• Leu / EUR4.8079
  • Leu / GBP5.7552
  • Leu / USD4.4355
Profesii

Codul Muncii - vedeţi aici cele mai importante modificări

Codul Muncii - vedeţi aici cele mai importante modificări

Autor: Aurelia Alexa - Mediafax

23.03.2011, 19:12 5673

Introducerea agentului de muncătemporară, a perioadei de stagiu pentru absolvenţi şi aobiectivelor de performanţă individuală suntprintre principalele modificări aduse Codului Muncii pentru careGuvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament, declaratconstituţional de Curtea Constituţională.

Discuţiile pentrumodificareaactualului Cod al Muncii au început între Guvern,sindicate şi patronate din luna decembrie, iniţial fiind stabilitca termen limită de negocieri sfârşitul anului 2010. Termenul s-aprelungit până în ianuarie, apoi încă o dată până în martie, cândEmil Boc şi-a asumat răspunderea pe o formă care conţinea foartepuţine observaţii ale sindicatelor şipatronatelor.

Practic, Boc şi-a asumat răspunderea pe o formă apropiată decea iniţială care fusese postată iniţial pe site-ul MinisteruluiMuncii, în varianta finală fiind incluse doar opt amendamente dincele 144 de propuneri formulate de parlamentariicoaliţiei.

Astfel, în noul Cod al Muncii a fost introdusă prevedereapotrivit căreia în termen de 45 zile calendaristice de la dataconcedierii colective salariatul concediat are dreptul de a fireangajat cu prioritate pe postul reînfiinţat în aceeaşiactivitate, fără examen, concurs sau perioadă deprobă.

Salariaţii vor avea la dispoziţie un termen demaximum cinci zile calendaristice de la data comunicăriiangajatorului pentru a-şi manifesta în scris consimţământul cuprivire la locul de muncă oferit, termenul iniţial fiind de zecezile.

În situaţia în care salariaţii care au dreptul dea fi reangajaţi nu îşi manifestă în scris consimţământul sau refuzălocul de muncă oferit, angajatorul poate efectua noi încadrări pelocurile de muncă rămase vacante.

Noul Cod al Munciiintroduce şi perioada de stagiu, pentruabsolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, aceasta constândîn primele şase luni după debutul în profesie. Fac excepţie aceleprofesii în care stagiatura este reglementată prin legi speciale.La sfârşitul perioadei de stagiu, angajatorul elibereazăobligatoriu adeverinţa care este vizată de Inspectoratul Teritorialde Muncă în a cărui rază teritorială de competenţă acesta îşi aresediul.

Documentul mai stabileşte că perioada încare se pot face angajări succesive de probă a mai multorpersoane pentru acelaşi post este de maximum 12 luni, iar pe duratasau la sfârşitul perioadei de probă contractul individual de muncăpoate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, lainiţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivareaacesteia.

Legislaţia muncii introduce şi obiectivele deperformanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare arealizării acestora.

Din Codul Muncii a fosteliminată prevederea din proiectul iniţial conform căreiaangajatorul poate renunţa unilateral la clauza de neconcurenţăprevăzută în contract, iar plata indemnizaţiei de neconcurenţăîncetează după minim 30 de zile calendaristice de la notificareascrisă adresată salariatului de către angajator privind denunţareaacesteia.

Executivul a decis totodată ca articolulreferitor la negocierile colective să prevadă că "părţile,reprezentarea acestora şi procedura de negociere şi încheiere acontractelor colective de muncă se stabilesc potrivitlegii".

În forma iniţială, acest articol stabilea cănegocierea şi încheierea contractelor colective de muncă sereglementează prin lege specială.

Codul Munciimai prevede căsindicatele, federaţiile şi confederaţiile sindicale suntconstituite de către salariaţi, pe baza dreptului de liberăasociere, în scopul promovării intereselor lor profesionale,economice şi sociale, precum şi a apărării drepturilor individualeşi colective ale acestora prevăzute în contractele colective şiindividuale de muncă sau în acordurile colective de muncă şiraporturile de serviciu, precum şi în legislaţia naţională, înpactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care Româniaeste parte.

Constituirea, organizarea şi funcţionareasindicatelor se reglementează prin lege.

Patronatele constituite în condiţiile legii suntdefinite drept organizaţii ale angajatorilor, autonome, fărăcaracter politic, înfiinţate ca persoane juridice de drept privat,fără scop patrimonial.

Angajatorii se pot asocia în federaţii şiconfederaţii sau alte structuri asociative, conformlegii.

O altă prevedere cuprinsă în noul Cod alMuncii face referire la contravaloarea pagubei provocatede către angajat în timpul muncii şi imputată acestuia pentrurecuperare de către angajator, aceasta urmând să fie limitată laechivalentul a cinci salarii minime brute peeconomie.

Codul Munciimai stabileştecă salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şiprincipiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubelemateriale produse angajatorului din vina şi în legătură cu muncalor. Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majorăsau de alte cauze neprevăzute şi care nu puteau fi înlăturate şinici de pagubele care se încadrează în riscul normal alserviciului.

În situaţia în care angajatorul constată căsalariatul său a provocat o pagubă din vina şi în legătură cu muncasa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare şievaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prinacordul părţilor, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30de zile de la data comunicării.

Contractele colective demuncăşi acteleadiţionale ale căror prevederi sunt limitate la 31 decembrie 2011vor putea fi încheiate după această dată pe durate care vor fistabilite prin lege specială.

Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, laîncheierea contractului individual de muncă se poate stabili operioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentrufuncţiile de execuţie, faţă de 30 în prezent, şi de cel mult 120 dezile calendaristice pentru funcţiile de conducere, faţă de 90 înprezent.

În ce priveşte termenul de preaviz, acesta nupoate fi, potrivit Codului Muncii, mai mare de 20 zile lucrătoarepentru salariaţii cu funcţii de execuţie sau 45 de zile lucrătoarepentru salariaţii care ocupă funcţii deconducere.

O altă modificare vizează contractele individualede muncă pe perioadă determinată, care vor putea fi încheiate pânăla 36 de luni, perioada fiind majorată cu un an.

Codul Munciireglementeazăşi munca prin agent de muncă temporară, un concept nou introdus.Acesta reprezintă munca prestată de un salariat temporar care aîncheiat un contract de muncă temporară cu un agent de muncătemporară şi care este pus la dispoziţia utilizatorului pentru alucra sub supravegherea şi conducerea acestuia din urmă. Misiuneade muncă temporară va fi stabilită pentru un termen care nu poatefi mai mare de 24 luni

Noul Cod al munciimajorează sporul acordat pentru munca prestată întimpul nopţii de la 15 la sută la 25 la sută din salariul de bază,dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin trei ore de noaptedin timpul normal de lucru.

De asemenea, în cazul controalelor care au caobiectiv depistarea muncii fără forme legale, inspectorii de muncăau o nouă obligaţie, de a completa registrul unic de control dupăefectuarea controlului.

Noul Cod al munciiprevede şi o înăsprire a pedepselor pentru muncăla negru. Astfel, primirea la muncă a până la cinci persoane fărăîncheierea unui contract individual de muncă se va sancţiona cuamendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoanăidentificată, iar fapta persoanei, care în mod repetat stabileştepentru salariaţii încadraţi în baza contractului individual demuncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat înplată, va constitui infracţiune şi se va pedepsi cu închisoare dela şase luni la un an sau cu amendă penală.

De asemenea, constituie infracţiune şi sesancţionează cu închisoare de la unu la doi ani sau cu amendăpenală primirea la muncă a mai mult de cinci persoane, indiferentde cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual demuncă.

Guvernul a mai decis ca o amenda cuprinsă între1.500 lei şi 3.000 lei să fie aplicată atât pentru lipsa evidenţeiorelor de muncă prestate de fiecare salariat care trebuieprezentată inspectorilor de muncă de către angajator, dar şi pentrunerespectarea regulii conform căreia o persoană poate fi angajatăîn muncă numai în baza unui certificat medical.

Confederaţiile sindicale susţin că în noul Cod alMuncii sunt mai multe modificări "aberante": se pune accent peinstituirea contractelor individuale de muncă pe perioadadeterminată, prin descurajarea încheierii contractelor de muncă peperioada nedeterminată; salariaţii vor putea fi disponibilizaţicolectiv fără nici o perspectivă de reangajare; prelungireaperioadei de probă a salariaţilor la 90 de zile, respectiv 120 dezile; criterii de performanţă în caz de disponibilizare colectivăcare nu ţin cont decât de performanţa individuală a lucrătoruluistabilită de angajatori pe criterii pur subiective şi ignoră nevoiaanalizării situaţiei sociale a salariatului; delegarea se va puteaface pe o perioadă de două luni, în loc de 30 de zile cum este înprezent; salarizarea angajaţilor cu contract temporar de muncă vafi mai mică decât a celor cu contract pe o perioada determinată; înprivinţa muncii suplimentare, în loc ca timpul liber să fie acordatîn următoarele 30 de zile, el va fi acordat într-o perioadă de 60de zile; reabilitarea profesională a salariaţilor sancţionaţi se vadubla, de la 6 la 12 luni; stabilirea normelor de muncă vor puteafi făcute discreţionar, legea prevăzând doar posibilitateaconsultării sindicatelor, nu şi obligaţia de a ţine cont de punctulacestora de vedere exprimat pentru protejarea drepturilorlucrătorilor; contractele colective de muncă vor fi la dispoziţiaşi bunul plac al patronului, cunoscut fiind că «reprezentanţiisalariaţilor» în majoritatea cazurilor sunt numiţi de patron, şi nualeşi de oameni; din Codul Muncii dispar principiile care stau labaza contractelor colective de muncă.

Curtea Constituţionalăarespins sesizarea privind neconstituţionalitatea Codului Muncii,pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.Sesizarea a fost depusă de 112 parlamentari PSD şi PNL, care aucontestat adoptarea Codului Muncii prin procedura asumăriirăspunderii Guvernului, precum şi elemente de fond ale actuluinormativ.

Dacă preşedintele va promulga noul Cod al Muncii,actul normativ îşi va produce efectele după publicarea în MonitorulOficial, la termenele prevăzute.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.8079
Diferență: 0,1145
Ieri: 4.8024
Azi: 4.4355
Diferență: -0,0901
Ieri: 4.4395
Azi: 5.7552
Diferență: 0,4731
Ieri: 5.7281
Azi: 4.5355
Diferență: 0,2165
Ieri: 4.5257