Ziarul de Duminică

Fereşte-mă, Doamne, de prieteni, că de duşmani mă apăr singur! „O scandalos de incitantă abordare”/ de Stelian Ţurlea

Fereşte-mă, Doamne, de prieteni, că de duşmani mă apăr singur! „O scandalos de incitantă abordare”/ de Stelian Ţurlea

Fereşte-mă, Doamne, de prieteni, că de duşmani mă apăr singur! „O scandalos de incitantă abordare”/ de Stelian Ţurlea

Autor: Stelian Turlea

26.05.2011, 23:37 3052

Această veche vorbă românească a devenit titlul unei cărţiscrise de un istoric american, tradusă în româneşte de EdituraRAO*) şi lansată în urmă cu două săptămâni în Aula BiblioteciiCentrale Universitare "Carol I", în prezenţa unui numeros şicompetent public - academicieni, profesori universitari, istoricitineri şi ziarişti, cu toţii elogiind volumul drept "evenimentuleditorial al anului 2011". (De la Ovidiu Enculescu, directorulEditurii RAO, lăudând cartea din motive lesne de înţeles, la acad.Dan Berindei, prof. univ. dr. Mihai Retegan, acad. Dinu Giurescu,acad. Florin Constantiniu, prof. univ. dr. Ioan Scurtu, prof. univ.dr. Ioan Chiper, istoricul Alex Mihai Stoenescu şieuroparlamentarul Ioan Mircea Paşcu). O carte care va schimbaîntreaga viziune asupra istoriei naţiunii române - spuneeditura.

"În 2002 - declară Larry L. Watts în cartea sa -, lucram ladiverse proiecte legate de reforma serviciilor de informaţii dinRomânia şi din fosta Europă de Est, inlcusiv la un volum realizatcu contribuţia unor profesionişti în domeniul informaţiilor şi apropriilor mele analize asupra procesului. Într-un timp destul descurt am ajuns la convingerea că procesul de reformă din Româniadiferea fundamental de oricare alt proces din fostul Bloc Sovieticşi că era aproape neinteligibil fără o expunere completă adinamicii revoluţiei din decembrie 1989 şi a anilor de izolare carei-au succedat." Curând, Larry L. Watts a realizat că acestedeosebiri aveau rădăcini adânci, a cercetat perioada războiuluirece şi relaţiile României cu vecinii ei şi a aflat lucrurisurprinzătoare. A avut şi norocul ca, în acea perioadă, să fie pusela dispoziţia publicului o parte dintre documentele Tratatului dela Varşovia de către Insititutul Gauck. Coroborate cu informaţiileobţinute din alte surse, a reieşit materia acestei uimitoare cărţipe care Ioan Talpeş o caracterizează în cuvântul său înainte drepto "scandalos de incitantă abordare".

Ce face această carte atât de incitantă? Întâi,informaţiile pe care, dacă le puteam bănui, într-o măsură, acum leatestă documentele. În al doilea rând, descoprirea amplorii joculuiambiguu, pervers făcut de toţi mai marii lumii, indiferent de careparte se aflau, în ceea ce priveşte România. În al treilea rând,înţelegerea şi explicarea locului real pe care îl deţinea Româniaca stat în contextul european. În al patrulea rând, ridicareavălului de peste răstălmăcirea performanţelor României, la CSCE, depildă, de către toţi vecinii "fraţi" într-ale comunismului, înfrunte de Moscova.

Caracterizările lui Larry Watts sunt succinte şi percutante.Spicuim la întâmplare: "Primăvara de la Bucureşti" din 1964 segăseşte undeva la mijloc între încercarea neaşteptată şisuperficială a Ungariei de a părăsi Tratatul în 1956 şi încercareadin 1968, mult mai precaută, condusă de elita de la Praga, de a-şischimba politica internă în cadrul alianţei sovietice; Kremlinul aîncercat permanent să blocheze "rolul de mediator al Bucureştiului"recurgând la colaborarea voluntară sau involuntară a unor agenţi dea submina, la Washington, Bonn, Londra sau Paris, capacitateaBucureştiului de a-şi asuma acest rol, punând sub semnul întrebăriidiscreţia şi credibilitatea României; un alt motiv de dispută încadrul Blocului Sovietic care a trezit în special animozitateaGermaniei de Est, a fost sprijinul acordat de România pentruunificarea Germaniei; capacităţile de dezinformare ale Ungariei,prin potenţialul comunităţilor de emigranţi; independenţa Românieiera un mit; rolul României în pierderea Egiptului de către Moscovaetc., etc.

România era bine-cunoscută pentru politica sa neconformistă dincadrul Blocului Sovietic, dar câţiva observatori din afară şi-audat seama, chiar cu mult înaintea căderii comunismului, de gradulde animozitate pe care aceasta îl stârnea în cadrul URSS şi alaltor aliaţi din cadrul Pactului de la Varşovia. Concomitent, s-aunăscut dezinformările, din ce în ce mai multe, din ce în ce maiagresive. Chiar în cadrul relaţiilor româno-americane, socotitebune la acea vreme, o parte dintre analişti începuseră să pună laîndoială poziţiile României, contrazicând vorbele bune spuse peseama ei. În spatele acestor îndoieli şi suspiciuni - precizeazăLarry Watts - se aflau manipulările agenţilor sovietici şi aiţărilor socialiste care lucrau la comanda Moscovei. Iar aceastădedublare avea în spate interese strategice. Watts examinează cuminuţiozitate aceste interese aflate în spatele relaţiilorantagoniste ale României cu "aliaţii" din Răsărit, motivaţiileincredibilei sfidări a ţării noastre la adresa Moscovei, metodelede "eliberare" militară şi de securitate din jugul sovietic,scopurile opoziţiei faţă de politicile de la Kremlin şi, mai ales,reacţia sovieticilor şi a loialiştilor din rândul membrilorPactului de la Varşovia în cele mai înalte consilii aleacestora.

Cine este Larry L. Watts? Consultant al Corporaţiei RANDla momentul revoluţiei, a călătorit deseori în Europa de Est şi înURSS înainte de 1989. A asistat oficiali din România la înfiinţareaColegiului Naţional de Apărare şi a conlucrat cu mai mulţi miniştriromâni ai Apărării şi şefi de stat major privind reforma îndomeniul armatei, cooperarea cu Parteneriatul pentru Pace şiintegrarea în NATO. În 1990 şi 1991 a fost şeful Biroului IREX dinBucureşti, iar până în 1997 a fost senior consultant al Project onEthnic Relation (PER) şi director al Biroului PER din România.Între 2001-2004 a activat drept consultant pentru reformasectorului de securitate pe lângă consilierul prezidenţial pentrusecuritate naţională din România. În subiectul acestei importantecărţi a intrat - după propriile-i mărturisiri - în 1978 şi,treptat, a fost martorul dezinformărilor.

Cartea vorbeşte despre discreditarea rolului de mediator alRomâniei şi sabotarea parteneriatelor, remobilizarea agenţilor luiStalin, după 1968, campania de măsuri active antiromâneşti în maitoate ţările frăţeşti, penetrările ostile şi dezinformarea,lansarea teoriilor dezinformărilor româneşti şi multe altele.Exemplul cel mai clar al politicii duble practicate al Moscova:"KGB-ul, scrie Watts, a primit instrucţiuni să transfere Româniadin departamentul 11 al Direcţiei Generale I, responsabilă derelaţiile cu ţările socialiste, la departamentul 5, care se ocupade membrele NATO şi adversarele socialiste, Iugoslavia şi Albania.Cea mai frapantă caracteristică a acestei realocări a fost aceea cădepartamentul 11 nu opera împotriva statelor din sfera sa, ci îşicoordona operaţiunile cu <<organele frăţeşti>>împotriva ţintelor din ţările terţe. Din contră, statele şiserviciile din departamentul 5 erau toate ţintă a operaţiunilorostile ale KGB.-ului. (...) Aprecierea că România deschisese de unasingură <<un nou capitol>> în <<istoria Pactuluide la Varşovia>> a fost larg acceptată de comunităţileanalitice occidentale.

Conduşi de Moscova, <<partenerii din strânsacooperare>> au lansat o campanie multilaterală de măsuriactive pentru a distruge reputaţia de mediator internaţional pecare o câştigase România după o activitate intensă şi adeseainspirată, reproiectând-o ca pe un stat agresiv, violent şiintolerant, care se angajase într-un genocid împotrivaminorităţilor din interior, îşi ameninţa vecinii şi provocatensiuni internaţionale. Scopul primar al acestor măsuri, devenit oadevărată obsesie a Kremlinului pentru tot restul perioadeirăzboiului rece, era să prevină alinierea în continuare a Românieila Occident şi părăsirea Pactului de la Varşovia."

Lucrarea lui Watts înglobează mai multe informaţii decât oduzină de cărţi. Multe materiale sunt inedite. Multe informaţiiprovin din surse neexplorate înainte. "Watts nu numai că ştie undesunt îngropate secretele, dar explică şi cine le-a îngropat şi dece. Pentru cei care doresc să recupereze câte ceva din istoriarecentă, Watts oferă o mulţime de indicatoare care să le arate undear putea să înceapă să sape" (Prof. Henry L.Carey).

*) Larry L. Watts - Fereşte-mă, Doamne, de prieteni. Războiulclandestin al Blocului Sovietic cu România. Editura RAO.Traducere din limba engleză de Camelia Diaconescu

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24