ZF 24

Sistemul TVA la încasare poate deveni opţional. Finanţele pregătesc modificarea sistemului la şapte luni de la aplicare

Mediafax Foto

Mediafax Foto

Autor: Claudia Medrega, Mirabela Tiron

30.07.2013, 22:15 2424

Ministerul Finanţelor a realizat un proiect legislativ, promis încă de la începutul anului, prin care intenţionează să modifice reglementările privind TVA la încasare, astfel ca sistemul să nu mai fie obligatoriu, ci opţional, potrivit unor surse apropiate discuţiilor.

Legislaţia trebuie modificată pentru că actualele prevederi încalcă o directivă eu­ro­peană. În plus, impactul asupra me­diului de afaceri a fost negativ, contrar obiec­tivelor ur­mă­rite de autorităţi, siste­mul având „mai mulţi per­danţi decât câş­ti­­gători“, după cum spun consultanţii fiscali.

Atât companiile mari, cât şi firmele mici sunt nemulţumite de aplicarea sistemului TVA la încasarea facturilor, şi nu la emitere.

Contracte anulate, creşterea costu­rilor ad­mi­nistrative, evidenţele compli­ca­te şi lipsa con­formării voluntare a con­tribuabililor care apli­că TVA la încasare sunt câteva dintre pro­blemele care au apărut odată cu aplicarea acestui sistem.

Sistemul de plată a TVA la încasarea fac­tu­rilor a început să fie aplicat în Ro­mânia de la 1 ianuarie 2013, împreună cu sis­temul de TVA existent. Noul sistem a vizat firmele ca­re au sediul în România şi cifra de afaceri de sub 2,25 mil. lei (500.000 euro). La scurt timp de la apli­carea siste­mului, companiile s-au confrun­tat cu pro­ble­me. Unele companii mari au decis să renunţe la colaborarea cu firmele mici pen­tru a evita problemele legate de cash-flow, apărute în urma aplicării noului sis­tem de TVA.

 

Ce spun oamenii de afaceri

„Vine cu întârziere această măsură, repară practic eroarea care s-a făcut. Este totuşi un pas spre mai bine, un lucru bun că oamenii pot opta. Eu consider că plata TVA la încasare nu a fost bună pentru micile companii şi că le-a cre­at pro­ble­me“, spune Valer Blidar, unul din­tre cei mai importanţi industriaşi români, care de­ţine fabrica Astra Vagoane Călători din Arad.

La începutul anului, el declara că va rezilia contractele cu 400 de furnizori, fir­me mici, cu trei-patru angajaţi, cu care lucra pentru pro­ducţia de vagoane, din cauza măsurii ce obligă fir­mele mici la plata TVA la încasare.

„Cred că cel mai bine este să îl laşi pe an­treprenor să aleagă, el să decidă ce îl avan­tajează mai mult. Noi lucrăm cu TVA la înca­sa­re“, a spus Răzvan Ungu­rea­nu, proprietarul com­paniei Inox Style, care produse de­coraţiuni din fier forjat.

Potrivit draftului pentru modificarea legis­la­ţiei privind TVA la încasare, firme­le pot alege să aplice în continuare TVA la încasare sau pot solicita să fie radiate din Registrul per­soa­nelor impozabile care aplică acest sistem, prin depunerea unei notificări la autorităţile fis­cale. Persoa­ne­le impozabile care la data intră­rii în vi­goare a noii legislaţii aplică siste­mul TVA la în­ca­sare, dar nu depun o notifi­care pen­tru neapli­carea sistemului se consi­de­ră că au optat tacit pentru aplicarea sistemului TVA la încasare.
 

Ce spun consultanţii fiscali

Sistemul TVA la încasare este criticat nu nu­mai de oamenii de afaceri, ci şi de consul­tan­ţii fiscali sau analişti.

„Decizia autorităţilor în legătură cu elimi­na­rea obligativităţii sistemului de TVA la înca­sare nu ar mai trebui amâna­tă nicio secundă. Ceea ce am observant în practică au fost de fapt consecinţe total opuse scopului iniţial urmărit de auto­rităţi, şi anume acela de a veni în spriji­nul în­treprinderilor mici şi mijlocii (cele cu o ci­fră de afaceri anuală sub 2.250.000 lei)“, sus­ţine Ramona Jurubiţa, Partner, De­pu­ty Head of Taxation la KPMG România.

Societăţile care ar fi trebuit să bene­fi­cieze de sistemul de TVA la încasare au fost afectate ne­gativ prin creşterea cos­tu­ri­lor administrative ca urmare a evi­den­ţe­lor com­plicate privind TVA. De fapt, con­se­cin­ţa cu adevărat dure­roa­să a fost că aceste societăţi s-au văzut cu con­trac­tele anu­late din cauza faptului că parte­nerii lor comer­ciali, care nu aplică sistemul, au ales să nu su­porte consecinţele acestuia, mai spune Ju­ru­biţă. „Eu m-am arătat circumspect încă de acum un an cu privire la funcţionarea sis­te­mu­lui TVA la încasare. Din păcate, toa­te temerile me­le s-au adeverit, siste­mul TVA la încasare având în final mai mulţi per­danţi decât câşti­gători. Mo­difi­carea legis­la­tivă care să trans­forme siste­mul din obli­ga­to­riu în opţional este aştep­ta­tă de me­diul de afaceri încă de la înce­putul anu­lui, ea fiind (neoficial) promisă de au­to­rităţi, dar din păcate a rămas pierdută prin­tre dosare. Desi­gur, ea nu va rezolva toa­te pro­ble­mele din do­me­niul TVA, dar este un pas înain­te pe care mul­tă lume încă îl aş­teaptă“, afirmă Gabriel Sin­cu, exe­cutive director tax advisory services, EY România.

El consideră că modificarea din temelii a re­gulilor privind TVA în sensul apropierii de mo­delul american („sales tax“) ar fi o variantă ce ar trebui analizată şi „pusă pe tapet“. „Dar asta este deja o altă discuţie. Până una-alta aşteptăm cu interes modificările promise de guver­nan­ţii noştri, pentru a putea corecta ano­ma­li­ile introduse anul trecut.“

„Opţionalitatea sistemului de TVA la înca­sa­re ar da posibilitatea societăţilor să facă o eva­luare corectă a beneficiilor re­zul­ta­te ca ur­ma­re a aplicării sistemului în con­tra­partidă cu creş­terea costurilor pri­vind obli­gaţiile ad­mi-nis­trative, dar şi cu dez­avan­tajele legate de pier­derea unor cli­enţi mari care se pot re­orien­ta către so­cie­tăţi ce nu fac parte din sis­tem, etc. De ase­menea, pe lângă introdu­ce­rea opţiunii apli­cării sis­te­mului ar fi utilă mărirea sem­ni­fi­cativă a in­tervalului de 90 de zile în ca­re TVA de­vine datorată bugetului sta­tu­lui şi core­la­rea dreptului de deducere în cazurile de mai sus cu această perioadă“, susţine Jurubiţă.

O altă nemulţumire a oamenilor de afa­ceri este legată de termenul de 90 de zile la care TVA devine exigibilă. Potrivit re­gulilor în vi­goa­re, dacă firmele obligate la aplicarea siste­mu­lui TVA la încasare nu au încasat con­tra­va­loa­rea integrală sau par­ţială a livrării de bu­nuri ori a prestării de servicii în 90 de zile calen­da­ris­ti­ce de la da­ta emiterii facturii, exigibilitatea ta­xei afe­rente contravalorii neîncasate inter­vi­ne în cea de-a 90-a zi calendaristică de la da­ta emiterii facturii.

 

Nemulţumirile firmelor care aplică sistemul TVA la încasare

cei care aplică sistemul trebuie să conducă evidenţe complicate pentru a evidenţia TVA neexigibilă, care implică costuri foarte mari;

imposibilitatea deducerii TVA până la plata facturilor este un factor împovărător care aduce prejudicii activităţii firmelor;

impactul acestei măsuri legislative se reflectă şi asupra companiilor mari, ale căror sarcini administrative au crescut simţitor, fiind obligaţi să menţină concomitent două sisteme de evidenţă pentru TVA, unul pentru deducerea TVA la data facturării şi unul pentru deducerea TVA la data plăţii;

o altă problemă este legată de lipsa conformării voluntare a contribuabililor care aplică TVA la încasare; nu în toate cazurile aceştia înscriu în factură menţiunea TVA la încasare, obligând contribuabilul mare să facă verificări în Registrul persoanelor care aplică TVA la încasare, ceea ce presupune un efort suplimentar considerabil;

excepţiile de la aplicarea sistemului conduc la dificultăţi de aplicare a sistemului, în special cele referitoare la plăţile în numerar şi la operaţiunile între persoane afiliate;

discrepanţa creată între obligaţia furnizorului de a colecta taxa cel târziu în cea de-a 90 -a zi de la emiterea facturii, fără a permite beneficiarului să deducă la aceeaşi dată, încalcă prevederile Directivei 2006/112/CE. Dacă la furnizor taxa devine exigibilă în cea de-a 90-a zi calendaristică  de la data emiterii facturii, şi beneficiarul trebuie să aibă drept de deducere la aceeaşi dată.

Acest articol a apărut în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 31.07.2013

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Power Summit’24
AFACERI DE LA ZERO