Eveniment

Control la Metrorex: nereguli în contractele Magistralei 5

Control la Metrorex: nereguli în contractele Magistralei 5

Autor: Dorin Oancea

28.02.2020, 15:44 277

Corpul de Control al Guvernului a identificat o serie de neregului în acordarea şi derularea contractelor de realizare a Magistralei 5 a metroului, conform raportului făcut public de Executiv. 

Acţiunea de control la Metrorex a vizat perioada 01.01.2011 – 31.08.2018 şi a avut ca scop atribuirea şi derularea unor contracte de achiziţie a unor lucrări la „Magistrala 5 de metrou Drumul Taberei – Pantelimon. Tronsonul 1. Drumul Taberei – Universitate. LOT L1.1. – Secţiunea Râul Doamnei – Haşdeu (Opera)”.

În ceea ce priveşte derularea procedurii de atribuire a contractului de proiectare şi execuţie a structurii de rezistenţa aferentă „Magistralei 5 – Drumul Taberei – Pantelimon. Tronsonul 1. Drumul Taberei – Universitate. LOT L1.1. – Secţiunea Râul Doamnei – Haşdeu (Opera)”, raportul arată că în oferta declarată câştigătoare nu au fost detaliate elementele componente ale valorii cheltuielilor de monitorizare a modului de comportare a lucrărilor executate şi a preîntâmpinării unor posibile efecte negative asupra construcţiilor existente, precum şi cele ale valorii cheltuielilor cu lucrările aferente organizării de şantier, cu toate că autoritatea contractantă a solicitat în mod expres aceste informaţii.

O consecinţă directă a acceptării ofertei în această formă a fost decontarea, pe parcursul derulării contractului, exclusiv „(…) pe baza verificării vizuale a corespondenţei dintre planurile din documentaţii cu situaţia reală din teren (…)”, a sumei totale de 4.006.595,66 lei (în care este inclusă TVA), aferentă valorii cumulate a lucrărilor pentru obiectul „Organizare de şantier”, fără existenţa unor referinţe cantitative şi valorice, pe baza cărora să se certifice stadiul şi realitatea lucrărilor.

Entitatea a cărei ofertă a fost declarată câştigătoare nu a respectat obligaţia prevăzută în documentaţia de atribuire, de a depune anumite formulare pentru toate categoriile de lucrări şi, totodată, informaţiile conţinute în formularele depuse, odată cu oferta, au fost discordante. Prin unele clarificări transmise de ofertant, urmare a solicitării Metrorex, a fost modificat conţinutul propunerii financiare prin prezentarea unor date diferite de cele cuprinse în formularele aferente ofertei iniţiale, fără ca aceste modificări să fie datorate unor erori aritmetice sau vicii de formă, aşa cum sunt acestea definite în cuprinsul art. 80 din HG nr. 925/2006, forma în vigoare în perioada derulării procedurii de atribuire. În condiţiile în care nu au fost respectate, în mod corespunzător, cerinţele caietului de sarcini, iar prin răspunsurile prezentate de ofertant a fost modificat conţinutul propunerii financiare, oferta a fost admisă deşi trebuia considerată neconformă.

Obligaţia prevăzută în caietul de sarcini, de a înscrie în formularele corespunzătoare ofertei o valoare a resurselor materiale nenominalizate cu o pondere maximă de 20% din valoarea totală a respectivei resurse, nu a fost respectată în situaţia unui formular aferent structurii de rezistenţă, precum şi în cazul unui formular aferent lucrărilor de epuismente. Această situaţie s-a menţinut şi după transmiterea clarificărilor de către ofertant. Astfel, cu toate că oferta nu a respectat cerinţele caietului de sarcini, iar clarificările aduse de ofertant nu au fost concludente, comisia de evaluare a calificat oferta ca fiind conformă, cu nerespectarea prevederilor legale.

În ceea ce priveşte deficienţele constatate în derularea contractului de proiectare şi execuţie a structurii de rezistenţa aferentă „Magistralei 5 – Drumul Taberei – Pantelimon. Tronsonul 1. Drumul Taberei – Universitate. LOT L1.1. – Secţiunea Râul Doamnei – Haşdeu (Opera)”, s-au constatat următoarele: contractul încheiat la finalizarea procedurii de atribuire a fost modificat pe parcursul derulării sale, printr-un număr de 6 acte adiţionale şi 6 instrucţiuni. Ca urmare a acestor modificări valoarea contractului a crescut de la 918.937.999,41 lei la 1.049.496.061,65 lei (cu 14,21%), iar termenul de execuţie a contractului a fost prelungit de la data de 14.04.2013 la data de 14.03.2020 (cu aproximativ 7 ani).

Prin încheierea, în anul 2013, a unui act adiţional s-a convenit efectuarea unor lucrări suplimentare în valoare de 51.076.575,93 lei, fără TVA, din care valoarea lucrărilor suplimentare de deviere a reţelelor edilitare a fost de 46.261.063,18 lei. Pentru justificarea necesităţii execuţiei unor lucrări suplimentare faţă de cele contractate au fost invocate de către executant, consultant şi beneficiar circumstanţe imprevizibile. În această privinţă Autoritatea de Management POST a stabilit că lucrările suplimentare, în valoare de 37.637.879,40 lei, au fost achiziţionate de Metrorex în absenţa unor astfel de circumstanţe imprevizibile, fiind încălcate prevederile art. 252 lit. j) din OUG nr. 34/2006, forma în vigoare în perioada derulării procedurii de atribuire, fapt ce a determinat aplicarea unei corecţii financiare de 100% şi decontarea lucrărilor suplimentare în cuantumul menţionat anterior din fonduri alocate de la bugetul de stat. Valoarea iniţială a lucrărilor de deviere a reţelelor edilitare a fost, în oferta de bază, de 38.327.835,40 lei, ajungând, prin modificări succesive, la valoarea de 128.107.074,56 lei. Propunerea tehnică în baza căreia s-a încheiat contractul nu a fost fundamentată de ofertant pe realitatea existentă în amplasamentul obiectivului de investiţie. În această privinţă, din documentele puse la dispoziţia Corpului de Control al Primului Ministru, nu a reieşit faptul că autoritatea contractantă a analizat cauzele care au condus la situaţia de a fi majorat preţul contractului cu valoarea unor lucrări suplimentare de deviere a reţelelor edilitare şi nici că aceasta a procedat la identificarea unor eventuale persoane responsabile, avându-se în considerare dispoziţiile art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare.

Invocând circumstanţele imprevizibile, generate de intrarea în vigoare, la data de 03.04.2011, a prevederilor Ordinului nr. 2689/2010 privind aprobarea Normativului privind proiectarea geotehnică a structurilor de susţinere NP 124:2010, s-a procedat la încheierea unui număr de două acte adiţionale, prin care a fost suplimentat preţul contractului cu o valoare, fără TVA, de 74.999.512,71 lei. Din această creştere de preţ a contractului, valoarea de 30.139.500,17 lei a fost aferentă unor lucrări suplimentare a căror necesitate nu a rezultat din punerea în aplicare a noilor norme şi, implicit, nu a fost consecinţa apariţiei unor circumstanţe imprevizibile datorate intrării în vigoare a NP 124:2010. Autoritatea contractantă nu a identificat cauzele efective care au condus la majorarea preţului contractului cu valoarea de 30.139.500,17 lei, aferentă unor lucrări de execuţie a pereţilor mulaţi şi, implicit, nu a procedat la identificarea unor eventuale persoane responsabile, avându-se în vedere dispoziţiile art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare. Pe de altă parte, în contextul modificărilor efectuate de contract, în cursul decontării contravalorii lucrărilor de execuţie a pereţilor mulaţi, a fost achitată executantului o sumă cu 4.972.054,56 lei mai mare decât cea cuvenită.

Metrorex a acordat executantului din alocări de la bugetul de stat, în cursul anului 2011, avansuri în patru tranşe, în sumă totală de 63.000.000 lei. S-a constatat faptul că nu au fost respectate prevederile art. 6 alin. (2) din HG 264/2003, forma în vigoare în perioada respectivă, potrivit cărora, în cazul în care avansul din fonduri publice urma a fi virat în tranşe, acordarea unei noi tranşe putea fi făcută doar în condiţiile în care avansul acordat anterior ar fi fost justificat integral sau recuperat din sumele datorate. În condiţiile în care suma de 62.930.332,87 lei din valoarea totală a avansului acordat de Metrorex nu a fost folosită conform destinaţiei prevăzute, autoritatea contractantă nu a calculat şi nu a perceput dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente perioadei în care resursele financiare au fost imobilizate, nerespectând obligaţia prevăzută la art. 7 alin. (2) din HG 264/2003, forma în vigoare în perioada respectivă.

Din analiza documentelor puse la dispoziţia CCPM a reieşit faptul că au existat mai multe litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, în care executantul a formulat pretenţii, reprezentând contravaloarea unor lucrări suplimentare, penalităţi de întârziere sau daune interese. Instanţele au obligat Metrorex la plata sumelor suplimentare şi a celor reprezentând daune interese către executant, în cuantum de 188.339.680,03 lei, precum şi la plata sumelor în valoare de 29.022.146,07 lei, reprezentând debite restante şi de 1.082.316,19 lei, reprezentând penalităţi de întârziere. Din informaţiile şi documentele puse la dispoziţia CCPM nu a reieşit dacă, în cadrul Metrorex, au fost analizate motivele pe care s-au întemeiat soluţiile instanţelor de judecată, în cazul stabilirii de penalităţi de întârziere sau daune interese, în scopul identificării eventualelor persoane responsabile de întârzierea plăţilor sau de întârzierea în executare a contractului, pe care s-au întemeiat pretenţiile executantului.

Raportul de control a fost finalizat la data de 20.12.2019 şi transmis către: Prim-ministru (spre informare), Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor (spre informare), Societatea METROREX SA, Departamentul pentru lupta antifraudă (spre informare şi valorificare) şi Curtea de Conturi a României (spre informare şi valorificare).

AFACERI DE LA ZERO