Opinii

Cosmina Sima, Avocat colaborator D&B David şi Baias: Concediul medical şi indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate: de la drept la potenţial abuz

Cosmina Sima, Avocat colaborator D&B David şi Baias:...
10.05.2022, 10:26 506

Pe parcursul activităţii sale, fiecare angajator s-a aflat în situaţia de a primi de la salariaţii săi solicitarea de a acorda concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă şi indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate aferentă. De asemenea, probabil nu au fost puţine ocaziile în care angajatorul a avut dubii referitoare la solicitarea salariatului în acest sens, cum ar fi: acord concediul şi indemnizaţia potrivit reglementărilor legale? Am suspiciunea că acest salariat abuzează de dreptul său la concediu medical, ce pot să fac?

Precizăm că, deşi legea prevede ca fiind concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate acelea acordate pentru mai multe tipuri de motive (de exemplu, pentru incapacitate temporară de muncă, pentru maternitate, pentru prevenirea îmbolnăvirilor), în acest articol, ne vom referi doar la concediul medical şi indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate acordate pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii.

În cele ce urmează, vom prezenta aspectele referitoare la modalitatea de acordare a concediului medical  pe care angajatorul trebuie să le cunoască în prealabil şi cărora să le acorde o atenţie deosebită, la posibilitatea angajatorului de a refuza plata indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate şi consecinţele pentru salariatul care a abuzat de dreptul său.

Modalitatea de acordare a concediului medical pe care angajatorul trebuie să le cunoască în prealabil şi cărora să le acorde o atenţie deosebită

Orice persoană asigurată pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate are dreptul la astfel de concedii şi indemnizaţii, atât timp cât realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi în baza unui contract individual de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, dar şi atât timp cât salariatul a îndeplinit stagiul minim de cotizare prevăzut de lege (i.e. 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical), potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (OUG nr. 158/2005)

Pentru a putea beneficia de concediu medical şi de indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate, salariatul în baza trebuie să prezinte angajatorului certificatul medical eliberat de medicul curant.

Tipurile de certificate de concediu medical pe care un salariat le poate prezenta angajatorului său sunt:

  • certificat de concediu medical iniţial - orice certificat de concediu medical care nu prelungeşte un concediu medical anterior sau orice certificat de concediu medical care prelungeşte un concediu medical anterior neîntrerupt pentru afecţiuni diferite;
  • certificat de concediu medical în continuare - certificat care prelungeşte un concediu medical anterior neîntrerupt pentru aceeaşi afecţiune.

Pentru a putea obţine certificatul medical, ,, salariatul are obligaţia să prezinte medicului curant o adeverinţă emisă de angajatorul său, adeverinţă din care să rezulte numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avute de către salariat în ultimele 12/24 de luni, potrivit Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005, aprobate prin Ordinul nr. 15/2018 (Normele). În acest fel, medicul curant poate verifica atât calitatea de salariat (şi, implicit, de asigurat) a pacientului, cât şi numărul de zile de concediu medical avute anterior, pentru a evita în acest mod depăşirea numărului legal de zile de concediu medical. În anumite cazuri excepţionale, cum ar fi urgenţele medico-chirurgicale, anumite tipuri de arsuri, boli contagioase sau carantină, certificatul de concediu medical se poate elibera şi fără adeverinţa emisă de către angajator.

Certificatul de concediu medical este emis de către medicul curant, care reprezintă orice medic aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum şi orice alt medic cu autorizaţie de liberă practică valabilă, medic de familie sau specialist, care încheie o convenţie în acest sens cu casele de asigurări de sănătate, în condiţiile legii. Pentru urgenţele medico-chirurgicale pentru care salariatul a ajuns la camera de gardă a spitalului, însă nu a fost internat, certificatul de concediu medical se emite doar de către medicul de specialitate, potrivit Normelor.

De asemenea, certificatul de concediu medical este un formular standardizat, aprobat prin Ordinul nr. 1192/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Angajatorul trebuie să ia în considerare că certificatul de concediu medical trebuie să fie completat în mod corespunzător, semnat şi ştampilat de către medicul curant. Potrivit OUG nr. 158/2005, medicul curant poate completa certificatul de concediu medical atât pe suport hârtie, cât şi electronic şi îl poate transmite pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă angajatorului. Certificatul medical trimis prin mijloace electronice de transmitere la distanţă este semnat de medicul curant cu semnătură electronică calificată. Cu toate acestea, salariatul are obligaţia de a depune la angajator formularul original al certificatului de concediu medical, respectiv exemplarele 1 (alb) şi 2 (roz), care au fost transmise prin mijloace de transmitere la distanţă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data eliberării acestora.

Un alt aspect important pentru angajator este faptul că salariatul nu poate beneficia de concediu medical şi de indemnizaţie pentru o perioadă nelimitată de timp. Cu anumite excepţii expres prevăzute de lege, durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotită din prima zi de îmbolnăvire. Începând cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de către medicul specialist până la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.

Referitor la concediul medical acordat de către medicul de familie (situaţie des întâlnită în practică), durata cumulată a concediilor medicale acordate de acesta nu poate depăşi 28 de zile calendaristice în ultimul an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire, indiferent de cauza acesteia.

Salariatul are obligaţia de a prezenta angajatorului certificatul de concediu medical până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul, cu anumite excepţii expres prevăzute de lege.

În principiu, certificatele medicale sunt completate şi eliberate salariatului la data la care are loc consultaţia medicală, moment în care se stabileşte şi numărul de zile de concediu medical necesare. În situaţia imposibilităţii prezentării salariatului la medic se pot acorda certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore numai în cazul certificatelor de concediu medical iniţial. Pentru certificatele medicale în continuare, data acordării nu poate fi mai mare decât data la care se termină valabilitatea certificatelor de concediu medical acordate anterior pentru aceeaşi afecţiune.

În opinia noastră, dacă angajatorul constată că, prin solicitarea de acordare a concediului medical şi a indemnizaţiei aferente, nu au fost respectate regulile mai sus menţionate, acesta poate efectua investigaţii suplimentare care pot conduce fie la a solicita salariatului să aducă un certificat medical completat în mod corect, fie la a se regăsi într-unul dintre cazurile de refuz justificat de plată a indemnizaţiei.

Cosmina Sima, Avocat colaborator D&B David şi Baias, societatea de avocatură corespondentă PwC în România