ZF 24

Taxele de timbru. Ghid complet: când se plătesc, unde şi care sunt tarifele

Taxele de timbru. Ghid complet: când se plătesc, unde şi care sunt tarifele

Autor: Mircea Comana

30.05.2014, 16:13 154883

Taxele judiciare de timbru au fost modificate în luna iunie a anului 2013, printr-o ordonanţă de urgenţă a Guvernului, fiind majorate chiar şi cu 15-20%, în unele cazuri, în alte cazuri acestea fiind majorate de mai multe ori. 

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80 din 26 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. nr. 392 din 29 iunie 2013 Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru a fost abrogată. Guvernul a motivat la acea vreme că transformările substanţiale care au avut loc prin adoptarea noului Cod civil şi a noului Cod de procedură civilă, nu s-au reflectat într-un mod "adecvat" şi la nivelul cadrului normativ privind taxele judiciare de timbru, iar taxele actuale sunt, în cea mai mare măsură, la nivelul stabilit în anul 1997, actualizat în anul 2010 prin aplicarea indicelui de inflaţie.

Ce sunt taxele judiciare de timbru?

Taxele judiciare de timbru, în cea mai simplă accepţiune, reprezintă plata efectuată de către orice persoană fizică sau juridică, interesată în rezolvarea pe calea justiţiei a problemelor de natură juridică, plată făcută statului pentru serviciile prestate prin intermediul instanţelor de judecată. Taxa judiciară de timbru este datorată atât pentru cererile şi acţiunile depuse la instanţele judecătoreşti, cât şi pentru cererile adresate Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Utile

Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Taxele judiciare de timbru se stabilesc diferenţiat, în funcţie de posibilitatea de a evalua sau nu obiectul cererilor şi acţiunilor în bani.

Pentru fiecare cale de atac sau fiecare fază procesuală justiţiabilul este obligat la plata taxei de timbru, în afara situaţiilor prevăzute de lege.

În anumite situaţii prevăzute clar de lege, acţiunile şi cererile depuse la instanţe sau cererile adresate Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă ICCJ pot fi scutite de plata taxei de timbru.

Plata taxelor de timbru

1. Cine datorează taxa de timbru

Orice justiţiabil, persoană fizică sau juridică interesată într-un act de justiţie, care apelează la serviciile de justiţie prin intermediul instanţelor datorează taxa judiciară de timbru, reprezentând cum am arătat, contravaloarea prestaţiilor serviciilor respective.

Totuşi, există situaţii prevăzute de OUG 51/2008 privind ajutorul judiciar în materie civilă în care persoana fizică poate beneficia de scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxei judiciare de timbru. Acestea sunt, pe scurt: subvenţionarea integrală pentru persoanele al căror venit mediu pe membru de familie în ultimele 2 luni anterioare depunerii acţiunii nu depăşeşte 500 lei, subvenţionarea cu 50% în situaţia similara dar a venitului mediu sub 800 lei doar în situaţia în care cuantumul taxelor de timbru nu trec de echivalentul a 12 salarii minime brute pe ţară la nivelul anului respectiv.

În cazul persoanelor juridice, chiar OUG 80/2013 statuează că, reducerile, eşalonările sau amânările pentru plata taxei judiciare de timbru se acordă în cazul în care aceasta depăşeşte mai mult de 10% din media venitului net din ultimele 3 luni de activitate dinaintea introducerii acţiunii/cererii sau atunci când plata integrală a taxei nu este posibilă deorece persoana juridică se află în lichidare sau dizolvare, ori bunurile sale sunt indisponibilizate, în condiţiile legii. Cu titlu excepţional, la aprecierea instanţei, reducerile, eşalonările sau amânările pot fi realizate, dacă pentru plata taxei judiciare de timbru ar fi afectată semnificativ activitatea persoanei juridice respective.

2. Cine stabileşte valoarea taxei judiciare de timbru

Instanţa, potrivit OUG 80/2013 este cea care stabileşte şi pune în vedere reclamantului care este valoarea taxei de timbru datorate de către reclamant, acesta având obligaţia ca în termen de 10 zile de la primirea înştiinţării de plată să o efectueze. Dacă plata nu are loc în acest termen, cererea sa este anulată din oficiu, ca netimbrată, înainte de ajunge la judecata propriu-zisă.

Taxele sunt stabilite în funcţie de valoarea obiectului cererii, aşa cum este prevăzută în acţiune/cerere. În situaţia în care instanţa apreciază valoarea ca derizorie, ori există contestaţie la această valoare, evaluarea se va face în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă. În materia dreptului de proprietate sau a unui alt drept real asupra unui imobil, atunci când valoarea acestuia este contestată sau apreciată ca derizorie, instanţa va recurge la raportarea la grilele notariale privind valorile orientative ale proprietăţilor imobiliare.

3. Modalităţile de plată a taxei judiciare de timbru

Potrivit art. 40 din OUG 80: „Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local „Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru“, al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.

Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea.”

Scutiri la taxa judiciară de timbru

OUG 80/2013 prevede şi o serie de scutiri la plata taxei de timbru pentru o serie de acţiuni şi cereri sau pentru anumite categorii de justiţiabili.

A. Astfel, potrivit art. 29 din OUG, sunt scutite următoarele cereri şi acţiuni referitoare la:

a) stabilirea şi plata pensiilor, precum şi alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale;

b) stabilirea şi plata ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin, a ajutorului social, a alocaţiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi a altor forme de protecţie socială prevăzute de lege;

c) obligaţiile legale şi contractuale de întreţinere, inclusiv acţiunile în constatarea nulităţii, în anularea, rezoluţiunea sau rezilierea contractului de întretinere;

d) stabilirea şi acordarea despagubirilor decurgând din condamnarea sau luarea unei măsuri preventive pe nedrept;

e) adopţie, ocrotirea minorilor, tutela, curatela, interdicţie judecătorească, asistenţa persoanelor cu tulburări psihice, precum şi la exercitarea de către autoritatea tutelară a atribuţiilor ce îi revin;

f) protecţia drepturilor consumatorilor, atunci când persoanele fizice şi asociaţiile pentru protecţia consumatorilor au calitatea de reclamant împotriva operatorilor economici care au prejudiciat drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor;

g) valorificarea drepturilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie;

h) exercitarea drepturilor electorale;

i) cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile pentru prejudiciile materiale şi morale decurgând din acestea;

j) stabilirea şi acordarea despăgubirilor civile pentru pretinse încalcari ale drepturilor prevăzute la art. 2 si 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994, cu modificările ulterioare;

k) drepturile şi interesele legitime pretinse de foştii detinuti şi persecutaţi pentru motive politice în perioada regimului comunist din România;

l) orice alte acţiuni, cereri sau acte de procedură pentru care se prevăd, prin legi speciale, scutiri de taxă judiciară de timbru.

m) formulate de către prefect sau primar pentru anularea actelor juridice făcute ori emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

n) cererile pentru dizolvarea societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a grupurilor de interes economic, formulate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

o) privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici şi ale funcţionarilor publici cu statut special sunt asimilate, sub aspectul taxei judiciare de timbru, conflictelor de muncă.

p) pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, dacă realizarea serviciilor de copiere nu se realizează de catre instanţă, ci de către prestatori privaţi care funcţionează în sediul instanţei, nu se percepe taxa judiciară de timbru.

B. Conform art. 30, sunt scutite de taxa judiciară de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaţilor, Preşedinţia României, Guvernul României, Curtea Constituţionala, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public şi de Ministerul Finanţelor Publice, indiferent de obiectul acestora, precum şi cele formulate de alte instituţii publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, când au ca obiect venituri publice.

Important de ştiut

- dacă o acţiune în judecată cuprinde mai multe capete de cerere, cu finalitate diferită, fiecare capăt de cerere este taxabil, după natura sa, evaluabil sau nu în bani;

- dacă la înregistrarea cererii au fost timbrate doar o parte din capetele de cerere, acţiunea va fi anulată în parte, pentru acele capete de cerere pentru care nu a fost achitată taxa de timbru;

- cererile reconvenţionale, cererile de intervenţie principala, precum cererile de chemare în garanţie se taxează dupa regulile aplicabile obiectului cererii, daca aceasta ar fi fost exercitată pe cale principală;

- în cazul cererilor sau al acţiunilor introduse în comun de mai multe persoane, daca obiectul procesului este un drept ori o obligaţie comună sau dacă drepturile ori obligaţiile lor au aceeaşi cauză sau daca între ele exista o strânsa legătură, taxa judiciara de timbru se datorează în solidar;

- în cazul în care se micşorează valoarea pretenţiilor formulate în actiune sau în cerere, dupa ce a fost înregistrată, taxa judiciară de timbru nu se micşorează proporţional;

- există situaţii în care sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, dupa caz, integral, partial sau proportional, la cererea petitionarului:

a) când taxa platită nu era datorată;

b) când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal;

c) când acţiunea sau cererea rămâne fără obiect în cursul procesului, ca urmare a unor dispoziţii legale;

d) când actiunea corect timbrată a fost anulată în mod eronat sau când reclamantul a renunţat la judecată până la comunicarea cererii de chemare în judecată catre pârât;

e) când, în procesul de divorţ, părţile au renunţat la judecată ori s-au împacat;

f) când contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a ramas definitivă;

g) în cazul în care instanţa de judecată se declară necompetentă, trimiţând cauza la un alt organ cu activitate jurisdicţionala, precum şi în cazul respingerii cererii, ca nefiind de competenţa instanţelor române;

h) când probele au fost administrate de către avocaţi sau consilieri juridici;

i) în cazul în care participantul la proces care a fost recuzat se abţine sau dacă cererea de recuzare ori de strămutare a fost admisă;

j) în alte cauze expres prevazute de lege.

Taxarea acţiunilor şi cererilor în judecată, potrivit OUG 80/2013 prin comparaţie cu prevederile Legii nr. 146/1997 (abrogată)

1. Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti

OUG 80/2013 (în vigoare)

Legea 146/1997 (abrogată)

a) până la valoarea de 500 lei – 8%, dar nu mai puţin de 20 lei

a) până la valoarea de 50 lei – 6 lei;

 

b) între 501 lei şi 5.000 lei – 40 lei + 7% pentru ce depăşeşte 500 lei

 

b) între 51 lei şi 500 lei – 6 lei + 10% pentru ce depăşeşte 50 lei

c) între 5.001 lei şi 25.000 lei – 355 lei + 5% pentru ce depăşeşte 5.000 lei

c) între 501 lei şi 5.000 lei – 51 lei + 8% pentru ce depăşeşte 500 lei

d) între 25.001 lei şi 50.000 lei – 1.355 lei + 3% pentru ce depăşeşte 25.000 lei

d) între 5.001 lei şi 25.000 lei – 411 lei + 6% pentru ce depăşeşte 5.000 lei

e) între 50.001 lei şi 250.000 lei – 2.105 lei + 2% pentru ce depăşeşte 50.000 lei

e) între 25.001 lei şi 50.000 lei – 1.611 lei + 4% pentru ce depăşeşte 25.000 lei

f) peste 250.000 lei – 6.105 lei + 1% pentru ce depăşeşte 250.000 lei

f) între 50.001 lei şi 250.000 lei – 2.611 lei + 2% pentru ce depăşeşte 50.000 lei

 

g) peste 250.000 lei – 6.611 lei + 1% pentru ce depăşeşte 250.000 lei

2. Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani

OUG 80/2013 (în vigoare)

Legea 146/1997 (abrogată)

1. Cereri pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept nepatrimonial   -100 lei

1. Cereri pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept nepatrimonial   - 19 lei

2. Cereri în anularea sau în constatarea nulităţii unui act juridic nepatrimonial - 100 lei

2. Cereri în anularea sau în constatarea nulităţii unui act juridic nepatrimonial - 12 lei

3. Cereri care privesc dreptul de folosinţă a bunului închiriat sau arendat, dacă acestea nu privesc şi plata anumitor sume de bani - 100 lei

 

3. Cereri care privesc dreptul de folosinţă a bunului închiriat sau arendat, dacă acestea nu privesc şi plata anumitor sume de bani – 10 lei

 

4. Acţiune posesorie, constituire drept servitute sau alt dezmembrământ al dreptului de proprietate – 20% din valoarea bunului

4. Acţiune posesorie, constituire drept servitute sau alt dezmembrământ al dreptului de proprietate – 20% din valoarea bunului

5. Partaj judiciar-stabilirea bunurilor supuse împărţelii, creanţe pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii, născute din starea de proprietate comună, cererea de raport, cererea de reducţiune a liberalităţilor excesive, cererea de partaj -3% din valoare. Dacă cererile în materia partajului judiciar se formulează în cadrul aceleiaşi acţiuni, aceasta se taxează cu o singură taxă de 5% din valoarea masei partajabile.

5. Partaj judiciar-stabilirea bunurilor supuse împărţelii, creanţe pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii, născute din starea de proprietate comună, cererea de raport, cererea de reducţiune a liberalităţilor excesive, cererea de partaj - 3% din valoare

 
 

6. Ordonanţă preşedinţială al căror obiect nu este evaluabil în bani - 20 lei (când cererea formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială este evaluabilă în bani, aceasta se taxează cu 50 lei, dacă valoarea acesteia nu depăşeşte 2.000 lei, şi cu 200 lei, dacă valoarea ei depăşeşte 2.000 lei)

6. Ordonanţă preşedinţială al căror obiect nu este evaluabil în bani – 20 lei

7. Acţiunile privind stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnităţii sau reputaţiei unei persoane fizice - 100 lei

7. Acţiunile privind stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnităţii sau reputaţiei unei persoane fizice - 0 lei (scutită de taxă judiciară de timbru)

8. Acţiuni în grăniţuire, în cazul în care nu cuprind şi revendicarea unei porţiuni de teren - 100 lei

8. Acţiuni în grăniţuire, în cazul în care nu cuprind şi revendicarea unei porţiuni de teren - 19 lei

9. Cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară, accesorie cererii privind declararea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea actului juridic patrimonial - 50 lei (dacă valoarea cererii nu depăşeşte 5.000 lei) 300 lei (pentru cererile a căror valoare depăşeşte 5.000 lei)

9. Cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară, accesorie cererii privind declararea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea actului juridic patrimonial - scutită de taxă de timbru

10. Cereri de recuzare în materie civilă -100 lei

10. Cereri de recuzare în materie civilă – 4 lei

11. Cereri de strămutare în materie civilă - 100 lei

11. Cereri de strămutare în materie civilă – 4 lei

12. Cereri de repunere în termen – 20 lei

12. Cereri de repunere în termen – 4 lei

13. Cereri de perimare - 20 lei

13. Cereri de perimare - 10 lei

14. Cerere de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare - 20 lei

14. Cerere de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare - scutită de

15. Cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părţilor - 50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acţiunea a cărei judecare a fost suspendată

15 .Cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părţilor - 50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acţiunea a cărei judecare a fost suspendată

16. Cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute - 50 lei

16. Cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute – 4 lei

17. Cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie - 1 leu/pagină

17. Cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie - 1 leu/pagină

18. Cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive -5 lei/pagină

18. Cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive - 2 lei/pagină

19. Cereri pentru încuviinţarea executării silite, pentru fiecare titlu executoriu –20 lei

19. Cereri pentru încuviinţarea executării silite, pentru fiecare titlu executoriu – 10 lei

20. Cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii - 50 lei

20. Cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii - 10 lei

21. Contestaţie la executarea silită -taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestată. În cazul în care obiectul executării silite nu este evaluabil în bani, contestaţia la executare se taxează cu 100 lei.

21. Contestaţie la executarea silită - taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de 194 lei, indiferent de valoarea contestată.

 

22. Cereri prin care părţile solicită instanţei pronunţarea unei hotărâri care să consfinţească înţelegerea părţilor, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere - 20 lei. dacă înţelegerea sau acordul de mediere priveşte transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unui bun imobil, la această sumă se adaugă 50% din valoarea taxei care s-ar datora pentru acţiunea în revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat. Dacă înţelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partajul, la taxa fixă se adaugă 50% din valoarea taxei pentru partaj

22. Cereri prin care părţile solicită instanţei pronunţarea unei hotărâri care să consfinţească înţelegerea părţilor, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere – nu a existat

23. Cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora -300 lei

23. Cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora – 39 lei

 

24. Cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către asociaţiile fără scop lucrativ, fundaţii, uniuni şi federaţii de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora -100 lei

24. Cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către asociaţiile fără scop lucrativ, fundaţii, uniuni şi federaţii de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - 19 lei

25. Cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către organizaţiile prevăzute în Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - 200 lei

25. Cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către organizaţiile prevăzute în Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora – nu a existat

26. Cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, pentru constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum şi pentru luarea oricăror măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea reparării acestora ori pentru restabilirea dreptului atins - 100 lei

26. Cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, pentru constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum şi pentru luarea oricăror măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea reparării acestora ori pentru restabilirea dreptului atins - 39 lei

27. Cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului - 100 lei

27. Cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului – 39 lei

28. Cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene şi modele industriale - 300 lei

28. Cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene şi modele industriale – nu a existat

29. Acţiunile, cererile, obiecţiunile, contestaţiile introduse la instanţele judecătoreşti în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, al OG nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit şi al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, cu modificările şi completările ulterioare – 200 lei

29. Acţiunile, cererile, obiecţiunile, contestaţiile introduse la instanţele judecătoreşti în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, al OG nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit şi al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, cu modificările şi completările ulterioare – 120 lei

30. Cererile de competenţa instanţelor judecătoreşti având ca obiect înregistrări în registrul comerţului (înregistrarea sau autorizarea societăţilor comerciale, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum şi cereri de dizolvare şi lichidare a unei societăţi comerciale) - 100 lei

30. Cererile de competenţa instanţelor judecătoreşti având ca obiect înregistrări în registrul comerţului (înregistrarea sau autorizarea societăţilor comerciale, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum şi cereri de dizolvare şi lichidare a unei societăţi comerciale) – 39 lei

31. Divorţ prin acordul soţilor – 200 lei

31. Divorţ prin acordul soţilor – 39 lei

32. Divorţ când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă sau la cererea unuia dintre soţi, după o separare în fapt care a durat cel puţin 2 ani - 100 lei

32. Divorţ când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă sau la cererea unuia dintre soţi, după o separare în fapt care a durat cel puţin 2 ani – 39 lei

33. Divorţ la cererea aceluia dintre soţi a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei – 50 lei

33. Divorţ la cererea aceluia dintre soţi a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei – 8 lei

34. Cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorţ şi care au ca obiect stabilirea locuinţei copilului, exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere şi educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinţii de a avea legături personale cu copilul, locuinţa familiei – 20 lei

34. Cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorţ şi care au ca obiect stabilirea locuinţei copilului, exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere şi educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinţii de a avea legături personale cu copilul, locuinţa familiei – 6 lei

35. Cererile pentru anularea actului administrativ sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverinţe sau a oricărui altui înscris – 50 lei

35. Cererile pentru anularea actului administrativ sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverinţe sau a oricărui altui înscris – nu a existat

36. Cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea pagubelor suferite printr-un act administrativ -10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de 300 lei

36. Cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea pagubelor suferite printr-un act administrativ – nu a existat

37. Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii pronunţate - 20 lei

37. Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii pronunţate - scutită

38. Acţiunile şi cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuţie fondul dreptului – 50 lei

38. Acţiunile şi cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuţie fondul dreptului – nu a existat

39. Cererea privind înregistrarea asociaţiilor de proprietari, de locatari sau mixte şi apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat - 20 lei

39. Cererea privind înregistrarea asociaţiilor de proprietari, de locatari sau mixte şi apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat - scutită

40. Cereri adresate MJ pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate - 10 lei

40. Cereri adresate MJ pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate - 1 leu

41. Cereri adresate MJ pentru autorizarea traducătorilor şi interpreţilor - 300 lei

Cereri adresate MJ pentru autorizarea traducătorilor şi interpreţilor – 19 lei

42. Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătoreşti - se taxează cu 50% din:

a)taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani, soluţionată de prima instanţă, dar nu mai puţin de 20 lei;

b)taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor şi acţiunilor evaluabile în bani, dar nu mai puţin de 20 lei.

Pentru excepţii a se vedea art. 25 al OUG 80/2013.

42. Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătoreşti - se taxează cu 50% din:

– taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani, soluţionată de prima instanţă;

– taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor şi acţiunilor evaluabile în bani.

43. Cererile pentru exercitarea recursului împotriva hotărârilor judecătoreşti - se taxează cu 100 lei dacă se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1–7 din Codul de procedură civilă.

Dacă se invocă încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material, pentru cereri şi acţiuni evaluabile în bani, recursul se taxează cu 50% din taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puţin de 100 lei; în aceeaşi ipoteză, pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs se taxează cu 100 lei.

Pentru excepţii a se vedea art. 25 al OUG 80/2013.

43. Cererile pentru exercitarea recursului împotriva hotărârilor judecătoreşti - se taxează cu 50% din:

– taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani, soluţionată de prima instanţă;

– taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor şi acţiunilor evaluabile în bani.

 

44. Contestaţie în anulare –100 lei

44. Contestaţie în anulare – 10 lei

Tabelul de mai sus are rol informativ şi nu se substituie unor prevederi legale.

Pentru acurateţea informaţiilor şi evitarea unor erori, recomandăm citirea textului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80 din 26 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. nr. 392 din 29 iunie 2013

AFACERI DE LA ZERO