentru libera initiativa.

(3) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica pentru activitatile prevazute de Codul CAEN a caror desfasurare în una dintre formele prevazute de art. 4 nu este reglementata exclusiv potrivit unei legi speciale.

Articolul 4

Persoanele fizice prevazute la art. 3 alin. (1) pot desfasura activitatile economice dupa cum urmeaza: a)individual si independent, ca persoane fizice autorizate; b)ca întreprinzatori titulari ai unei întreprinderi individuale; c)ca membri ai unei întreprinderi familiale.

Articolul 5

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale trebuie sa aiba un sediu profesional pe teritoriul României, în conditiile prevazute de lege.

Articolul 6

(1) Orice activitate economica desfasurata permanent, ocazional sau temporar în România de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale trebuie sa fie înregistrata si autorizata, în conditiile prezentei ordonante de urgenta.

(2) Autorizarea functionarii, în conditiile prezentei ordonante de urgenta, nu exonereaza persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale de obligatia de a obtine, înainte de începerea activitatii, autorizatiile, avizele, licentele si altele asemenea, prevazute în legi speciale, pentru desfasurarea anumitor activitati economice.

Capitolul II

Înregistrarea si autorizarea functionarii

Articolul 7

(1) Persoanele fizice prevazute la art. 4 lit. a) si b) au obligatia sa solicite înregistrarea în registrul comertului si autorizarea functionarii, înainte de începerea activitatii economice, ca persoane fizice autorizate, denumite în continuare PFA, respectiv întreprinzatori persoane fizice titulari ai unei întreprinderi individuale.

(2) Reprezentantul întreprinderii familiale are obligatia sa solicite înregistrarea în registrul comertului si autorizarea functionarii, înainte de începerea activitatii economice. În cazul în care acesta nu formuleaza cererea în termen de 7 zile de la încheierea acordului de constituire prevazut la art. 29 alin. (1), oricare membru al întreprinderii familiale poate sa solicite înregistrarea în registrul comertului si autorizarea functionarii.

(3) În toate cazurile, cererea de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii trebuie formulata în termen de 15 zile de la încheierea acordului de constituire prevazut la art. 29 alin. (1).

(4) În caz de nerespectare a termenului prevazut la alin. (3), este necesara încheierea unui nou acord de constituire.

Articolul 71

(1) Persoanele prevazute la art. 7 alin. (1) au obligatia de a solicita înscrierea în registrul comertului a mentiunilor privind participarea în mod obisnuit a sotiei/sotului la activitatea desfasurata de întreprinderea individuala/persoana fizica autorizata, pe baza declaratiei pe propria raspundere si a certificatului de casatorie.

(2) Încetarea activitatii sotiei/sotului se mentioneaza în registrul comertului în termen de 15 zile, pe baza declaratiei pe propria raspundere a titularului întreprinderii individuale/ persoanei fizice autorizate.

introdus prin ART I Lege 4 din 2014-01-08 emis de Parlamentul României

Articolul 8

(1) Pot desfasura activitati economice în una dintre formele prevazute la art. 4 persoanele fizice care: a)au împlinit vârsta de 18 ani, în cazul persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru desfasurarea de activitati economice conform art. 4 lit. a) si b) si al reprezentantului întreprinderii familiale, respectiv vârsta de 16 ani, în cazul membrilor întreprinderii familiale; b)nu au savârsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala, de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal; c)au un sediu profesional declarat conform art. 9 alin. (2); d)declara pe propria raspundere ca îndeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii.

(2) Îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. d) se face potrivit art. 5, 15 si urmatoarele din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, atât pentru sediul profesional, pentru fiecare punct de lucru, cât si pentru activitatile desfasurate în afara sediului profesional sau a punctelor de lucru.

(3) În cazul în care, potrivit unor prevederi legale speciale, pentru anumite activitati economice este necesara îndeplinirea unor conditii de pregatire profesionala si/sau de atestare a pregatirii profesionale, persoanele prevazute la art. 4 trebuie sa faca dovada îndeplinirii acestora.

Articolul 9

(1) PFA, întreprinzatorul persoana fizica titular al întreprinderii individuale si întreprinderea familiala au sediul profesional declarat prin cererea de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii.

(2) Pentru stabilirea sediului profesional este necesar ca PFA, titularul întreprinderii individuale sau oricare membru al întreprinderii familiale, de la caz la caz, sa detina un drept de folosinta asupra imobilului la adresa caruia acesta este declarat.

(3) Desfasurarea activitatilor economice prin intermediul unui sediu permanent de catre cetatenii altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European se realizeaza cu respectarea reglementarilor în vigoare privind sediul permanent.

Articolul 10

(1) Cererea de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii se depune la registrul comertului de pe lânga tribunalul din judetul în care solicitantul îsi stabileste sediul profesional.

(2) Cererea de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii va fi însotita de documentatia prevazuta în anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

Articolul 11

(1) Înregistrarea în registrul comertului a persoanei fizice autorizate, a întreprinderii individuale si a întreprinderii familiale se face în baza rezolutiei motivate a directorului oficiului registrului comertului de pe lânga tribunal.

(2) Daca socoteste îndeplinite conditiile prevazute de art. 8 si 9, directorul oficiului registrului comertului de pe lânga tribunal va dispune înregistrarea în registrul comertului si autorizarea functionarii persoanei fizice autorizate, a întreprinderii individuale si a întreprinderii familiale.
Prin aceeasi rezolutie va dispune si înregistrarea în registrul comertului a declaratiei-tip pe propria raspundere date conform prevederilor Legii nr.359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Dispozitiile art. 172 din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la transmiterea declaratiilor-tip catre autoritatile publice competente, se aplica în mod corespunzator.

(3) Daca documentele depuse în sustinerea cererii sunt incomplete, directorul oficiului registrului comertului de pe lânga tribunal va dispune prin rezolutie motivata acordarea unui termen de maximum 15 zile pentru completarea acestora. Termenul va fi comunicat solicitantului fie pe loc, daca este prezent, fie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. În toate cazurile se vor indica documentele care urmeaza sa fie depuse pâna la termenul acordat. La cererea motivata a solicitantului, termenul de 15 zile poate fi prelungit.

(4) În cazul în care nu sunt îndeplinite conditiile legale, directorul oficiului registrului comertului de pe lânga tribunal va dispune prin rezolutie motivata respingerea cererii de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii pentru persoana fizica autorizata, întreprinderea individuala sau întreprinderea familiala solicitanta, precum si a înregistrarii declaratiei-tip pe propria raspundere date conform Legii nr.359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Rezolutiile directorului oficiului registrului comertului de pe lânga tribunal cu privire la înmatriculare si orice alte înregistrari în registrul comertului, conform prezentei ordonante de urgenta, se executa de îndata, în baza lor efectuându-se înregistrarile dispuse prin acestea, fara nicio alta formalitate.

Articolul 12

(1) Împotriva rezolutiei directorului oficiului registrului comertului de pe lânga tribunal se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronuntare sau de la comunicare, dupa caz.

Plângerea se depune la judecatoria în a carei raza teritoriala se afla sediul profesional al solicitantului si se judeca în conditiile dreptului comun. Dispozitiile art. 7 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica în mod corespunzator.

(2) Aplicarea rezolutiilor directorului oficiului registrului comertului de pe lânga tribunal cu privire la înmatriculare si orice alte înregistrari în registrul comertului, conform prezentei ordonante de urgenta, nu se suspenda în cursul judecatii.

(3) Cererile adresate instantelor judecatoresti conform prezentei ordonante de urgenta sunt scutite de taxa judiciara de timbru si de timbru judiciar.

Articolul 13

(1) În cazul prevazut la art. 11 alin. (2) sau în cazul unei hotarâri judecatoresti irevocabile care dispune astfel, oficiul registrului comertului de pe lânga tribunal va elibera certificatul de înregistrare, continând codul unic de înregistrare, certificatul constatator emis în baza declaratiei pe propria raspundere, precum si alte acte prevazute de lege, dupa caz.

(2) Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare si, dupa caz, a certificatului de înscriere de mentiuni este de 3 zile lucratoare, respectiv 5 zile lucratoare, calculat de la data înregistrarii cererii sau, dupa caz, de la data completarii cererii cu documentele solicitate.

(3) Certificatul de înregistrare, continând codul unic de înregistrare, este documentul care atesta înregistrarea în registrul comertului, autorizarea functionarii, precum si luarea în evidenta de catre autoritatea fiscala competenta.

(4) Dispozitiile art. 11 si 13 din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la atribuirea si utilizarea codului unic de înregistrare, se aplica în mod corespunzator.

Articolul 14

(1) Fara a aduce atingere dispozitiilor art. 28 alin.(2), o persoana poate avea câte un singur certificat de înregistrare pentru statutul juridic, respectiv cel de PFA, titular de întreprindere individuala sau membru al unei întreprinderi familiale pentru care a fost autorizata.

(2) Schimbarea sediului profesional si a obiectului principal de activitate se înregistreaza în registrul comertului, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor prezentului capitol.

(3) Punctele de lucru se înregistreaza în registrul comertului, cu respectarea dispozitiilor privind sediul profesional si cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor prezentului capitol.

(4) Pentru desfasurarea unei activitati pentru care nu s-a cerut înregistrarea în registrul comertului si autorizarea functionarii este necesara obtinerea acestora potrivit prezentului capitol.

(5) Cererea pentru efectuarea modificarilor prevazute la alin.(2)-(4) se depune la registrul comertului în care este înregistrata PFA, întreprinderea individuala sau întreprinderea familiala, însotita de declaratia pe propria raspundere, prevazuta la pct. 1.3, 2.3 sau 3.3 din anexa, dupa caz.

(6) Oficiul registrului comertului de pe lânga tribunal va elibera un nou certificat de înregistrare în cazul prevazut la alin.(2) si, în toate cazurile, certificatul de înscriere de mentiuni si certificatul constatator emis în baza declaratiei pe propria raspundere, precum si alte acte prevazute de lege.

(7) Modificarea acordului de constituire a întreprinderii familiale se declara, în termen de 15 zile de la încheierea actului aditional, la registrul comertului în care este înregistrata întreprinderea familiala. Oficiul registrului comertului de pe lânga tribunal va înregistra modificarile si va elibera certificatul de înscriere de mentiuni, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Articolul 15

Persoana fizica autorizata, titularul întreprinderii individuale si reprezentantul întreprinderii familiale vor tine contabilitatea în partida simpla, potrivit reglementarilor privind organizarea si conducerea evidentei contabile în partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Capitolul III

Regimul juridic al PFA, al întreprinzatorilor titulari ai întreprinderilor individuale si al întreprinderilor familiale

Sectiunea 1

Regimul juridic al PFA

Articolul 16

În scopul exercitarii activitatii pentru care a fost autorizata, PFA poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzatori persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei sectiuni.

Articolul 17

(1) PFA îsi poate desfasura activitatea conform prevederilor art. 4 lit. a) sau poate angaja, în calitate de angajator, terte persoane cu contract individual de munca, încheiat în conditiile legii.
modificat prin ART UNIC Ordonanta de urgenta 46 din 2011-05-11 emis de Guvernul României

(2) Cu toate acestea, o persoana poate cumula calitatea de persoana fizica autorizata cu cea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atât în acelasi domeniu, cât si întrun alt domeniu de activitate economica decât cel pentru care PFA este autorizata.

(3) PFA nu va fi considerata un angajat al unor terte persoane cu care colaboreaza potrivit art. 16, chiar daca colaborarea este exclusiva.

introdus prin ART UNIC Ordonanta de urgenta 46 din 2011-05-11 emis de Guvernul României

Articolul 18

PFA este asigurata în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si are dreptul de a fi asigurata în sistemul asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj, în conditiile prevazute de lege.

Articolul 19

(1) PFA îsi desfasoara activitatea folosind în principal forta de munca si aptitudinile sale profesionale. Ea nu poate cumula si calitatea de întreprinzator persoana fizica titular al unei întreprinderi individuale.

(2) PFA poate cere ulterior schimbarea statutului juridic dobândit si autorizarea ca întreprinzator persoana fizica titular al unei întreprinderi individuale, cu respectarea dispozitiilor cap. II si ale art. 21.

Articolul 20

(1) PFA raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, si, în completare, cu întreg patrimoniul sau, iar în caz de insolventa, va fi supusa procedurii simplificate prevazute de Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare, daca are calitatea de comerciant, potrivit art. 7 din Codul comercial.

(2) Creditorii îsi vor executa creantele potrivit dreptului comun, în cazul în care PFA nu are calitatea de comerciant.

(3) Orice persoana interesata poate face dovada calitatii de comerciant în cadrul procedurii insolventei sau separat, prin actiune în constatare, daca justifica un interes legitim.

Articolul 21

(1) PFA îsi înceteaza activitatea si este radiata din registrul comertului în urmatoarele cazuri:

a)prin deces;

b)prin vointa acesteia;

c)în conditiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Cererea de radiere, însotita de copia certificata pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, dupa caz, se depune la oficiul registrului comertului de pe lânga tribunalul unde îsi are sediul profesional, de catre orice persoana interesata.

(3) Dispozitiile art. 11-13 se aplica în mod corespunzator.

Articolul 211

Sotia/Sotul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate se poate asigura în sistemul public de pensii pe baza de contract de asigurare sociala, în sistemul asigurarilor pentru somaj, prin încheierea unui contract de asigurare de somaj în conditiile prevazute la art. 22 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si în sistemul asigurarilor de sanatate, în conditiile prevazute de lege.
introdus prin ART I Lege 4 din 2014-01-08 emis de Parlamentul României

Sectiunea a 2-a

Regimul juridic al întreprinzatorului persoana fizica titular al întreprinderii individuale

Articolul 22

Întreprinderea individuala nu dobândeste personalitate juridica prin înregistrarea în registrul comertului.

Articolul 23

Întreprinzatorul persoana fizica titular al întreprinderii individuale este comerciant persoana fizica de la data înregistrarii sale în registrul comertului.

Articolul 24

Pentru organizarea si exploatarea întreprinderii sale, întreprinzatorul persoana fizica, în calitate de angajator persoana fizica, poate angaja terte persoane cu contract individual de munca, înregistrat la inspectoratul teritorial de munca, potrivit legii, si poate colabora cu alte PFA, cu alti întreprinzatori persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei sectiuni.

Articolul 25

(1) Întreprinzatorul persoana fizica titular al unei întreprinderi individuale nu va fi considerat un angajat al unor terte persoane cu care colaboreaza potrivit art. 24, chiar daca colaborarea este exclusiva.

(2) Întreprinzatorul persoana fizica titular al unei întreprinderi individuale poate cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atât în acelasi domeniu, cât si întrun alt domeniu de activitate economica decât cel în care sia organizat întreprinderea individuala.

(3) Întreprinzatorul persoana fizica titular al unei întreprinderi individuale este asigurat în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si are dreptul de a fi asigurat în sistemul asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj, în conditiile prevazute de lege.

Articolul 26

Persoana fizica titulara a întreprinderii individuale raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, si, în completare, cu întreg patrimoniul, iar în caz de insolventa, va fi supusa procedurii simplificate prevazute de Legea nr. 85/2006, cu modificarile ulterioare.

Articolul 27

(1) Întreprinzatorul persoana fizica titular al unei întreprinderi individuale îsi înceteaza activitatea si este radiat din registrul comertului în urmatoarele cazuri: a)prin deces;

b)prin vointa acestuia;

c)în conditiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Cererea de radiere, însotita de copia certificata pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, dupa caz, se depune la oficiul registrului comertului de pe lânga tribunalul unde îsi are sediul profesional, de catre orice persoana interesata.

(3) În cazul prevazut la alin. (1) lit. a) mostenitorii pot continua întreprinderea, daca îsi manifesta vointa, printr-o declaratie autentica, în termen de 6 luni de la data dezbaterii succesiunii. Când sunt mai multi mostenitori, acestia îsi vor desemna un reprezentant, în vederea continuarii activitatii economice ca întreprindere familiala.

(4) Dispozitiile art. 11-13 se aplica în mod corespunzator. Activitatea va putea fi continuata sub aceeasi firma, cu obligatia de mentionare în cuprinsul acelei firme a calitatii de succesor.

Sectiunea a 3-a

Regimul juridic al întreprinderii familiale

Articolul 28

(1) Întreprinderea familiala este constituita din 2 sau mai multi membri ai unei familii.

(2) Membrii unei întreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor întreprinderi individuale. De asemenea, acestia pot cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atât în acelasi domeniu, cât si într-un alt domeniu de activitate economica decât cel în care si-au organizat întreprinderea familiala.

(3) Membrii unei întreprinderi familiale sunt asigurati în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si au dreptul de a fi asigurati în sistemul asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj, în conditiile prevazute de lege.

(4) Întreprinderea familiala nu poate angaja terte persoane cu contract de munca.

Articolul 29

(1) Întreprinderea familiala se constituie printr-un acord de constituire, încheiat de membrii familiei în forma scrisa, ca o conditie de validitate. Acordul de constituire va stipula numele si prenumele membrilor, reprezentantul, data întocmirii, participarea fiecarui membru la întreprindere, conditiile participarii, cotele procentuale în care vor împarti veniturile nete ale întreprinderii, raporturile dintre membrii întreprinderii familiale si conditiile de retragere, sub sanctiunea nulitatii absolute.

(2) Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele întreprinderii familiale în temeiul unei procuri speciale, sub forma unui înscris sub semnatura privata.

Procura speciala se semneaza de catre toti membrii întreprinderii care au capacitate de exercitiu si reprezentantii legali ai celor cu capacitate de exercitiu restrânsa.

(3) În scopul exercitarii activitatii pentru care a fost autorizata, întreprinderea familiala, prin reprezentantul sau, poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzatori persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei sectiuni.

Articolul 30

(1) Întreprinderea familiala nu are patrimoniu propriu si nu dobândeste personalitate juridica prin înregistrarea în registrul comertului.

(2) Prin acordul de constituire a întreprinderii familiale, membrii acesteia pot stipula constituirea unui patrimoniu de afectatiune.

(3) În cazul prevazut la alin. (2), prin acordul de constituire sau printr-un act aditional la acesta se vor stabili cotele de participare a membrilor la constituirea patrimoniului de afectatiune. Daca membrii întreprinderii convin în unanimitate, cotele de participare pot fi diferite de cele prevazute pentru participarea la veniturile nete sau pierderile întreprinderii.

Articolul 31

Membrii întreprinderii familiale sunt comercianti persoane fizice de la data înregistrarii acesteia în registrul comertului si raspund solidar si indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant în exploatarea întreprinderii cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, si, în completare, cu întreg patrimoniul, corespunzator cotelor de participare prevazute la art. 29 alin. (1).

Articolul 32

(1) Deciziile privind gestiunea curenta a întreprinderii familiale se iau de catre reprezentantul desemnat în conditiile art. 29 alin. (2).

(2) Actele de dispozitie asupra bunurilor afectate activitatii întreprinderii familiale se vor lua cu acceptul majoritatii simple a membrilor întreprinderii, cu conditia ca aceasta majoritate sa includa si acordul proprietarului bunului care va face obiectul actului.

(3) Actele prin care se dobândesc bunuri pentru activitatea întreprinderii familiale se încheie de reprezentant fara autorizarea prealabila a membrilor, daca valoarea bunului cu privire la care se încheie actul nu depaseste 50% din valoarea bunurilor care au fost afectate întreprinderii potrivit art. 30 alin.(2) si a sumelor de bani aflate la dispozitia întreprinderii la data actului. Bunurile dobândite sunt coproprietatea membrilor în cotele prevazute la art. 29 alin. (1) sau la art. 30 alin. (3), dupa caz.

Articolul 33

(1) Întreprinderea familiala îsi înceteaza activitatea si este radiata din registrul comertului în urmatoarele cazuri: a)mai mult de jumatate dintre membrii acesteia au decedat; b)mai mult de jumatate dintre membrii întreprinderii cer încetarea acesteia sau se retrag din întreprindere; c)în conditiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Cererea de radiere, însotita de copia certificata pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, dupa caz, se depune la oficiul registrului comertului de pe lânga tribunalul unde îsi are sediul profesional, de catre orice persoana interesata.

(3) Dispozitiile art. 11-13 se aplica în mod corespunzator.

Articolul 34

(1) În cazul în care membrii întreprinderii familiale au constituit un patrimoniu de afectatiune potrivit art. 30 alin. (2) sau au dobândit bunuri potrivit art. 32 alin.(3), bunurile se împart conform cotelor prevazute la art. 30 alin. (3).

(2) În cazul în care nu a fost constituit un patrimoniu de afectatiune, bunurile dobândite potrivit art. 32 alin. (3) se împart conform cotelor prevazute la art. 29 alin. (1).

Capitolul IV

Dispozitii finale

Articolul 35

(1) Primariile pot sa îsi constituie birouri de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice prevazute la art. 4, prin reorganizarea activitatii desfasurate în temeiul dispozitiilor Legii nr. 300/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Persoanele fizice pot opta sa efectueze formalitatile prevazute la cap. II si prin intermediul birourilor de asistenta si reprezentare.

(3) Birourile de asistenta si reprezentare pot sa reprezinte persoana fizica solicitanta în cadrul procedurilor de obtinere a autorizatiei si înregistrarii în registrul comertului, în temeiul unei cereri de reprezentare.

(4) Birourile de asistenta si reprezentare au urmatoarele competente: a)primesc si ordoneaza documentatia pentru înregistrare si autorizare; b)remit cererea de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii, însotita de documentatia de sustinere, la registrul comertului competent, efectueaza corespondenta cu acesta în scopul obtinerii înregistrarii si autorizarii, precum si pentru primirea certificatului de înregistrare si a celorlalte acte, în original; c)remit solicitantului actele în original primite de la registrul comertului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii din partea acestuia; actele se socotesc comunicate solicitantului la data la care acestea devin disponibile destinatarului pe suport hârtie; d)acorda solicitantilor asistenta privind operatiunea de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii.

(5) Pentru serviciile prestate primariile vor putea percepe taxe pe care le pot stabili autonom, în temeiul principiului autonomiei locale.

(6) Primariile vor pune la dispozitia publicului un formular standard al cererii de reprezentare prevazute la alin. (3). Cererea de reprezentare, cererea de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii si documentatia de sustinere pot fi remise la registrul comertului competent în format electronic, utilizând Sistemul de autorizare si înregistrare online si/sau pe suport hârtie, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu continut declarat, ori direct la registrul comertului.

(7) În scopul liberului acces al cetatenilor la servicii publice administrative de calitate, birourile de asistenta si reprezentare pot primi cereri de reprezentare si pot presta servicii de asistenta, indiferent de sediul profesional al solicitantului si de registrul comertului caruia i se adreseaza acesta.

Articolul 36

Acolo unde prezenta ordonanta de urgenta nu dispune, prevederile Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele ale Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor aplica corespunzator, în masura în care nu contravin dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.

Articolul 37

(1) Persoanele fizice prevazute la art. 3 alin. (1), care desfasoara o activitate economica autorizata si recunoscuta într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, în forme similare cu cele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, pot fi autorizate sa desfasoare pe teritoriul României aceleasi tipuri de activitati pentru care au fost autorizate în acel alt stat, cu respectarea dispozitiilor art. 1 si 3.

(2) În cazul prevazut la alin. (1), cererea de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii este de competenta directorului oficiului registrului comertului de pe lânga tribunalul în raza caruia a fost ales si declarat sediul profesional.

(3) Cererea va fi însotita de urmatoarele acte: a)carte de identitate sau pasaport al solicitantului - fotocopie si traducere în limba româna, certificate olograf; b)documentatia care atesta functionarea legala, obtinuta în celalalt stat al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European - fotocopie si traducere în limba româna, certificate olograf.

(4) În functie de forma de organizare pentru care se solicita autorizarea, se vor aplica corespunzator prevederile cap. II.

Articolul 38

Persoanele prevazute la art. 4 sunt platitoare de impozit pe venit în conditiile prevazute de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 39

(1) Procedurile desfasurate potrivit Legii nr.300/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor finaliza potrivit prevederilor legii aplicabile la data initierii acestora.

(2) Persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate si înregistrate în registrul comertului în temeiul unor acte normative anterioare prezentei ordonante de urgenta pot functiona în baza certificatului de înregistrare, emis de oficiul registrului comertului de pe lânga tribunal, o perioada de 2 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
modificat prin ART UNIC Ordonanta de urgenta 38 din 2009-04-22 emis de Guvernul României

(3) Pâna la împlinirea termenului de 2 ani, persoanele prevazute la alin. (2) vor opta pentru desfasurarea activitatii în una dintre formele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

Dispozitiile cap. II se aplica în mod corespunzator.
modificat prin ART UNIC Ordonanta de urgenta 38 din 2009-04-22 emis de Guvernul României

(4) Persoanele prevazute la alin. (2) care nu si-au exercitat dreptul de optiune îsi înceteaza activitatea si vor fi radiate din registrul comertului, din oficiu, fara nicio alta formalitate.

(5) Rezolutia prin care directorul oficiului registrului comertului de pe lânga tribunal dispune radierea se publica pe pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului si se afiseaza, sub forma tabelara, la sediul oficiului registrului comertului unde s-a dispus radierea.

Împotriva rezolutiei se poate formula plângere, în conditiile art. 12, care se aplica în mod corespunzator.

Articolul 40

(1) În situatia în care autoritatile publice competente constata ca nu mai sunt îndeplinite conditiile de desfasurare a activitatii care au stat la baza autorizarii functionarii si aplica sanctiuni contraventionale complementare, notifica oficiul registrului comertului de pe lânga tribunalul din judetul unde este declarat sediul profesional al persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale sanctionate.

(2) Notificarea se comunica în termen de 3 zile de la data expirarii termenului de contestare sau de la data primirii hotarârii judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a solutionat plângerea împotriva sanctiunii dispuse.

(3) Oficiul registrului comertului de pe lânga tribunal va înregistra din oficiu aceasta notificare, fara plata taxelor prevazute de lege.

(4) Dispozitiile alin. (1)-(3) se aplica în mod corespunzator si în situatia ridicarii sanctiunii.

Articolul 41

(1) Orice referire continuta în alte acte normative la sintagma „persoana fizica autorizata si/sau asociatie familiala“ va fi considerata ca fiind facuta la sintagma „persoana fizica autorizata, întreprindere individuala si/sau întreprindere familiala“, dupa caz.

(2) Structura denumirii întreprinderii individuale este aceeasi ca si cea a persoanei fizice autorizate.

(3) Dispozitiile art. 30 si 31 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica în mod corespunzator.

Articolul 42

La Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, articolul 8 alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins: (11) Obligatia prevazuta la alin. (1) este îndeplinita în situatiile prevazute la lit. a), c), d) si e) prin transmiterea, în format electronic, a informatiilor din cazierul fiscal al contribuabililor de Agentia Nationala de Administrare Fiscala Oficiului National al Registrului Comertului, la solicitarea acestuia, în termen de 8 ore. Solicitarea cuprinde, în mod obligatoriu, urmatoarele i nformatii: numele si prenumele/ denumirea si codul de identificare fiscala.

Articolul 43

La Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, publicata în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, articolul 3 alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: Articolul 3 (1) Înmatricularea persoanelor fizice autorizate, a întreprinderilor individuale si a întreprinderilor familiale în registrul comertului si înregistrarea fiscala a acestora se fac pe baza rezolutiei directorului oficiului registrului comertului de pe lânga tribunal, potrivit legii speciale, fara a fi necesara pronuntarea de catre judecatorul delegat a încheierii prevazute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului,republicata,cumodificarilesicompletarileulterioare.

Articolul 44

La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga: a)Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice în mod independent, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare; b)Hotarârea Guvernului nr. 1.766/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice în mod independent, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.048 din 12noiembrie 2004; c)art. 17 lit. a) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata în Monitorul Oficial al României, ParteaI, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare; d)orice alte dispozitii contrare.

ANEXA 1.

Documentatia de sustinere a cererii de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii PFA

1.1. Carte de identitate sau pasaport - fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul

1.2. Document care sa ateste drepturile de folosinta asupra sediului profesional, precum contract de închiriere, comodat, certificat de mostenitor, contract de vânzare-cumparare, declaratie de luare în spatiu sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta etc. - copie legalizata

1.3. Declaratie pe propria raspundere care sa ateste îndeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii

1.4. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta pregatirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale

1.5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca este cazul

2. Documentatia de sustinere a cererii de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii întreprinderii individuale

2.1. Carte de identitate sau pasaport al titularului întreprinderii individuale - fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul

2.2. Document care sa ateste drepturile de folosinta asupra sediului profesional, precum contract de închiriere, comodat, certificat de mostenitor, contract de vânzare-cumparare, declaratie de luare în spatiu sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta etc. - copie legalizata

2.3. Declaratie pe propria raspundere care sa ateste îndeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii

2.4. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta pregatirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale

2.5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca este cazul

3. Documentatia de sustinere a cererii de înregistrare în registrul comertului si autorizare a functionarii întreprinderii familiale

3.1. Carte de identitate sau pasaport al fiecarui membru – fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul

3.2. Document care sa ateste drepturile de folosinta asupra sediului profesional, precum contract de închiriere, comodat, certificat de mostenitor, contract de vânzare-cumparare, declaratie de luare în spatiu sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta etc. - copie legalizata

3.3. Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului, care sa ateste îndeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitarveterinar, protectiei mediului si protectiei muncii

3.4. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta pregatirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale

3.5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca este cazul

3.6. Acordul de constituire si procura speciala, prevazute la art. 29

4. Documente care atesta pregatirea sau experienta profesionala Pregatirea sau experienta profesionala se atesta, dupa caz, cu documente cum sunt: diploma, certificatul sau adeverinta, prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de învatamânt, certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata în conditiile legii, în vigoare la data eliberarii acestuia, certificatul de competenta profesionala, cartea de mestesugar, carnetul de munca al solicitantului, declaratie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii respective în mod gratuit în cazul meseriilor traditionale artizanale, atestatul de recunoastere si/sau de echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în strainatate, atestatul de recunoastere a calificarii dobândite în strainatate, în afara sistemului de învatamânt, orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

 

Urmează ZF Power Summit 2023
AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - astăzi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.8962
Diferență: -0,1224
Ieri: 4.9022
Azi: 4.5550
Diferență: -0,4306
Ieri: 4.5747
Azi: 5.5088
Diferență: 0,3717
Ieri: 5.4884
Azi: 4.9559
Diferență: 0,3117
Ieri: 4.9405