Companii

Sfaturi de la Cristian Secoşan, Petrom: Nu plecaţi în străinătate. Sunt foarte multe oportunităţi aici

Foto: Silviu Matei

Foto: Silviu Matei

Autor: Roxana Petrescu

16.11.2012, 00:07 4838

Secoşan a preluat de la începu­tul lunii sep­tem­brie funcţia de mem­bru al di­­rec­­toratului Pe­trom, res­ponsabil pen­tru ac­ti­vi­ta­tea de gaze şi energie, du­pă ce a re­nunţat la poziţia de director ge­­neral al Sie­­mens Ro­mâ­nia, unul dint­re cei mai im­­por­tanţi fur­ni­zori locali de echi­pa­mente ener­ge­tice. În afa­ră de Sie­mens, Se­coşan a lucrat în func­ţii de con­du­­cere în ca­drul ABB, Alstom sau E.ON.

După această expe­rienţă acu­mu­lată, Secoşan le recomandă ti­ne­rilor care-şi doresc o ca­­rieră în ma­nage­ment să anali­ze­­ze cu gri­jă pia­­ţa locală pen­tru că sunt des­­tule oportu­ni­tăţi chiar aici, nu la sute de kilometri distanţă de casă.

"România are ce să le ofe­re ti­ne­rilor. Expe­rien­ţa interna­ţio­­nală este relevantă, mai ales în condiţiile unei competitivităţi ridica­te, însă cred că există foarte multe opor­tu­nităţi pentru tineri ma­nageri în Româ­nia, indife­rent dacă for­marea lor a avut loc în România sau în afară."

Numirea lui pe domeniul de ener­gie şi gaze din Pe­trom are loc într-un mo­­ment-che­ie pentru cea mai mare com­pa­nie lo­cală. Anul acesta Petrom a făcut un pas uriaş în do­­­me­­­niul producerii de ener­gie electrică prin pu­­ne­rea în funcţiune a centralei pe gaze de 530 mil. euro de la Brazi. Odată finali­zată investiţia, Pe­trom a ajuns la o cotă de 8% din pro­duc­ţia de energie a României. Mai mult, pe sectorul gazelor Petrom are toate şan­sele să intre într-o nouă eră a pro­duc­ţiei, cea la mare adâncime offshore, pen­tru că semnalele primite până acum din Ma­rea Neagră indică prezenţa unor ză­că­min­te "gigantice", după cum a de­cla­rat chiar şeful OMV Gerhard Roiss. Practic, doar aceste două lucruri ara­tă că în viitor, cel pu­ţin în sectorul ener­getic, este suficient loc pen­tru dez­vol­tare şi la nivel de resurse umane.

Deşi acum se pune din ce în ce mai mult ac­­centul pe experienţa practică, Se­­coşan cre­de că şcoala nu trebuie ne­gli­jată, ci doar completată.

"Atât şcoala, cât şi experienţa prac­ti­­că sunt im­portante, fiecare dintre ele cu rolul spe­­cific. Şcoala este cea care des­­chi­de orizon­turi, care tre­buie să pu­nă ba­ze­le, pe când ex­pe­rienţa prac­ti­că aju­tă la apro­fundarea cu­noş­tinţelor re­le­­­­van­te pen­­tru direcţia de dez­vol­tarea alea­­­să. La fel de im­portant pentru un tâ­năr la înce­put de carieră este contactul cu me­diul de business, cu cerin­ţe­le şi evo­­­­luţiile pie­ţei", subliniază reprezen­tan­tul Petrom.

Odată ajunşi în funcţia de ma­nage­ment do­rită, cei care se află în această po­ziţie ar tre­bui să evite anumite lucruri.

"Deşi există opinii pro şi contra mi­cro­management, eu cred că un control ex­cesiv al proiectelor şi o aten­­ţie prea mare acor­dată de­ta­liilor în de­­fa­voarea cadrului ge­ne­ral con­sti­tuie o ma­­re provocare pentru suc­cesul pe ter­men mediu şi lung al celui care aplică un ast­fel de stil de management", este de părere Secoşan.

În ceea ce priveşte momentele mai de­­li­­­cate din cariera sa, noul membru al di­­rec­­­to­ra­tu­lui Petrom spune că un exem­plu personal în acest sens a fost tre­cerea de la conducerea unui de­par­ta­ment la conducerea efectivă a unei companii.

Petrom este unicul producător de pe­trol şi gaze din România şi liderul pie­ţei petroliere lo­ca­le cu o reţea formată din circa 540 de puncte de alimentare ca­re funcţionează atât sub bran­d-ul OMV, cât şi sub brand-ul Petrom. Anul tre­cut, afa­ce­rile companiei au ajuns la 3,9 mld. euro şi la un profit net de aproa­pe 900 de mil. euro, rezultat record în istoria Petrom.

 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO