Bănci și Asigurări

Banca Naţională schimbă regulile în bănci: Ce acte trebuie să prezinte clienţii după ce va fi adoptat cel mai nou proiect al BNR

Banca Naţională schimbă regulile în bănci: Ce acte...

Autor: Dorin Oancea, Mediafax

21.05.2019, 15:40 4477

Băncile vor trebui să obţină, în relaţia cu o persoană fizică, să obţină informaţii privind datele acestuia, fondurile, precum şi despre potenţialii beneficiari, arată proiectul Regulamentului privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, pus în dezbatere de BNR. 

Banca va trebui să colecteze numele prenumele şi pseudonimul, dacă este cazul, data şi locul naşterii, codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar, adresa la care locuieşte clientul, cetăţenia, ocupaţia şi, după caz, numele angajatorului ori natura activităţii proprii, numărul de telefon, fax, adresa de poştă electronică, dacă există, scopul şi natura relaţiei de afaceri, sursa fondurilor ce urmează să fie utilizate în derularea relaţiei de afaceri, informaţii referitoare la beneficiarul real, dacă este diferit de client, respectiv numele şi prenumele, data naşterii, seria şi numărul actului de identitate şi informaţii din care să rezulte factorii de risc specifici acestuia, încadrarea în categoria persoanelor expuse public sau deţinerea calităţii de membru al familiei unei persoane expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public.

(2) La efectuarea tranzacţiilor ocazionale prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. …, instituţiile obţin informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) - e), lit. j) şi cele de la lit. k).

În situaţia în care un client persoană fizică este reprezentat în relaţia cu instituţia de o altă persoană, care acţionează ca reprezentant legal, împuternicit, curator, tutore sau în orice altă calitate, instituţia trebuie să obţină şi să verifice şi informaţiile şi documentele corespunzătoare cu privire la identitatea reprezentantului, precum şi, după caz, cele referitoare la natura şi limitele împuternicirii.

În relaţia cu o persoană juridică, banca trebuie să colecteze cel puţin informaţii privind: a) denumirea; b) forma juridică; c) codul de identificare fiscală şi/sau numărul de înregistrare de la registrul comerţului sau informaţia echivalentă pentru persoanele juridice străine; d) sediul social şi, dacă este cazul, sediul unde se situează centrul de conducere şi de gestiune a activităţii statutare; e) numărul de telefon, fax, adresa de poştă electronică, după caz; f) tipul şi natura activităţii desfăşurate; g) identitatea persoanelor care sunt împuternicite să reprezinte clientul în relaţie cu instituţia sau, în absenţa unor astfel de persoane, identitatea persoanelor investite cu competenţa de a conduce şi reprezenta clientul, precum şi puterile acestora de angajare a entităţii; h) scopul şi natura relaţiei de afaceri; i) informaţii referitoare la beneficiarul real, respectiv numele şi prenumele, data naşterii, seria şi numărul actului de identitate şi informaţii din care să rezulte factorii de risc specifici acestuia; j) încadrarea în categoria persoanelor expuse public sau deţinerea calităţii de membru al familiei unei persoane expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public.

Instituţiile vor verifica identitatea clienţilor pe baza documentelor din categoria celor mai greu de falsificat sau de obţinut pe cale ilicită sub un nume fals, cum sunt documentele de identitate care includ o fotografie a titularului, emise de o autoritate oficială sau, după caz, documentele emise de registrul comerţului sau o structură echivalentă din care rezultă existenţa legală a persoanei juridice sau entităţii fără personalitate juridică ori prin mijloacele de identificare electronică.

Proiectul „Regulamentului privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului” propune adaptarea prevederilor din Regulamentul BNR nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului la cerinţele din noua directivă în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului - Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.

Proiectul de regulament vizează, în linie cu competenţele Băncii Naţionale a României atribuite potrivit proiectului de Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, reglementarea cerinţelor referitoare la realizarea şi actualizarea de către instituţiile supravegheate de banca centrală a evaluării de risc de spălare a banilor şi finanţare a terorismului şi a metodologiei aferente, politica instituţională pentru administrarea şi diminuarea riscului de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, normele de cunoaştere a clientelei, specificităţile sectoriale referitoare la măsurile de cunoaştere a clientelei, regimul terţelor părţi utilizate pentru identificarea clientelei, cadrul de administrare şi personal, măsuri de control şi supraveghere.