• Leu / EUR4.9050
 • Leu / GBP5.8089
 • Leu / USD4.7905
Companii

Sinteza modificărilor propuse pentru Codul Fiscal, realizată de consultantul fiscal Emilian Duca: când intră în vigoare principalele modificări

Sinteza modificărilor propuse pentru Codul Fiscal, realizată de consultantul fiscal Emilian Duca: când intră în vigoare principalele modificări

Autor: Adelina Mihai

06.07.2022, 13:06 2210

Creşterea impozitului pe dividende de la 5% la 8%, aplicarea impozitului pe dividende şi pentru cele distribuite/plătite fondurilor de pensii administrate privat, creşterea accizelor la tutun şi alcool şi impozitarea contractelor part-time la nivelul salariului minim sunt câteva dintre modificările fiscale pe care Guvernul vrea să le introducă. Ministerul de Finanţe a publicat luni seară, pe 4 iulie, un pachet extins de măsuri fiscale prin care speră să obţină, numai în 2022, 2,2 miliarde de lei la bugetul de stat. Proiectul de ordonanţă de urgenţă de modificare a Codului fiscal se află în dezbatere publică şi, dacă se aprobă în forma actuală, unele măsuri vor intra în vigoare chiar din luna august.

Consultantul fiscal Emilian Duca a realizat o sinteză a principalelor modificări propuse şi a menţionat de când intră acestea în vigoare:

I. Titlul II - Impozit pe profit

Profit reinvestit - intrare în vigoare 01.01.2023

1.1. Profitul investit în active utilizate în activitatea de producţie şi procesare şi active reprezentând retehnologizare este scutit de impozit. Aceste active sunt stabilite prin OMF. (art. 22 - pct 1)

Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene -  intrare în vigoare la data publicării

1.2. Dividendele distribuite unei persoane juridice române, societate mamă, de o filială a sa situată într-un stat membru, inclusiv cele distribuite sediului său permanent situat într-un alt stat membru decât cel al filialei, dacă persoana juridică română are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflată sub incidenţa legislaţiei române (decât SA, SRL, SCA, SCA, SNC) şi îndeplineşte şi celelalte condiţii de la art. 24 alin. (1) lit. a) sunt neimpozabile la calculul rezultatului fiscal. (art. 24, pct. 2)

Impozit pe dividende (art. 43) -

1.3. Se măreşte cota de impozit pe dividende la 8% (anterior, 5%). pct. 3-  intrare în vigoare 01.01.2023 pentru dividendele distribuite după 01.01.2023

1.4. În cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, nu se aplică art. 43 C.fisc. dacă fiecare din aceste persoane juridice îndeplineşte cumulativ condiţiile:

a) beneficiarul dividendelor: (i) deţine, la data plăţii dividendelor, minim 10% din titlurile de participare ale persoanei juridice plătitoare, pe o perioadă de un an împlinit până la data plăţii acestora, (ii) este constituită ca SR; SA, SCS, SCA, SNC sau are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflată sub incidenţa legislaţiei române şi (iii) plăteşte impozit pe profit sau orice al impozit care substituie impozitul pe profit, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări.

b) plătitorul dividendelor: (i) este constituită ca SR; SA, SCS, SCA, SNC sau are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflată sub incidenţa legislaţiei române şi (ii) plăteşte impozit pe profit sau orice al impozit care substituie impozitul pe profit, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări. pct. 4 - intrare în vigoare la data publicării

1.5. Se aplică impozit pe dividende şi pentru cele distribuite/plătite fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative. pct. 5 - intrare în vigoare 01.01.2023 pentru dividendele distribuite după 01.01.2023

 

II. Titlul III - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Definiţia microîntreprinderii şi reguli de aplicare a sistemului de impunere (art. 47, 48)

2.1. Este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: pct. 6 - intrare în vigoare 01.01.2023

 1. minim 80% din veniturile totale reprezintă alte venituri decât cele din consultanță și/sau management.
 2. cel puţin un salariat;
 3. veniturile realizate nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro (anterior, 1.000.000 euro). Cursul de schimb - cel valabil la încheierea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile.
 4. are asociaţi/acţionari care dețin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează̆ să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, inclusiv persoana care verifică îndeplinirea condiţiilor de la art. 47. Acesti asociaţi vor stabili persoana/persoanele juridice române care aplicã prevederile Titlului III, dacã sunt îndeplinite și celelalte condiţii privind încadrarea în categoria microîntreprinderi, respectiv celelalte persoane juridice române care aplicã prevederile titlului II. - pct. 8
 5. capitalul social este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale;
 6. nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată̆ în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.

2.2. Persoanele juridice române cu coduri CAEN: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630 (HORECA) sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor dacă se îndeplinesc condiţiile  de încadrare la sfârşitul anului. Dacă în cursul anului fiscal se depăşeşte plafonul de 500.000 euro, societatea rămâne plătitor de impozit pe veniturile micro (se va abroga Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific începând cu 1 august 2022). Pentru alte venituri obţinute decât cele corespunzătoare codurilor CAEN menţionate, se va plăti impozit pe profit. pct. 6 alin. (2) - intrare în vigoare 01.08.2022

Odată cu abrogarea Legii 170/2016, se recalculează impozitul specific, regularizarea impozitului specific aferent semestrului I 2022 se face până la 25 septembrie 2022.

2.3. Nu se încadrează în prevederile Titlului III nici următoarele: pct. 7­ - intrare în vigoare 01.01.2023

 • persoana juridică română̆ care desfăşoară̆ activităţi în domeniul bancar;
 • persoana juridică română̆ care desfăşoară̆ activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv cea care desfăşoară̆ activităţi de intermediere în aceste domenii;
 • persoana juridică română̆ care desfăşoară̆ activităţi în domeniul jocurilor de noroc;
 • persoana juridică română̆ care desfăşoară̆ activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale.

2.4. O persoană juridică nou înfiinţată care se încadrează în categoria microîntreprinderi va plăti impozit pe veniturile micro dacă, la data înregistrării la RC, se îndeplinesc condiţiile d) şi e) de la pct. 2.1. de mai sus, iar condiţia de la lit. b) se îndeplineşte în 60 zile de la înregistrare. pct. 10 - intrare în vigoare 01.01.2023

2.5. Pentru microîntreprinderile cu un capital social subscris de minim 45.000 lei şi cel puţin 2 salariaţi, se elimină opţiunea pentru aplicarea Titlului II. pct. 11 - intrare în vigoare 01.01.2023

2.6. Impozitul pe veniturile micro este de 1%. Dacă entitatea nu are salariaţi, nu se mai încadrează în categoria micro şi plăteşte impozit pe profit. (art. 51). De asemenea, dacă nu mai are salariaţi în cursul anului fiscal, va plăti impozit pe profit din trimestrul în care nu mai este îndeplinită condiţia (art. 52).  pct. 12, 13 - intrare în vigoare 01.01.2023

Reguli de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului - pct. 14 - intrare în vigoare 01.01.2023

2.7. Dacă în cursul anului fiscal, condiţia de la lit. a) sau c) de la pct. 2.1. nu mai sunt îndeplinite, entitatea datorează impozit pe profit din trimestrul în care se depăşesc limitele. Analog în cazul în care  nu se mai îndeplineşte condiţia privind numărul de salariaţi. (art. 52)

2.8. Pentru entitatea cu un singur salariat al cărui raport de muncă încetează, condiţia privind numărul de salariaţi este îndeplinită dacă este angajată o nouă persoană cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată/o perioadă de cel puţin 12 luni. (art. 52)

2.9. Datorează impozit pe profit microîntreprinderile care încep să desfăşoare activităţile prevăzute la pct. 2.3. în cursul unui trimestru.

Baza impozabilă

2.10. Pentru calculul bazei impozabile, se scad din venituri şi dividendele primite de la o filială a microîntreprinderii, persoană juridică situată într-un alt stat membru al UE, în măsura în care atât microîntreprinderea, cât și filiala îndeplinesc condiţiile de la art. 24 C.fisc. (art. 53) pct. 15- intrare în vigoare 01.01.2023

Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale

2.11. Se introduc prevederi în cazul microîntreprinderilor care înregistrează cheltuielile privind bunuri, mijloace financiare şi servicii acordate Fondului Naţiunilor Unite Pentru Copii - UNICEF, precum şi altor organizaţii internaţionale care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte (declaraţie informativă, aparate de marcat, calcul impozit). (art. 56) pct. 20 - intrare în vigoare 01.01.2023

 

III. Titlul IV - Impozitul pe venit

Scutiri

3.1. Sunt scutite de la plata impozitului pe venit persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor conform art. 76 alin. (1)-(3) C.fisc, obţinute  în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 inclusiv, cu îndeplinirea cumu­lativă a unor condiţii (activităţi din sectorul construcţii, ponderea cifrei de afaceri in cifra de afaceri totală, salariu brut de încadrare). pct. 22- intrare în vigoare 01.01.2023, se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023.

Se introduc prevederi pentru calcularea ponderii cifrei de afaceri realizată în domeniul construcţii, sectorul agricol, industria alimentară în cifra de afaceri totală, a cifrei de afaceri pentru cei înregistraţi la registrul comerţului/înregistraţi fiscal în cursul anului (art. 60). pct. 23 - intrare în vigoare 3 zile de la publicare

3.2. Se reduce limita venitului brut lunar la 10.000 lei (anterior, 30.000 lei) obţinut în construcţii, sectorul agricol, industria alimentară până la care se aplică scutirea de impozit pe venit. Pentru ceea ce depăşeşte 10.000 lei, nu se aplică facilităţi. (art. 60). pct. 24 lit. c) - se aplică veniturilor aferente lunii august 2022

Venituri neimpozabile

3.3. Nu sunt venituri impozabile indemnizaţiile pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice. (art. 62). pct. 27 intrare în vigoare 3 zile de la publicare

Venit net anual pe bază de norme de venit

3.4. Se reduce limita la 25.000 euro, echivalent în lei (anterior, 100.000 euro) până la care contribuabilii determină venitul net pe bază de norme de venit. Peste această limită, aceştia vor determina venitul net anual în sistem real. Cursul de schimb - cursul meniu anual BNR. la sfârşitul anului fiscal. (art. 69) pct. 28 - intrare în vigoare 01.01.2023, se aplică pentru veniturile aferente anului 2023

Venituri din salarii şi asimilate salariilor

3.5. Sunt considerate venituri asimilate salariilor prestaţiile suplimentare primite în baza clauzei de mobilitate pentru partea care depăşeşte limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia de delegare/detaşare pentru personalul din instituţii şi autorităţi publice. (art. 76) pct. 29, 30 - intrare în vigoare 01.01.2023, se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023

Avantaje în natură

3.6. Sunt avantaje în natură: (i) contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator,  în limita unui câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate, (ii) contribuţiile la un fond de pensii facultative şi contribuţiile la scheme de pensii facultative, în limita a 400 euro anual, (iii) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajaţii proprii în limita a 400 euro anual, (iv) sumele acordate angajaţilor care desfăşoară̆ activităţi în regim de telemuncă pentru susţinerea cheltuielilor cu utilităţile la locul în care angajaţii îşi desfăşoară̆ activitatea în limita a 400 lei lunar corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă. (art. 76) pct. 36 - intrare în vigoare 01.01.2023, se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023

Venituri neimpozabile

3.7. Contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator nu mai sunt considerate venituri neimpozabile. (art. 76) - intrare în vigoare 01.01.2023, se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023

3.8. Nu sunt venituri impozabile, în limita a 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, următoarele venituri cumulate lunar: pct. 36 - intrare în vigoare 01.01.2023, se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023

 • prestaţiile suplimentare primite în baza clauzei de mobilitate (în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia de delegare/detaşare, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice).
 • contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajaţii proprii (în alte situaţii decât cea în care este interzisă introducerea alimentelor în incinta unităţii)  în limita valorii maxime a unui tichet de masă/persoană/zi.
 • cazarea şi contravaloarea chiriei pentru spatiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziţia angajaţilor proprii,  în limita unui plafon neimpozabil de 20 % din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată /lună/persoană, cu îndeplinirea unor condiţii (persoana nu deţine locuinţă proprie, spaţiul se află în unităţi proprii, sau într-un imobil închiriat de la o terță persoană, contractul de închiriere este încheiat de angajator cu proprietarul imobilului, plafonul neimpozabil se acordă unuia dintre soţi).
 • contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate
 • contribuţiile la un fond de pensii facultative contribuţiile la scheme de pensii facultative, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
 • primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita sumei anuale de 400 euro, pentru fiecare persoană;
 • sumele acordate angajaţilor care desfăşoară̆ activităţi în regim de telemuncă pentru susţinerea cheltuielilor cu utilităţile la locul în care angajaţii îşi desfăşoară̆ activitatea, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară̆ activitate în regim de telemuncă.

Deducere personală (art. 77) pct. 37- intrare în vigoare 01.01.2023

3.9. Deducerea personală include deducerea personală de bază şi deducerea personală suplimentară.

Deducerea suplimentară se acordă:

 • 15% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până̆ la 26 de ani, care obţin venituri din salarii al căror nivel este de până̆ la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară plus 2.000 lei
 • 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până̆ la 18 de ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învăţământ, părintelui care realizează̆ venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.

Deducerea de bază:

- se acordă se acordă pentru persoanele fizice cu un venit lunar brut de până la 2000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în luna de realizare a venitului. Dacă în cursul aceleiaşi luni, se utilizează̆ mai multe valori ale salariului minim brut, se ia în calcul valoarea cea mai mică a acestuia.

- se stabileşte în procente aplicate la venitul brut lunar de până la nivelul maxim menţionat mai sus.

- veniturile impozabile şi neimpozabile ale persoanei în întreţinere nu depăşesc 20% din salariul de bază minim brut pe ţară.

Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor (art. 84) pct. 40 - intrare în vigoare 01.01.2023, se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023

3.10. Venitul brut reprezintă venit impozabil. Se elimină cota forfetară de cheltuieli de 40%.

Venituri din investiţii  (art. 97 pct 41)- intrare în vigoare 01.01.2023 pentru dividendele distribuite după 01.01.2023

3.11. Veniturile din dividende şi câştigul ca urmare a deţinerii de titluri de participare se impun cu 8%.

Venituri din premii şi jocuri de noroc (art. 110 pct 42, 43) - se aplică pentru veniturile plătite începând cu 01.08.2022

3.12. Se modifică cotele de impozit pentru veniturile din jocuri de noroc.

Excepţia: În cazul veniturilor obţinute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine şi lozuri, se modifică valoarea sumei neimpozabile de la 66.750 lei la 600 lei.

Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal - pct. 44,45 - intrare în vigoare 01.01.2023

3.13. Impozitul la transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii:

 1. 3% pentru construcţiile de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără̆ construcţii, deţinute o perioadă de până̆ la 3 ani inclusiv.
 2. 1% pentru imobilele de mai sus deţinute o perioadă mai mare de 3 ani.

Tranzacţiile cu valoare sub plafoanele de mai sus nu se mai declară de către notari. pct. 44, 45

Declaraţia unică

3.14. Contractele de închiriere (mai puţin cele de arendare şi cele de închiriere în scop turistic...), încheiate după 1 ianuarie 2023 se vor declara la organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în maxim 30 zile de la încheiere/modificare. Procedura de aplicare se va stabili prin OPANAF. pct. 48 - intrare în vigoare 01.01.2023 pentru contracte de închiriere încheiate după 01.01.2023

3.15. Declaraţia unică pentru venitul anual impozabil/venitul net anual estimat se depune până la 25 mai a anului de realizare a venitului. pct. 49 - intrare în vigoare 01.01.2023

 

IV. Titlul V - Contribuţii sociale obligatorii

Baza de calcul a CAS, CASS, CAM pentru venituri din salarii

4.1. Sumele prevăzute la pct. 3.8. nu se includ în baza de calcul a CAS, CASS, CAM (în măsura în care nu depăşesc limitele de la pct. 3.8.).

Partea care depăşeşte plafonul de 33% şi/sau plafoanele specifice fiecărei categorii de venit se include în baza de calcul a CAS, CASS, CAM pct. 58, 59, 71, 72, 78, 79 - intrare în vigoare 01.01.2023, se aplică pentru veniturile aferente lunii ianuarie 2023.

Stabilirea şi plata CAS, CASS

4.2. Nivelul minim al CAS, CASS se calculează la salariul minim brut pe ţară, indiferent de tipul contractului de muncă (normă întreagă sau timp parţial).

Aceste prevederi nu se aplică pentru unele categorii de salariaţi (ucenici, studenţi, elevi, pensionari, etc) pct. 64 - intrare în vigoare 3 zile de la publicare, se aplică pentru veniturile aferente lunii august 2022.

Baza de calcul a CAS pentru venituri din activităţi independente şi drepturi de proprietate intelectuală

4.3. S-au stabilit două plafoane pentru calculul CAS: (aplicate la venitul estimat) pct. 66 - intrare în vigoare 01.01.2023, se aplică pentru veniturile aferente 2023

 • 12 salarii minime - pentru venituri realizate între 12 - 24 salarii minime
 • 24 salarii minime - pentru venituri de peste 24 salarii minime.

Se actualizează procedura de calcul.

4.4. Declaraţia unică se depune până la 25 mai  a anului următor celui pentru care se stabileşte contribuţia. Dacă venitul realizat este egal cu venitul estimat, nu se mai depune declaraţia unică.  Dacă venitul net realizat corespunzător lunilor de activitate este mai mic decât plafonul de 12 salarii minime brute pe țară în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, nu se datorează̆ CAS. pct. 67, 68 - intrare în vigoare 3 zile de la publicare

Baza de calcul a CASS pentru venituri prevăzute la art. 155 lit. b) - h) (fără venituri din salarii)

4.5. S-au stabilit trei plafoane pentru calculul CASS: (aplicate la venitul estimat) pct. 74 - intrare în vigoare 01.01.2023, se aplică pentru veniturile aferente 2023

 • 6 salarii minime - pentru venituri realizate între 6 - 12 salarii minime
 • 12 salarii minime - pentru venituri realizate între 12 - 24 salarii minime
 • 24 salarii minime - pentru venituri de peste 24 salarii minime.

4.6. Declaraţia unică se depune până la 25 mai  a anului următor celui pentru care se stabileşte contribuţia. Dacă venitul realizat este egal cu venitul estimat, nu se mai depune declaraţia unică. pct. 75 - intrare în vigoare 3 zile de la publicare

4.7. Pot opta pentru plata CASS persoanele fizice care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate sub nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară.- intrare în vigoare 01.01.2023, se aplică pentru veniturile aferente 2023

 

V. Titlul VI - Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

Reţinerea impozitului

5.1. Veniturile din dividende obţinute de la un rezident se impozitează cu cota de 8%. pct. 80 - intrare în vigoare 01.01.2023 pentru dividendele distribuite după 01.01.2023

Scutiri

5.2. Sunt scutite de impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi dividendele plătite de un rezident unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al UE ori unui sediu permanent al unei persoane juridice străine dintr-un stat membru al UE, situat într-un alt stat membru al UE dacă persoana juridică străină beneficiară a dividendelor este rezidentă într-un stat membru al UE şi are una dintre formele de organizare prevăzute în anexa nr. 1 la titlul II sau este SA, SRL, SNC, SCS, SCA ori are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflată sub incidenţa legislaţiei române. pct. 81 - intrare în vigoare la data publicării

5.3. Sunt scutite de impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi dividendele plătite de un rezident unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al UE ori unui sediu permanent al unei persoane juridice străine dintr-un stat membru al UE, situat într-un alt stat membru al UE dacă rezidentul care plăteşte dividendul sau este SA, SRL, SNC, SCS, SCA ori are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflată sub incidenţa legislaţiei române şi, în temeiul unei convenţii privind evitarea dublei impuneri încheiate cu un stat terţ̧, nu se consideră că este rezidentă în scopul impunerii în afara UE. pct. 82 - intrare în vigoare la data publicării

5.4. Dividendele plătite către fonduri de pensii, astfel cum sunt ele definite în legislaţia statului membru al UE sau în unul dintre statele SEE, cu condiţia existenţei unui instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii nu mai sunt scutite de impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi. pct. 83 - intrare în vigoare 01.01.2023 pentru dividendele distribuite după 01.01.2023

 

VI. Titlul VII - TVA

Cotele

6.1. Se aplică cota de 9% şi pentru: pct. 84, 85- intrare în vigoare 01.01.2023

 • băuturi nealcoolice care se încadrează̆ la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99.
 • cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor similare, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
 • serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice și a băuturilor nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99;
 • livrarea de îngrăşăminte chimice şi de pesticide chimice de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, livrarea de îngrăşăminte și pesticide de tipul celor utilizate în mod normal în producţia agricolă, altele decât cele prevăzute prin OMF şi OMADR.

6.2. Se stabileşte un plafon unic de 600.000 lei, exclusiv TVA (anterior, între 450.000 - 700.000 lei) pentru care se aplică cota de 5% la livrarea de locuinţe ca parte a politicii sociale, care au o suprafaţă̆ utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. pct. 86, 87 - intrare în vigoare 01.01.2023

6.3. Se organizează̆ "Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023”, în format electronic.. Procedura de organizare a Registrului se stabileşte prin OPANAF, cu consultarea UNNPR. pct. 89 - intrare în vigoare 01.01.2023

 

VII. Titlul VIII - Accize şi taxe speciale

Nivelul accizelor

7.1. Tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete, ţigări și ţigări de foi și alte tutunuri de fumat, ca şi pentru ţigarete, nivelul accizelor se aplică de la data de 1 aprilie a fiecărui an. pct. 91 - intrare în vigoare 01.08.2022

Acciza ad valorem şi acciza specifică

7.2. Se stabilesc procente pentru calculul accizei ad valorem (anterior, un procent de 14%) între 10% - 13% care se aplică asupra preţului de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor eliberate pentru consum. pct. 92 - intrare în vigoare 01.08.2022

7.3. Acciza specifică pentru ţigarete pentru perioada 1 august 2022 - 31 martie 2023 este de 459,386 lei/1.000 ţigarete. pct. 93 - intrare în vigoare 01.08.2022

7.4. Se actualizează anexele. - intrare în vigoare 01.08.2022

 

VIII. Titlul IX - Impozite şi taxe locale

Definiţii

8.1. Se elimină noţiunea de ''clădire cu destinaţie mixtă'' (clădiri care cuprind spaţii cu destinaţie rezidenţială şi spaţii cu destinaţie nerezidenţială). pct. 97 - intrare în vigoare 01.01.2023

Calculul impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale

8.2. Se aplică o cotă de 0,1% - 0,2% asupra valorii clădirii (anterior, cota de 0,08% - 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii).

Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor anexă, după̆ caz, și a valorii suprafeţelor de teren acoperite de acestea, cuprinse în Studiile de piaţă̆ referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională̆ a Notarilor Publici din România. pct. 98 - intrare în vigoare 01.01.2023

Calculul impozitului/taxei pe clădirile nerezidenţiale

8.3. Se aplică o cotă de1% - 1,3% asupra valorii clădirii.

Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor anexă, după̆ caz, și a valorii suprafeţelor de teren acoperite de acestea, cuprinse în Studiile de piaţă̆ referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională̆ a Notarilor Publici din România.

Pentru clădirile utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează̆ prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii clădirii. pct. 99 - intrare în vigoare 01.01.2023

Calculul impozitului/taxei pe clădirile care cuprind spaţii cu destinaţie rezidenţială şi spaţii cu destinaţie nerezidenţiale

8.4. În cazul acestor clădiri, impozitul/taxa se determină în funcţie de destinaţia suprafeţelor cu o pondere mai mare (peste 50%) și se calculează̆ prin aplicarea cotei corespunzătoare destinaţiei majoritare, asupra valorii întregii clădiri.

Contribuabilii au obligaţia de a declara la organul fiscal local, în vederea stabilirii destinaţiei finale a clădirii, suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, însoţită̆ de documentele doveditoare, cu excepţia celor aflaţi în baza de date a unității administrativ-teritoriale. Declararea la organul fiscal local se face în termen de 30 de zile de la data oricăror modificări privind suprafeţele nerezidenţiale. pct. 100 - intrare în vigoare 01.01.2023

Reguli privind calculul impozitului/taxei pe clădiri

8.5. Se stabilesc reguli....?????? pct. 101 - intrare în vigoare 01.01.2023

Calculul impozitului/taxei pe teren

8.6. Pentru efectuarea calculului la teren in intravilan sau extravilan, din suprafaţa terenului se scade suprafaţa de teren acoperită de clădiri. La terenurile in extravilan, se introduc coeficienţi de corecţie. pct. 103 - 104 - intrare în vigoare 01.01.2023

Majorarea impozitelor şi taxelor

8.7. Impozitele şi taxele locale se pot majora/diminua cu până la 50% de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive . pct. 105 - intrare în vigoare 01.01.20233

Se abrogă art. 489 alin. (2) potrivit căruia cotele nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime stabilite în Titlul IX. pct. 106 - intrare în vigoare 01.01.2023

Impozitul/taxa pe clădiri se actualizează anual în baza valorilor clădirilor și terenurilor acoperite de acestea, cuprinse în Studiile de piaţă̆ referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de UNNPR. pct. 107 - intrare în vigoare 01.01.2023

8.8. Pentru 2023, modificarea impozitelor şi taxelor locale se stabileşte în 60 zile  de la data publicării Codului fiscal. Primul termen de plată este 30 iunie 2023, iar pentru plata integrală se aplică bonificaţia stabilită de consiliul local. pct. 108 - intrare în vigoare 01.01.2023

 
 
 
 
AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - astăzi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9050
Diferență: -0,3251
Ieri: 4.9210
Azi: 4.7905
Diferență: -0,8794
Ieri: 4.8330
Azi: 5.8089
Diferență: -0,4899
Ieri: 5.8375
Azi: 5.0290
Diferență: -0,2024
Ieri: 5.0392