Ziarul de Duminică

Economie – iconomie/ de Alexandru Ciolan

Economie – iconomie/ de Alexandru Ciolan

Autor: Alexandru Ciolan

09.12.2010, 23:35 608

Economie şi iconomie, cuvintefolosite în limbaje diferite, au acelaşi etimon: elenuloikonomia, din familia lui oikos "casă" (care ni l-adat şi pe eco- din ecologie).Oikonomiadesemna "administrarea casei, conducerea gospodăriei" şi, prinextensie, "conducere, guvernare" şi "rânduială, ordine". Trecut înlatină (oeconomia "organizare, dispunere a elementelor unuidiscurs, ale unei scrieri etc."), cuvântul a fost împrumutat deacolo, pe cale cultă, de franceză (économie), de unde l-amluat şi noi, atât cu sensurile mai vechi din limba lui Voltaire("ştiinţă a fenomenelor economice", de unde economiapolitică; "curent de gândire economică", de unde economiaclasică, marxistă etc.; "chibzuială, cumpătare", de undesimţ de economiei; "bani puşi deoparte", de unde casă deeconomii; "organizare, dispunere", de unde economia uneilegi), cât şi cu sensul născut la începutul secolului trecut,de "totalitate a activităţilor de producţie, distribuţie şi consumîntr-o colectivitate", de unde economia naţională şi, înultima vreme, economia globală.

Dacă economie a ajuns înromână prin intermediul latinei şi al francezei, iconomie,termen religios propriu creştinismului răsăritean, este un împrumutdirect din greacă şi reprezintă dezvoltarea sensului primar dinelină, acela de "administrare, conducere". În ortodoxie se vorbeştepe de o parte despre iconomia dumnezeiască/divină şi pe dealtă parte de iconomia Bisericii.

Iconomia dumnezeiascădesemnează planul divin de mântuire a omului, manifestarea iubiriilui Dumnezeu pentru omenire prin jertfa Fiului Săuîntrupat.

Iconomia bisericească,principiu aflat la baza Dreptului canonic ortodox, desemneazălibertatea omului în faţa canoanelor, care pot fi aplicate cublândeţe, în spiritul şi nu în litera lor, atunci cândrigurozitatea (în limbaj ortodox: acrivie, din gr. akriveia)este dăunătoare. Dragostea lui Dumnezeu este astfel menţinută vieîn Biserică şi nu închide nimănui posibilitateamântuirii.

În traducerea românească a NoulTestament (varianta din Biblia Teoctist), iconomapare de 13 ori, iar iconomie de 7 ori. Nu este, credem,lipsit de interes să comparăm modurile în care au fost redate gr.oikonomos şi oikonomia în Vulgata (traducerealatină datorată Sf. Ieronim, folosită până azi de catolici), într-otraducere franceză (Bible de Jérusalem), în una spaniolă(Reina-Valera), în cea mai recentă ediţie sinodală (Anania), într-otraducere pentru uzul protestanţilor (Cornilescu) şi în NouaTraducere în Limba Română (NTR) realizată de Societatea BiblicăInternaţională. Comentariile şi concluziile să le lăsămcititorilor.

Luca 8, 3: Ioana, femeialui Huza, un iconom al lui Irod (gr.: epitropou; Vulgata:procuratoris Herodis; Reina-Valera: intendente; Jer.:intendantd'Hérode; Anania:dregător; Cornilescu: ispravnic; NTR:administrator).

Luca, 12, 42: Şi a zisDomnul: Cine este iconomul (gr.: oikonomos; Vulgata:dispensator; Reina-Valera: mayordomo; Jer.:intendant; Anania:iconom; Cornilescu: ispravnic; NTR:administrator) credincios şi înţelept pe care stăpânul îl vapune peste slugile sale, ca să le dea, la vreme, partea lor degrâu?

Luca, 16, 1-8: 1. Şi ziceaşi către ucenicii Săi: Era un om bogat care avea un iconom (gr.:oikonomon; Vulgata: vilicum; Reina-Valera:mayordomo; Jer.: intendant; Anania: iconom; Cornilescu:ispravnic; NTR: administrator) şi acesta a fost pârâtlui că-i risipeşte avuţiile. 2. Şichemându-l, i-a zis: Ce este aceasta ce aud despre tine? Dă-misocoteala de iconomia ta (gr.: oikonomias; Vulgata:vilicationis tuae; Reina-Valera: mayordomía; Jer.:gestion; Anania:iconomat; Cornilescu:isprăvnicie; NTR: administraţie), căci nu mai poţi să fii iconom (gr.:oikonomein; Vulgata: non poteris vilicare;Reina-Valera: mayordomo; Jer.: pouvoirgérer; Anania:iconom; Cornilescu:ispravnic; NTR: administrator). 3. Iar iconomul (gr.: oikonomos; Vulgata:vilicus; Reina-Valera: mayordomo; Jer.:intendant; Anania:iconom; Cornilescu:ispravnic; NTR: administrator) a zis în sine: Ce voi face că stăpânul meu iaiconomia (gr.: oikonomian; Vulgata: vilicationem;Reina-Valera: mayordomía; Jer.:gérance; Anania:iconomat; Cornilescu:isprăvnicie; NTR: slujba deadministrator) de la mine?Să sap, nu pot; să cerşesc, mi-e ruşine. 4. Ştiu ce voi face, ca sămă primească în casele lor, când voi fi scos din iconomie (gr.:oikonomias; Vulgata: vilicatione; Reina-Valera:mayordomía; Jer.: gérance; Anania: iconomat; Cornilescu: isprăvnicie; NTR:administraţie).

1 Corinteni, 4, 1: Aşa săne socotească pe noi fiecare om: ca slujitori ai lui Hristos şi caiconomi (gr.: oikonomous; Vulgata: dispensatores;Reina-Valera: administradores de los misterios; Jer.:intendants desmystères; Anania: iconomiai tainelor; Cornilescu: ispravnici ai tainelor;NTR: administratori ai tainelor) ai tainelor luiDumnezeu.

Galateni 4, 1-2: 1. Zicînsă: Câtă vreme moştenitorul este copil, nu se deosebeşte cu nimicde rob, deşi este stăpân peste toate ; 2. Ci este sub epitropi şi iconomi (gr.:oikonomous; Vulgata: actoribus; Reina-Valera:administradores; Jer.: intendants; Anania:iconomi; Cornilescu:îngrijitori; NTR: administratori), până la vremea rânduită de tatălsău.

Efeseni, 1, 9-10: 9.Făcându-ne cunoscută taina voii Sale, după buna Lui socotinţă,astfel cum hotărâse în Sine mai înainte, 10. Spre iconomia (gr.:oikonomian; Vulgata: dispensationem; Anania: buna rânduială) pliniriivremilor, ca toate să fie iarăşi unite în Hristos, cele din cerurişi cele de pe pământ - toate întru El.

Efeseni 3, 2: Dacă înadevăr aţi auzit de iconomia harului lui Dumnezeu (gr.:oikonomian; Vulgata: dispensationem; Reina-Valera:administración de la gracia de Dios; Jer.: comment Dieu m'a dispensé lagrâce; Anania:iconomia; Cornilescu: isprăvnicia harului luiDumnezeu; NTR: responsabilitatea administrării) caremi-a fost dat mie pentru voi.

Efeseni 3, 9:să descopăr tuturor care este iconomia tainei (gr.:oikonomia; Vulgata: dispensatio mysterii;Reina-Valera: el plan del misterio; Jer.: la dispensationdu Mystère; Anania:iconomia tainei;Cornilescu: isprăvnicia acestei taine; NTR: administrareaacestei taine) celei dinveci ascunse în Dumnezeu, Ziditorul a toate, prin IisusHristos.

Coloseni, 1, 24-27: 24.Acum mă bucur de suferinţele mele pentru voi şi împlinesc, întrupul meu, lipsurile necazurilor lui Hristos, pentru trupul Lui,adică Biserica, 25. Al cărei slujitorm-am făcut, potrivit iconomiei lui Dumnezeu (gr.:oikonomian; Vulgata: dispensationem Dei;Reina-Valera: la administración de Dios que me fue dada;Jer.: en vertu de la charge que Dieu m'a confiée; Anania:iconomiei lui Dumnezeu;Cornilescu: după isprăvnicia pe care mi-a dat-o; NTR:responsabilitatea pe care Dumnezeu mi-adat-o), ce mi-a fost datămie pentru voi, ca să aduc la îndeplinire cuvântul luiDumnezeu.

Tit 1, 7: Căci se cuvine caepiscopul să fie fără de prihană, ca un iconom al lui Dumnezeu(gr.: oikonomon; Vulgata: Dei dispensatorem;Reina-Valera: administrador de Dios; Jer.: en sa qualité d'intendant deDieu; Anania: iconom allui Dumnezeu; Cornilescu: ca econom al luiDumnezeu; NTR: ca administrator al luiDumnezeu)…

1 Petru, 4, 10: După darulpe care l-a primit fiecare, slujiţi unii altora, ca nişte buniiconomi (gr.: oikonomoi; Vulgata: boni dispensatores;Reina-Valera: buenos administradores; Jer.: bonsintendants; Anania: buniiconomi; Cornilescu: buni ispravnici; NTR:buni administratori ai harului) ai harului celui de multefeluri al lui Dumnezeu.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO