Eveniment

Fondul de Garantare are 500 mil. euro pentru despăgubiri în caz de falimente bancare

Fondul de Garantare are 500 mil. euro pentru despăgubiri în caz de falimente bancare

Eugen Dijmărescu, directorul general al Fondului de Garantare, a adunat de la bănci în acest an contribuţii de aproape 400 mil. lei (95 mil. euro), în creştere cu 57%. Fondul de Garantare are acum în total disponibilităţi de 500 mil. euro, de 4 ori mai mult decât a plătit în trecut pentru 7 falimente

Autor: Claudia Medrega

20.07.2011, 00:07 1144

Fondul de Garantare a Depo­zitelor în Sistemul Bancar (FGDB)avea la jumătatea anului disponibilităţi de 2,1 mld. de lei (500mil. euro) cu care ar putea să intervină pentru a despăgubideponenţii în eventualitatea în care o bancă ar intra în faliment.Dacă se compară, suma ar fi de circa patru ori mai mare decâtcompensaţiile plătite deponen­ţilor garantaţi în cazul a şaptebănci intrate în faliment în ultimii 12 ani, respectiv 512 mil.lei.

Resursele fondului la jumătatea anului ar reprezenta aproximativ1,6% din valoarea depozitelor garantate, în creştere faţă de 1,2%la jumătatea anului trecut, nivelul poziţionând FGDB în categoriaschemelor de garantare a depozitelor din Uniunea Euro­peană cu celemai mari grade de aco­pe­rire a expunerii. "Legislaţia privindgaran­ta­rea depozitelor s-a schimbat de-a lungul timpului. Laînceputul anilor '90 nu exista legis­laţie pentru garantare şi nicifond de garantare. Şi înainte de 1999 au existat 2-3 bănci cuprobleme, iar printre primele măsuri ad-hoc a fost constituirea decătre Guvern a unui fond de despăgubire a deponenţilor. Acumplafonul de garantare este foarte mare. Nu se compară cu sumeleexistente atunci", a comentat analistul Aurelian Dochia.

Fondul garantează atât depozitele firmelor mici şi mijlocii, câtşi pe cele ale populaţiei la băncile locale, cu excepţia celor carefuncţionează în regim de sucursală, în limita a 100.000 de euro,plafonul fiind dublat în acest an.Totodată, a fost creat un fondpentru despăgubirea persoanelor prejudiciate prin măsurile luate încursul administrării speciale a instituţiilor de credit. Ca opremieră, în luna iunie 2011 s-au înregistrat primele intrări debani la nou-înfiinţatul fond, toate instituţiile de creditplătindu-şi cotizaţiile aferente anului 2011. Astfel, primele sumeacumulate în acest fond special totalizează 50,2 mil. lei, conformunui raport al FGDB

Resursele GDB destinate garantării depozitelor depăşesc cu 34%nivelul din pri­ma jumătate a anului trecut şi sunt cu 26,2% pestevaloarea din primul trimestru. Creş­terea încasărilor FGDB s-adatorat atât majorării cotei contribuţiei anuale a băn­cilor, de la0,2% la 0,3% din valoarea totală a depozitelor garantate, cât şiveniturilor obţinu­te din plasamentele realizate de Fond.Con­tribuţiile anuale încasate de Fond în 2011 de la bănci auînsumat 397,2 mil. lei, în creş­tere cu 57,6% faţă de sumeleîncasate anul trecut. În contextul crizei financiareinter­naţionale, guverne şi bănci centrale din toată lumea aualocat miliarde de dolari pen­tru salvarea unor bănci, în principalde im­portanţă sistemică, şi au redus dobânzile de referinţă,pentru stabilizarea sectorului financiar. Dar s-au înmulţit şifalimentele.

"Majorarea contribuţiilor băncilor la Fondul de Garantareîncepând cu acest an a fost o măsură prudenţială, pentru a face săfie mai bine dotat cu resurse dacă ar apărea o problemă în sistemulbancar. Dar, în Ro­mâ­nia nu există motive de îngrijorare, nu auexistat falimente de mulţi ani. Fondul ar tre­bui să facă faţă unorprobleme la o scară mică. Dacă ar fi vorba de o singură bancă mare,nu ar putea să facă faţă. Nicio entitate de acest fel nu poate săfacă faţă unor probleme majore, sistemice", a spus Dochia.

Una dintre regulile propuse pe plan in­ter­­naţional prevede căo schemă de g­a­ran­tare a depozitelor ar trebui să dispună defon­duri suficiente pentru a acoperi plăţile de com­pensaţii încazul indisponibilizării de­po­zi­telor la 4-5 bănci de dimensiunemică sau 2-3 bănci de dimensiune medie.

Cele şapte falimente bancare din ultimii 12ani

În ultimii 12 ani care au trecut de la primul faliment bancarcare a intrat sub incidenţa Fondului au fost plătite compensaţii de512,2 mil. lei în favoarea deponenţilor garantaţi ai unui număr deşapte bănci intrate în faliment, şi anume Banca "Albina" (1999),Bankcoop şi Banca Internaţională a Religiilor (2000), Banca Românăde Scont şi Banca Turco-Română (2002), Banca "Columna" (2003) şiNova Bank (2006), conform raportului.

Fondul plăteşte compensaţii către deponenţii garantaţi, înlimita plafonului de garantare şi a altor condiţii stabilite prinlege, atunci când depozitele devin indisponibile.

Până la jumătatea anului, FGDB a recuperat de la băncile înfaliment creanţe în sumă de 159,8 mil. lei, reprezentând un grad derecuperare de 31,1% din totalul creanţelor sale. Cea mai mare partedin sumă, respectiv 158,8 mil. lei, reprezintă recuperări aferentecompensaţiilor plătite, iar 1 mil. lei corespunde contribuţiilordatorate de băncile în faliment Fondului.

Fondul şi-a recuperat integral doar creanţele pe care le aveaasupra a două din cele şapte bănci, respectiv Banca Română de Scontşi Nova Bank.

"În cursul ultimilor ani, posibilităţile de recuperare acreanţelor şi de valorificare a activelor băncilor intrate înfaliment s-au redus din ce în ce mai mult, în portofoliul acestoraregăsindu-se active ori creanţe tot mai puţine şi de valori tot maireduse sau greu de valorificat, situaţie care confirmă apropiereabăncilor respective de faza finală a activităţii de lichidare", searată în raport.

Comedymall VOT IN PANDEMIE
AFACERI DE LA ZERO