Analiză

Surpriza Guvernului pentru plătitorii de taxe în noul an: peste 100 de articole modificate în Codul fiscal

Surpriza Guvernului pentru plătitorii de taxe în noul an: peste 100 de articole modificate în Codul fiscal

Autor: Voican Razvan

10.01.2011, 23:59 57

Ampla modificare a Codului fiscal valabil de la 1 ianuarie 2011a început chiar cu articolul 1 al legii care încerca în 2003 săpună ordine în legislaţia fiscală românească: au intrat astfel încorpul Codului şi reglementările privind contribuţiile sociale,respectiv obligaţiile de plată către bugetul asigurărilor socialede stat, al asigurărilor de sănătate şi al bugetului de şomaj.

Codul fiscal înglobează astfel în premieră ansamblul celor maiimportante taxe şi impozite pe care le are de plătit uncontribuabil în România, decizia fiind salutată de consultanţii despecialitate.

A apărut astfel Titlul IX, intitulat "Contribuţii socialeobligatorii". Acesta include un alt element de noutate cerut demult timp pe piaţă: plafonarea bazei de calcul a contribuţiilorsociale individuale datorate de angajaţi la nivelul a de 5 oricâştigul salarial mediu brut (este vorba despre câştigul utilizatîn legea bugetului asigurărilor sociale de stat - 2.022 de lei).

Baza de calcul nu poate fi mai mare decât produsul dintrenumărul asiguraţilor pentru care angajatorul datorează contribuţiediferenţiată în funcţie de condiţiile de muncă, din luna pentrucare se calculează această contribuţie datorată bugetuluiasigurărilor sociale de stat, şi valoarea corespunzătoare a de 5ori câştigul salarial mediu brut.

De asemenea, în acest titlu sunt publicate toate cotele decontribuţii sociale, la care ministrul finanţelor tocmai a anunţatcă intenţionează să opereze unele reduceri din a doua jumătate aacestui an.

Cotele de contribuţii sociale obligatorii

n Contribuţia de asigurări sociale: condiţii normale de muncă -31,3%, din care 10,5% individual şi 20,8% datorat de angajator;condiţii deosebite de muncă - 36,3%, din care 10,5% individual şi25,8% datorat de angajator; condiţii speciale de muncă - 41,3%, dincare 10,5% individual şi 30,8% datorat de angajator

n Contribuţia de asigurări de sănătate: 5,5% individual; 5,2%datorat de angajator

n Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de sănătate:0,85%

n Contribuţia de şomaj: 0,5% individual; 0,5% datorat deangajator

n Contribuţia de asigurare plătită de angajator pentru accidentede muncă şi boli profesionale: 0,15 - 0,85% după clasa de risc

n Contribuţia angajatorului la Fondul de garantare pentru platacreanţelor salariale: 0,25%.

Mai puţine hârtii şi drumuri făcute deangajatori

Din luna ianuarie, obligaţiile de plată a contribuţiilorsociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelorasigurate vor fi declarate de angajatori utilizând "Declaraţiaunică"- formularul 112.

Declaraţia se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a luniiurmătoare celei pentru care se datorează impozitul pe venit şicontribuţiile sociale. Primul termen de depunere este data de 25februarie 2011 pentru veniturile aferente lunii ianuarie 2011.Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişierPDF, conform anexei 1 la hotărâre, care are ataşat fişierul XMLdescris prin anexa 8 la hotărâre.

Declaraţia va fi depusă prin mijloace electronice, pe portalule-România.

Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul trebuie să deţină uncertificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr.455/2001privind semnătura electronică.

În mod excepţional, până la data de 1 iulie 2011 contribuabiliicare nu deţin certificat calificat pot depune declaraţia în formatelectronic, pe suport electronic, însoţit de formularul prevăzut înanexa 1 la hotărâre - "Declaraţie privind obligaţiile de plată acontribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală apersoanelor asigurate", în format pe hârtie, semnat şi ştampilat,conform legii.

Agenţiei fiscale îi revine misiunea de a transmite datelecelorlalţi utilizatori (case de pensii, şomaj etc.), scutindu-iastfel pe angajatori de numeroasele drumuri pe care le aveau defăcut în fiecare lună.

AFACERI DE LA ZERO