• Leu / EUR4.9477
  • Leu / GBP5.8325
  • Leu / USD4.6725
Companii

Sfaturi de la Cristian Secoşan, Petrom: Nu plecaţi în străinătate. Sunt foarte multe oportunităţi aici

Sfaturi de la Cristian Secoşan, Petrom: Nu plecaţi în străinătate. Sunt foarte multe oportunităţi aici

Foto: Silviu Matei

Autor: Roxana Petrescu

16.11.2012, 00:07 4827

Secoşan a preluat de la începu­tul lunii sep­tem­brie funcţia de mem­bru al di­­rec­­toratului Pe­trom, res­ponsabil pen­tru ac­ti­vi­ta­tea de gaze şi energie, du­pă ce a re­nunţat la poziţia de director ge­­neral al Sie­­mens Ro­mâ­nia, unul dint­re cei mai im­­por­tanţi fur­ni­zori locali de echi­pa­mente ener­ge­tice. În afa­ră de Sie­mens, Se­coşan a lucrat în func­ţii de con­du­­cere în ca­drul ABB, Alstom sau E.ON.

După această expe­rienţă acu­mu­lată, Secoşan le recomandă ti­ne­rilor care-şi doresc o ca­­rieră în ma­nage­ment să anali­ze­­ze cu gri­jă pia­­ţa locală pen­tru că sunt des­­tule oportu­ni­tăţi chiar aici, nu la sute de kilometri distanţă de casă.

"România are ce să le ofe­re ti­ne­rilor. Expe­rien­ţa interna­ţio­­nală este relevantă, mai ales în condiţiile unei competitivităţi ridica­te, însă cred că există foarte multe opor­tu­nităţi pentru tineri ma­nageri în Româ­nia, indife­rent dacă for­marea lor a avut loc în România sau în afară."

Numirea lui pe domeniul de ener­gie şi gaze din Pe­trom are loc într-un mo­­ment-che­ie pentru cea mai mare com­pa­nie lo­cală. Anul acesta Petrom a făcut un pas uriaş în do­­­me­­­niul producerii de ener­gie electrică prin pu­­ne­rea în funcţiune a centralei pe gaze de 530 mil. euro de la Brazi. Odată finali­zată investiţia, Pe­trom a ajuns la o cotă de 8% din pro­duc­ţia de energie a României. Mai mult, pe sectorul gazelor Petrom are toate şan­sele să intre într-o nouă eră a pro­duc­ţiei, cea la mare adâncime offshore, pen­tru că semnalele primite până acum din Ma­rea Neagră indică prezenţa unor ză­că­min­te "gigantice", după cum a de­cla­rat chiar şeful OMV Gerhard Roiss. Practic, doar aceste două lucruri ara­tă că în viitor, cel pu­ţin în sectorul ener­getic, este suficient loc pen­tru dez­vol­tare şi la nivel de resurse umane.

Deşi acum se pune din ce în ce mai mult ac­­centul pe experienţa practică, Se­­coşan cre­de că şcoala nu trebuie ne­gli­jată, ci doar completată.

"Atât şcoala, cât şi experienţa prac­ti­­că sunt im­portante, fiecare dintre ele cu rolul spe­­cific. Şcoala este cea care des­­chi­de orizon­turi, care tre­buie să pu­nă ba­ze­le, pe când ex­pe­rienţa prac­ti­că aju­tă la apro­fundarea cu­noş­tinţelor re­le­­­­van­te pen­­tru direcţia de dez­vol­tarea alea­­­să. La fel de im­portant pentru un tâ­năr la înce­put de carieră este contactul cu me­diul de business, cu cerin­ţe­le şi evo­­­­luţiile pie­ţei", subliniază reprezen­tan­tul Petrom.

Odată ajunşi în funcţia de ma­nage­ment do­rită, cei care se află în această po­ziţie ar tre­bui să evite anumite lucruri.

"Deşi există opinii pro şi contra mi­cro­management, eu cred că un control ex­cesiv al proiectelor şi o aten­­ţie prea mare acor­dată de­ta­liilor în de­­fa­voarea cadrului ge­ne­ral con­sti­tuie o ma­­re provocare pentru suc­cesul pe ter­men mediu şi lung al celui care aplică un ast­fel de stil de management", este de părere Secoşan.

În ceea ce priveşte momentele mai de­­li­­­cate din cariera sa, noul membru al di­­rec­­­to­ra­tu­lui Petrom spune că un exem­plu personal în acest sens a fost tre­cerea de la conducerea unui de­par­ta­ment la conducerea efectivă a unei companii.

Petrom este unicul producător de pe­trol şi gaze din România şi liderul pie­ţei petroliere lo­ca­le cu o reţea formată din circa 540 de puncte de alimentare ca­re funcţionează atât sub bran­d-ul OMV, cât şi sub brand-ul Petrom. Anul tre­cut, afa­ce­rile companiei au ajuns la 3,9 mld. euro şi la un profit net de aproa­pe 900 de mil. euro, rezultat record în istoria Petrom.

 
AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - vineri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9477
Diferență: 0,0061
Ieri: 4.9474
Azi: 4.6725
Diferență: -0,8825
Ieri: 4.7141
Azi: 5.8325
Diferență: -0,1353
Ieri: 5.8404
Azi: 4.8048
Diferență: -0,4599
Ieri: 4.8270