• Leu / EUR4.8909
  • Leu / GBP5.7696
  • Leu / USD4.7450
Opinii

Contzilla.ro: Inspecţiile fiscale la persoane fizice- prevederi legale. Ce conţine declaraţia de patrimoniu şi de venituri?

Contzilla.ro: Inspecţiile fiscale la persoane fizice- prevederi legale. Ce conţine declaraţia de patrimoniu şi de venituri?
28.06.2022, 10:51 348

Fiscul poate efectua o verificare a situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit. Selecţia lor se face în urma unei analize de risc pentru stabilirea riscului de neconformare la declararea veniturilor impozabile. Riscul reprezintă diferenţa semnificativă între veniturile estimate în cadrul analizei de risc şi veniturile declarate de persoana fizică şi/sau de plătitori pentru aceeaşi perioadă impozabilă. Diferenţa este considerată semnificativă dacă între veniturile estimate şi veniturile declarate de persoana fizică şi/sau de plătitori este o diferenţă mai mare de 10% din veniturile declarate, dar nu mai puţin de 50.000 lei.

Ce reprezintă situaţia fiscală personală?

Prin situaţie fiscală personală se înţelege totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a altor elemente de natură să determine starea de fapt fiscală reală a persoanei fizice pe perioada verificată.

Înaintea desfăşurării verificării situaţiei fiscale personale, Fiscul are obligaţia să trimită persoanei vizate un aviz de verificare. Prin aviz se solicită persoanei respective prezentarea în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului, de documente justificative sau alte clarificări relevante pentru situaţia sa fiscală. Termenul se poate prelungi cu 30 de zile, o singură dată, la solicitarea justificată a persoanei fizice, cu acordul organului fiscal central.

Tot în acest termen persoana fizică trebuie sa mai depună o declaraţie de patrimoniu şi de venituri la solicitarea organului fiscal central.

În această declaraţie se menţionează următoarele:

  1. Elementele de patrimoniu:
  1. Bunuri imobile

1.1. Terenuri

1.2. Clǎdiri

1.3. Alte bunuri imobile

2. Bunuri mobile

2.1. Mijloace de transport (terestre/navale/aeriene) înmatriculate/înregistrate, potrivit legii

2.2. Bunuri sub formǎ de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artǎ şi de cult, colecţii de artǎ şi numismaticǎ, antichitǎţi, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a cǎror valoare de achiziţie însumatǎ depǎşeşte 15.000 lei

2.3. Animale, inclusiv animale de rasǎ sau care participǎ la competiţii/curse, a cǎror valoare însumatǎ depǎşeşte 15.000 lei

3. Active financiare

3.1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire

3.2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate

4. Alte bunuri, titluri şi/sau deţineri a cǎror valoare individualǎ depǎşeşte 10.000 lei

5. Poliţe de asigurare, cu excepţia asigurǎrilor de rǎspundere civilǎ auto

6. Cheltuieli

6.1. Cheltuieli personale

6.2. Cheltuieli cu persoanele aflate în întreţinere

7. Datorii

B. ELEMENTE DE VENITURI

Se vor declara atât veniturile obţinute din ţarǎ, cât şi cele obţinute din strǎinǎtate.

  1. Venituri realizate pentru care se aplicǎ regimul de reţinere la sursǎ a impozitului
  2. Venituri realizate care nu sunt impozabile
  3. Venituri scutite de impozit, potrivit legii

Modelul acestei declaraţii este reglementat de Ordinul nr. 3.704 din 18 decembrie 2015 .

Persoana fizică verificată trebuie informată pe parcursul desfăşurării verificării situaţiei fiscale personale asupra constatărilor rezultate din verificare.

Verificarea se efectuează o singură dată pentru impozitul pe venit şi pentru fiecare perioadă impozabil, în cadrul termenului de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale.

Referior la acest termen de prescripţie, este important să menţionăm ca dreptul organului fiscal de a stabili creanţe fiscale se prescrie în termen de 5 ani, care începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligaţia fiscală, cu excepţia situaţiei în care vorbim de săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală caz în care termenul de prescripţie este de 10 ani de la data săvârşirii faptei ce constituie infracţiune sancţionată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Durata efectuării verificării situaţiei fiscale personale nu poate fi mai mare de 270 de zile calculate de la data începerii verificării fiscale.

Rezultatul verificării se consemnează într-un raport scris în care se prezintă constatările din punct de vedere faptic şi legal, cu excepţia cazurilor în care se fac constatări în legătură cu săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală.

 
AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.8909
Diferență: -0,3687
Ieri: 4.9090
Azi: 4.7450
Diferență: -0,0926
Ieri: 4.7494
Azi: 5.7696
Diferență: -0,5858
Ieri: 5.8036
Azi: 5.0380
Diferență: -0,1783
Ieri: 5.0470