Opinii

Marea provocare: Cum să aibă România creştere economică dacă ajustarea fiscală continuă, datoria publică creşte şi fondurile externe nu vin

Marea provocare: Cum să aibă România creştere...

Autor: Claudia Medrega

01.02.2013, 00:08 2332

Deşi teoria economică are răs­punsuri, soluţiile rea­lis­te, viabile, care, odată apli­cate, să ducă la relan­sa­rea vizibilă a economi­ei, se lasă deocam­dată aştep­ta­te, în timp ce creşterea fi­ravă a PIB ră­mâ­ne, "la loc de cinste", pe lista dezamă­gi­rilor FMI.

Fondul a recunoscut recent, prin vo­cea negociatorului pentru România Erik de Vrijer, că nu a fost realizat obiec­tivul acor­dului preventiv, încheiat de Ro­mâ­nia cu FMI în primăvara anu­lui 2011, pri­vind obţinerea unei creşteri eco­nomice mai mari. Dar au fost ajus­tate dez­echili­bre­le fiscale şi financiare... Românii au sim­ţit din plin aceste ajus­tări - concre­ti­zate în tăieri de salarii şi ma­jorări de taxe - fără să se bucure... şi acum aşteaptă cu nerăbdare să simtă şi "ieşirea din criză".

Economia este "macrostabilizată", dar letargică. În ultimii ani echilibrele ma­cro au fost restabilite (deficitul buge­tar şi deficitul de cont curent s-au ajus­tat, inflaţia este în scădere...), dar econo­mia nu reporneşte. De ce? Poate pentru că nu sunt aplicate politicile care tre­buie... pentru că autorităţile nu ştiu sau nu sunt lăsate să aplice politicile care tre­buie...Poate trebuie măsuri inova­toare pentru stimularea economiei.

România nu are cum să se dezvolte fără investiţii străine, fără fonduri euro­pe­ne, au tot amintit autorităţile. Şi, atunci, de ce nu au fost luate până acum mă­suri pentru îmbunătăţirea absorbţiei fon­durilor UE şi atragerea investitorilor stră­ini? Sau dacă au fost luate măsuri bune, de ce nu s-au văzut rezultate?

Realitatea economică nu a contenit să ia prin surprindere atât instituţiile financiare internaţionale, cât şi auto­ri­tăţile române, estimările optimiste pri­vind creşterea economică fiind corectate din mers de mai multe ori pe an.

Premierul Victor Ponta a anunţat la pre­zentarea raportului privind Starea Na­ţiu­nii că Guvernul îşi propune să mize­ze pe disciplină bugetară, în loc de aust­e­ritate, pe dezvoltare - prin in­vestiţii publice şi sprijinirea mediului privat - şi pe echitate socială.

Dar strategia fiscal-bugetară revi­zui­tă 2013-2015 reduce previziunile de creş­tere economică, înjumătăţeşte prog­nozele de avans al exporturilor, se ba­zează pe venituri mai mici şi deficite buge­tare scăzute. Guvernul şi-a tem­pe­rat estimările de creştere economică pe termen mediu, anticipând un ritm me­diu de avans al PIB-ului de 2,2% până în 2015, faţă de o creştere medie de 3,5% pentru 2013-2015 estimată vara trecută.
 

Mai multe investiţii

România are nevoie de măsuri de în­curajare a creşterii PIB, în special de in­vestiţii publice cu valoare adăugată ma­re. Analiştii au tot repetat că inves­tiţiile, în special în infrastructură, au fost neglijate, ceea ce a lovit direct în capa­cita­tea de redresare a economiei.

După ce în anii de criză 2009 şi 2010 chel­tuielile de capital au fost pe un trend des­cendent comparativ cu vârful atins în 2008, de 26,7 mld. lei, în ultimii ani s-a înregistrat o uşoară revenire.

Însă România are o problemă lega­tă de eficienţa cheltuirii banului public. În perioada 2000-2011, România a avut prin­tre cele mai mari cheltuieli cu inves­tiţiile publice între ţările europene atât ca pondere din PIB, cât şi ca procent din ve­niturile bugetare totale, însă în eco­nomie aceste cheltuieli s-au văzut prea puţin. România are cea mai slabă infra­struc­tură din UE, ceea ce arată că banii au fost cheltuiţi ineficient. Creşterea absorbţiei fondurilor eu­ro­pene este soluţia panaceu pentru eco­no­mie, amintită frecvent de specialişti în dis­cursuri. Dar miracolul se lasă aştep­tat.

Reducerile de taxe ar putea stimula redre­sarea economiei, dar nu există spa­ţiu fiscal. Statul nu reuşeşte să colecteze mai mulţi bani, iar evaziunea fiscală nu a fost redusă vizibil. Reducerea contribu­ţi­ilor sociale este "un angajament asu­mat", după cum spun oficialii guver­na­men­tali, dar rămâne un mister mo­mentul imple­mentării. Deocamdată, va fi analizat în acest an sistemul de asigurări sociale.

Realitatea arată că economia a ră­mas la limita recesiu­nii, atragerea de fon­duri europene s-a transformat din solu­ţie în problemă - prin blocarea mai mul­tor pro­grame, care au deraiat defi­citul bugetar din 2012, exporturile scad (iar redresarea stă în diversificarea lor că­tre zonele non-UE - proces care du­rează), creditarea este în picaj, în timp ce cererea de consum nu şi-a prea revenit după prima rundă de majorări salariale din sectorul bugetar.
 

Deficit bugetar ajustat şi vârfuri de plată a datoriilor

Datoria publică creşte neîncetat şi urmează vârfuri de plată a datoriilor - grea încercare pentru autorităţi.

În următorii ani, rambursarea îm­pru­mutu­rilor externe va majora sem­nifi­cativ serviciul datoriei pentru guvern şi ban­ca centrală. În 2013 şi 2014 Româ­nia va avea vârfuri de plată a datoriei ex­terne de 13 mld. euro. Româ­nia a luat de la finanţatori externi un împrumut de 19 mld. euro, cel mai mare împrumut din istoria ţării. Şi dacă în 2008 statul român avea o datorie de doar 20% din PIB, acum nivelul converge spre 40% din PIB.

Analiştii anticipează plafonarea datoriei sub pragul critic de 40% din PIB doar dacă va continua ajustarea deficitului bugetar, iar economia va rămâne în teritoriu pozitiv, cu creşteri consistente de peste 2-3%.

Ministerul Finanţelor nu va mai avea voie să depăşească în anii următori un deficit bugetar de 3% din PIB pe standarde europene şi trebuie să ajungă la 1% din PIB deficit structural până în 2014. Guvernul va fi constrâns de cătuşele deficitului să respecte aceste procente fatidice, ca să nu fie penalizată. Deci, nu va mai putea să majoreze salariile şi pensiile după bunul-plac.

Stimularea consumului este una dintre soluţiile vehiculate frecvent pen­tru susţinerea creşterii economice, în con­diţiile în care exporturile nu vor mai pu­tea ajuta PIB-ul ca în anii trecuţi din cauza problemelor cu care se confruntă zo­na euro - principala piaţă de desfacere pentru produsele româneşti. Însă, pe structura actuală a economiei ro­mâ­neşti, creşterea consumului ar majora im­porturile şi ar duce la deteriorarea defi­citului de cont curent.

Reformele structurale sunt întâr­zia­te şi, oricum, efectele aplicării se vor vedea pe termen mediu şi lung.

Iar politica monetară nu are ce să facă pentru a susţine creşterea econo­mică: cursul de schimb, inflaţia sau dobânda nu pot fi folosite pentru a im­pulsiona creşterea PIB, după cum spun unii specialişti.

Atunci, ce-i de făcut?

 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO