Bănci și Asigurări

Bruynseels, BCR: Neperformantele vor creşte şi la anul, IMM-urile sunt zona de îngrijorare

Bruynseels, BCR: Neperformantele vor creşte şi la anul, IMM-urile sunt zona de îngrijorare

Autor: Voican Razvan

04.10.2010, 23:58 28

Nivelul creditelor neperfor­man­te din portofoliul BCR vacontinua să creas­că şi anul viitor, urmând să înceapă să scadă din2012, estimează Dominic Bruynseels, preşedintele executiv albăncii.

"Pe partea de retail bilanţul nostru este în scădere, aşa că în modautomat pon­derea neperformantelor devine mai mare. Per ansamblulportofoliului vom avea probabil o creştere modestă a ni­ve­luluicreditelor neperformante în 2011, pentru ca din 2012 să înceapă săscadă", a declarat şeful BCR la o con­fe­rinţă cu investitoriiorganizată de Erste Group.
La jumătatea lui 2010, nivelul ne­per­formantelor a sărit la 15,4%din por­tofoliul de retail al BCR, faţă de cir­ca 8% în urmă cu unan.
Cât priveşte segmentul clienţilor an­gajaţi la stat afectaţi dereducerea sala­ri­ilor cu 25% şi, posibil, de concedieri,Bruyn­seels nu-şi face probleme deosebite. "Nu ne va dărâma şi nu eniciun chip să pierdem toţi banii. Sunt încrezător că pentru noiimpactul total al măsurilor de austeritate luate de Guvern va firelativ modest."
În schimb, el cataloghează IMM-uri­le drept o "zonă deîngrijorare". "Aici exis­tă o problemă, restructurăm, resca­den­ţămcredite, lucrăm cu clienţii. Mai e şi chestiunea rambursărilor deTVA, a da­toriilor statului care trebuie plătite conform acorduluicu FMI."

În acest context, Bruynseels vede o opor­tunitate de business însprijinirea sta­tului pentru plata datoriilor către companii.
"Băncile pot sprijini Guvernul în acest demers şi discutăm deja unmeca­nism. Pentru bănci este bine pentru că sta­tul va trebui săîmprumute mai mulţi bani, iar BNR va trebui să reducă mai departenivelul rezervelor minime obli­ga­torii, ceea ce ne va aduce unplus la mar­ja de dobândă."

Rambursările întrec creditele noi
Bernhard Spalt, vicepreşedinte exe­cu­tiv responsabil cu riscul laErste Group, a precizat că volumul creditelor de retail noi dinbilanţul BCR a ajuns la circa 250 mil. euro pe trimestru, "fiinduşor în urma rambursărilor".
El spune că banca se concentrează pe vânzarea de credite cugaranţii, astfel că ipotecarele au avut anul acesta o creş­te­rebună în detrimentul creditelor de con­sum, ponderea creditelor învalu­tă garan­tate urcând la 59% din portofoliul total.
Cu toate acestea, creditele cu în­târ­zieri la plată mai mari de 30de zile au sărit din nou până la 10% din portofoliu la sfârşitullunii iunie, faţă de 9,3% în de­cembrie 2009, însă s-au situat subvârful de 10,5% din iunie 2009.

Creditele cu întârzieri de peste 90 de zile au reprezentat 4,2% dinportofoliu la jumătatea anului, faţă de 3,2% în martie, respectiv4,9% în iunie 2009.
"Focusul este pe rescadenţări, recu­pe­rări şi restructurări pentrua construi o loia­litate a clientului în vederea stabilirii unorrelaţii pe termen lung. Executările silite sunt la un nivelminimal, repre­zen­tând în prezent mai puţin de 1% din to­ta­lulcreditelor neperformante", spune Spalt.
El afirmă că BCR implementează o "capodoperă" de sistem derecuperare a cre­anţelor pentru a mări eficienţa pro­ce­selorexistente de recuperare tim­purie. "Avem formule de restructurareadap­tate clientului astfel încât şi un debitor care a intrat înde­fault să poată relua plăţile."
Şeful riscului Erste spune că serviciul datoriei pentru cli­en­ţiiBCR reprezintă 51% din venit la creditele garantate, res­pectiv43,4% la cele ne­ga­ran­tate. În ambele cazuri este cel mairi­dicat compa­ra­tiv cu Cehia, Cro­aţia, Un­garia, Serbia şiSlo­va­cia. "Ne simţim în­tr-o poziţie bună din punc­tul de vedereal ca­pa­cităţii de plată a cli­enţilor", susţine Bruynseels.
Pe zona corpo­rate, Spalt remarcă o sta­bilizare a calităţiicre­ditelor acor­da­te com­paniilor mari, în timp ce la IMM-uri nuîn­tre­vede nicio îmbună­tă­ţire a cos­tu­lui riscului pe ter­menscurt, această cate­gorie de fir­me fiind lovite puternic derecesiune.
"Persistă o anumită fra­gi­li­tate în România şi Ungaria, undeim­pactul măsurilor de austeritate şi al acţiu­nilor politice poateafecta pro­cesul de revenire a economiilor."
În portofoliul de retail al BCR care în­suma 5,8 mld. euro lajumătatea anu­lui, cea mai mare pondere este deţinută de creditelede consum fără garanţii, cu o cotă de 32%, urmate de crediteleipo­tecare, cu 29% şi creditele de nevoi per­so­nale garantate cuipotecă repre­zentând 22% din total. Microcreditele au o pondere de13%, în timp ce cre­di­tele pe card şi descoperitul de cont au cotede câte 2%.

Propunerea BCR: Guvernul să garanteze doar 50% dincreditele Prima casă, pentru ca băncile să poată da mai mulţibani
BCR, cel mai mare finanţator prin programul guvernamental degarantare a creditelor ipotecare Prima casă, propune ca nivelulgaranţiei să scadă la 50% din valoarea creditului, pentru ca bancasă poată dubla suma şi să măreas­că volumul creditării, spuneDominic Bruynseels.
"Avem deja o poziţie foarte bu­nă în programul Prima casă, careeste practic un produs fără risc pen­tru noi, şi ne apropiem de 40%din piaţă (peste 10.000 de credite, de circa 430 mil. euro). Amvrea ca Gu­ver­nul să dea numai 50% garanţie pen­tru ca noi săputem dubla suma şi să mă­rim creditarea." El spune că acestpro­gram va re­pre­zenta în continuare mo­torul creşteriicreditelor de retail pentru BCR.
Spalt a precizat că BCR are câteva defaulturi la credite Primacasă, dar statul şi-a ono­rat toate obligaţiile.
Bruynseels a mai spus că ban­ca are "o sus­ţi­ne­re fantastică" dinpartea Erste, primind finanţări de la trezoreria din Viena."Expunerea Erste pe Ro­mâ­nia a crescut uşor, de la 7,2 mld. euroîn martie 2009 la circa 7,7 mld. euro în prezent."

AFACERI DE LA ZERO