Burse - Fonduri mutuale

​Bursă: Alin Andrieş, secretar de stat al Finanţelor, intră în Comitetul Reprezentanţilor Fondului Proprietatea, în locul lui Omer Tetik, CEO Banca Transilvania, căruia i-a expirat mandatul. Bugetul pe 2024 al FP nu a fost votat de acţionari

​Bursă: Alin Andrieş, secretar de stat al...

Autor: Liviu Popescu

26.03.2024, 14:19 555

Fondul Proprietatea (simbol bursier FP), a anunţat marţi după-amiază că în urma deciziei acţionarilor din 26 martie 2024 Alin Andrieş, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor, a primit un mandat de trei ani în Comitetul Reprezentanţilor, în locul lui Omer Tetik, CEO Banca Transilvania.

“„Numirea Domnului Marius-Alin Andrieş ca membru al Comitetului Reprezentanţilor ca urmare a expirării mandatului domnului Omer Tetik la data de 6 aprilie 2024; mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de 3 (trei) ani şi îşi va produce efectele începând cu 7 aprilie 2024 sau cu data acceptării mandatului, oricare dintre acestea este ulterioară”, potrivit deciziei acţionarilor.

Un alt punct de pe ordinea de zi aprobat de acţionari este: „Aprobarea termenilor, împreună cu semnarea, Contractului de Administrare dintre Fondul Proprietatea şi Franklin Templeton International Services S.a r.l. pentru o durata de un (1) an începând cu 1 aprilie 2024 şi până la 31 martie 2025, în forma prevăzută în documentaţia suport aferenta punctului 1 pe ordinea de zi a AGOA, cu modificarea rătei comisionului de baza astfel încât comisionul de baza să aibă valoarea de 1,35%”.

Pe de altă parte acţionarii au respins bugetul pe 2024 al Fondului cât şi punctul prin care se voia ca strategia FP până la 31 martie 2025 să cuprindă conservarea portofoliului actual administrat de Franklin Templeton International Services. Cel din urmă punct a fost introdus pe ordinea de zi la solicitarea acţionarului Ministerul Finanţelor.

Care sunt atribuţiile Comitetului Reprezentanţilor:

ART. 17 Atribuţiile Comitetului reprezentanţilor Comitetul reprezentanţilor are, în principal, următoarele atribuţii:

(1) Ca urmare a informării primite de la AFIA (societatea de administrare) cu privire la convocarea adunării generale ordinare şi/sau extraordinare, solicită, în cazul în care consideră necesar, adăugarea unor noi puncte pe ordinea de zi ce urmează a fi cuprinsă în textul convocatorului adunării generale a acţionarilor.

(2) Primeşte de la AFIA informările în ceea ce priveşte răspunsul la solicitările scrise depuse înainte de data adunării generale a acţionarilor de către acţionari cu privire la ordinea de zi ce implică activitatea Fondului Proprietatea.

(3) Primeşte de la AFIA situaţiile financiare anuale, raportul anual de activitate prezentat de AFIA şi raportul financiar al auditorilor, înainte de a fi puse la dispoziţia acţionarilor, şi le analizează, putând formula un punct de vedere în cazul în care are obiecţiuni, pe care îl prezintă AFIA şi adunării generale.

(4) Primeşte de la AFIA spre analiză raportul anual şi politica de management ale Fondului Proprietatea şi prezintă AFIA şi adunării generale a acţionarilor un punct de vedere cu privire la acesta.

(5) Primeşte de la AFIA spre analiză bugetul de venituri şi cheltuieli anual înainte de a fi supus spre aprobarea adunării generale a acţionarilor şi prezintă AFIA şi adunării generale un punct de vedere cu privire la acestea.

(6) Primeşte de la AFIA spre analiză strategia şi politicile de dezvoltare ale Fondului Proprietatea, înainte de a fi supuse spre aprobarea adunării generale a acţionarilor şi prezintă AFIA şi adunării generale un punct de vedere cu privire la aceastea.

(7) Primeşte de la AFIA spre analiză şi aprobă cadrul de desfăşurare a operaţiunilor Fondului Proprietatea, precum şi orice alt regulament emis de AFIA aplicabil Fondului Proprietatea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi regulile şi regulamentele pieţei de capital.

(8) Primeşte şi analizează informarea AFIA cu privire la propunerea adresată adunării generale ordinare a acţionarilor pentru încheierea contractului de audit financiar şi prezintă AFIA şi adunării generale un punct de vedere cu privire la aceasta.

 (9) Analizează în mod regulat politica de investiţii a Fondului Proprietatea şi prezintă AFIA şi adunării generale un punct de vedere oricând consideră util, însă cel puţin o dată pe an, cu prilejul adunării generale ordinare.

(10) Primeşte rapoartele auditorilor interni şi prezintă AFIA şi adunării generale un punct de vedere cu privire la acestea.

(11) Monitorizează, pe baza informaţiilor şi rapoartelor primite de la AFIA, următoarele: - lista conţinând investiţiile de portofoliu şi procentajul aferent fiecărui tip de investiţii; - lista cu tranzacţiile majore din portofoliul Fondului Proprietatea pentru perioada revizuită; - profitul total al companiilor din portofoliu şi compararea cu reperul din piaţă adecvat; - compararea profitului obţinut cu obiectivul iniţial; - gradul de îndeplinire cu politica de investiţii, inclusiv, în mod specific, gradul în care oricare dintre criteriile de performanţă cuprinse în politica de invesţii sunt atinse, precum şi orice modificări şi acţiuni întreprinse pentru a atinge astfel de obiective şi a îmbunătăţi rezultatele investiţionale; - raportul de evaluare a îndeplinirii activităţii. Comitetul reprezentanţilor va întocmi şi prezenta adunării generale a acţionarilor un raport anual privind activitatea de monitorizare desfăşurată sau un raport referitor la o altă perioadă stabilită de către adunarea generală a acţionarilor.

(12) Reprezintă adunarea generală a acţionarilor în relaţia cu AFIA din punctul de vedere al tuturor comunicărilor dintre cele două organe, cu excepţia situaţiilor reglementate expres în prezentul act constitutiv ca urmând o modalitate de comunicare directă între adunarea generală şi AFIA.

(13) Verifică raportul AFIA şi exercită monitorizarea permanentă asupra conducerii Fondului Proprietatea de către AFIA; în acest sens, verifică dacă operaţiunile efectuate de către AFIA sunt compatibile cu legea aflată în vigoare, cu actul constitutiv sau cu orice decizie relevantă a adunării generale a acţionarilor.

 (14) În condiţiile art. 13 alin. (11) şi (14), convoacă adunarea generală a acţionarilor.

(15) Participă la şedinţele adunărilor generale ale acţionarilor şi prezintă rapoarte în toate situaţiile menţionate în prezentul act constitutiv ori cu privire la orice problemă despre care consideră că este util a fi informată adunarea generală.

(16) Propune adunării generale a acţionarilor aprobarea prealabilă sau respingerea încheierii actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie, având ca obiect active imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., mai puţin creanţele.

(17) Recomandă adunării generale a acţionarilor încetarea contractului de administrare în cazul în care consideră că este spre avantajul acţionarilor.

 (18) Recomandă adunării generale a acţionarilor orice alte aspecte pe care le consideră importante pentru acţionari.

 (19) Recomandă adunării generale extraordinare a acţionarilor, la propunerea AFIA, numirea intermediarului ofertei publice, precum şi remuneraţia acestuia, la momentul la care va fi necesară numirea unei astfel de societăţi în legătură cu admiterea la tranzacţionare a Fondului Proprietatea.

(20) Aprobă delegarea de către AFIA a anumitor activităţi. Delegarea îşi va produce efectele în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(21) Este responsabil de monitorizarea performanţei AFIA potrivit contractului de administrare.

 
 
 
 


 

 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
AFACERI DE LA ZERO