• Leu / EUR4.9458
  • Leu / GBP5.8036
  • Leu / USD4.7643
Supliment ZF Polonia

Polonia este cel mai mare exportator din Europa de Est şi un „focar“ regional de business

11 nov 2020 Autor: Bogdan Cojocaru

Că Polonia este o economie de piaţă de mult trecută de adolescenţă o dovedeşte multitudinea de companii poloneze prezente pe piaţa românească şi pe cea din regiune şi mai ales poziţia pe care o are această ţară în relaţiile cu partenerii comerciali.

Polonia este cel mai mare ex­por­tator din Europa Centrală şi de Est, cu exporturi de 236 mi­liarde euro în 2019, potrivit da­telor Euro­stat. Următoarea clasată, Cehia, considerată cea mai matură econo­mie din fostul bloc comunist, nu este nici mă­car pe aproape, vânzând anul trecut produse de 178 mld. euro.

Spre comparaţie, ex­por­turile României s-au situat la 69 mld. euro. Singura ţa­ră cu care Polonia are un deficit comercial no­tabil este China, cel mai mare ex­por­tator al lumii. Altfel, exporturile polo­neze sunt mai mari decât importurile în rela­ţi­ile cu, spre exemplu, Ger­ma­nia, Cehia, Marea Bri­ta­nie, Franţa şi Olanda. În ceea ce priveşte relaţiile cu România, exporturile poloneze s-au situat în perioada ianuarie-iulie 2020 la 2,7 mld. euro, iar importurile la 1,2 mld. euro, potrivit da­telor Institutului Naţional de Statistică. Aceas­ta înseamnă că Polonia exportă de do­uă ori mai mult decât importă din România. Aceste tendinţe au făcut ca Polonia să obţină în luna iunie a acestui an surplusuri de cont cu­rent şi comercial re­cord, de 2,8 mld. euro, res­pectiv de 2,7 mld. euro.

Analiştii ING au cal­culat că în acea lună surplusul de cont cu­rent cumulat în 12 luni a atins 2,3% din PIB, iar cel din comerţ 1,4% din PIB. Sunt ni­ve­luri care au depăşit aşteptările analiştilor din piaţă. Datele Băncii Naţionale a Poloniei in­dică fap­tul că eco­nomia se bazează pe fun­da­men­tele ma­cro externe puternice, iar ex­por­ta­torii se des­curcă bine în perioade di­ficile, în timp ce cursul de schimb al zlotului, care poa­te fi consi­derat puternic, nu pare să afec­te­ze com­paniile care vând în străină­tate. Banca centrală a remarcat că ex­por­tu­ri­le de pro­duse din tutun, de tex­tile, mo­bi­lier, tele­vi­zoare, de ba­terii pen­tru maşini elec­trice şi de mo­toare auto hibri­de au cres­cut cel mai rapid. Deoarece ţara este un im­por­tator net de pe­trol, Polonia beneficia­ză de preţurile scă­zute ale petro­lu­lui şi se bu­cură de plăţi mai mici pentru impor­tu­rile de ener­gie. În au­gust, sur­plu­sul de co­merţ cu­mu­lat de la în­ceputul anului a ajuns la 6,2 mld.euro. Multe com­pa­nii po­lo­neze nu se mul­ţumesc doar cu a exporta de aca­să, ci se duc direct pe pieţele ex­terne. Unele chiar şi pro­duc aco­lo. Altele sunt prezente cu servicii.

 

Valul polonez

Datele ONRC arată că la sfârşitul anului 2018 în România erau înre­gis­trate aproape 1.100 de companii po­lone­ze, cu un ca­pital di­rect investit de 443 mil. euro. Polo­nia, cu un sold al investiţiilor de 925 mil. euro în 2019, se situează pe locul 15 în rân­dul inves­tito­rilor străini, potrivit celor mai recente da­te ale BNR. Printre prezen­ţele de business po­lo­neze în Româ­nia se remarcă Idea Bank, o in­sti­tu­ţie de cre­dit căreia acţio­na­rul Getin Hol­ding i-a majorat recent capi­talul cu circa 2 mil. euro. Tot în sectorul bancar are opera­ţiuni Alior Bank, subsi­dia­ră a unui grup polo­nez cu ace­laşi nume care se află în top 10 al băn­ci­lor din Polonia. De Maspex Ro­mâ­nia s-ar pu­tea să nu fi auzit prea multă lume, dar pro­dus­ele acesteia sunt cu sigu­ranţă cu­nos­cute: apa minerală Bucovina, sucurile Tym­bark, con­servele de peşte Nemo şi alte­le.

Este foar­te probabil ca plicul de ceai sau de cafea so­lubilă uitat pe birou să fie produs de Maspex. Compania, intrată pe piaţa româ­neas­că în 1996, este unul dintre cei mai mari jucă­tori din sectorul alimentar şi al bău­tu­rilor de pe plan local şi din regiu­ne. În Ro­mâ­nia, Maspex are o fa­bri­că la Vălenii de Mun­te şi este de ceva timp cel mai mare an­gajator polo­nez din Ro­mânia. De remar­cat este că une­le com­pa­nii poloneze au ales să ex­porte ce produc în România. Infinite IT So­lu­tions, fur­nizor de servicii de schimb elec­tronic de da­te, de fac­tu­rare electronică, de arhivare a do­cu­men­te­lor şi pentru gestio­na­rea fluxu­ri­lor de do­cu­mente în general, are în România o sucur­sa­lă deschisă în 2017, du­pă o prezenţă de un deceniu pe piaţa locală.

Compania şi-a început expansiunea în străinătate în 2006, ajungând între timp pâ­nă în Germania, Spania şi Emiratele Arabe Unite.

Lockheed Martin, grup american cu ope­raţiuni în domeniul aerospaţial, al apă­ră­rii, al securităţii, al producţiei de arma­nent şi al tehnologiilor avansate, este men­ţio­nat de guverne ca un partener strategic. Pentru Polonia este mai mult decât atât, achi­ziţionând compania PZL Mielec, cel mai ma­re producător polonez de aeronave. Recent, Lockheed Martin a sem­nat cu ROMAERO un acord pentru în­fiin­ţarea în Ro­mânia a unui Centru Re­gional de Echi­pa­re şi Întreţinere a elicop­te­relor Black Hawk. Elicopterele Black Hawk vor fi li­vrate pentru finalizare către ROMAERO din fabrica PZL Mielec din Polonia, care are cea mai mare capabilitate de producţie a Lockheed Martin din afara SUA. Dacă în ur­mă cu câţiva ani merele deveniseră sim­bo­lul expansiunii comerciale a Poloniei în re­giune, acestea putând fi găsite şi astăzi pe raf­tu­rile supermarketurilor din România, în ulti­ma vreme a putut fi observată o prezenţă din ce în ce mai puternică a retai­le­rilor de mo­dă. Unul dintre reprezentanţii acestui val este Answear, care vinde online. Un altul este Pepco, un uriaş. În total, aces­te com­pa­nii au în jur de 550 de magazine în Ro­mânia. Capi­tala modei româneşti este la...Varşovia.

 

Parteneri: