Ziarul de Duminică

Experiment năucitor la ICPE - fulgere pe cale artificială

Experiment năucitor la ICPE - fulgere pe cale artificială

Cu Francis Ford Coppola in Sala Turbinelor, dupa filmari

22.07.2010, 16:35 670

Insititutul de Cercetări Electrotehnice (ICPE) a împlinit 60 deani. Primii 60 de ani înseamnă şi nenumărate contribuţiiştiinţifice, tehnice sau inginereşti la propăşirea economică aRomâniei.

De aproape două decenii, o echipă de cercetători conduşi de dr.Mihai Bădic lucrează intens la o nouă teorie, privind interacţiuneacâmpului electromagnetic cu substanţa (un domeniu care arelegătură, printre altele, cu protecţia la efectele electromagneticeale exploziilor nucleare şi cu tehnologia avioanelor invizibileRADAR, de tip Stealth Technology-Low Observable Technology).

Articolele publicate şi prezentate deja în SUA (IEEE EMCSociety), Anglia, Franţa, Canada, Israel, urmate de discuţii şidezbateri cu specialiştii din străinătate, au confirmat faptul căechipa se află pe drumul cel bun. Acum a ajuns în faza finala, atâtexperimentală, cât şi teoretică. Spre sfârşitul anului există şansepentru finalizarea acestei teorii care va deveni publică şi va fiprezentată cel mai probabil în SUA.

De aceea, ICPE face - printr-un comunicat semnat de directoruldr Virgil Racicovschi - o invitaţie la un experiment menit săvalideze o teorie ştiinţifică avansată de cercetătorii din domeniulcompatibilităţii electromagnetice, care în mod sigur va duce lacreşterea vizibilităţii ştiinţei şi cercetării româneşti în lume.Experimentul va avea loc în data de 05 august 2010, ora11.00, în laboratorul ICPE de înaltă tensiune, numit şi SalaTurbinelor, de pe Splaiul Unirii, nr. 313, lângă magazinul Real(locul în care în urmă cu trei ani, Francis Ford Coppola a filmatscenele speciale ştiinţifico-fantastice pentru producţia "YouthWithout Youth", realizată după o carte a lui Mircea Eliade).Deoarece experimentul poate fi foarte periculos, publicul esterugat să aibă căşti de protecţie şi cizme de cauciuc. Cei care nudispun de acest echipament de protecţie sunt rugaţi să anunţe întimp util insititutul pentru a li se asigura protecţia (alina.badila@icpe.ro).

Cu acest prilej grupul de organizaţii ICPE va prezentacalendarul manifestărilor dedicate aniversării a 60 de ani deactivitate neîntreruptă sub brandul ICPE. Se va putea vizita parculindustrial din INCINTA ICPE şi nu se va rata şansa de a face oplimbare cu un automobil electric şi un scooter electric realizatede ICPE.

După experimentul din Hala de Înaltă Tensiune şi cursele cuautomobilul electric, pentru reechlibrarea nivelului adrenalinei,se va servi o masă liniştită.

Realizări ştiinţifice ICPE

Înfiinţat în 1950, din necesitatea electrificării ţării, ICPE adevenit de-a lungul celor 60 de ani de acivitate continuă un actorpe piaţa mondială de profil. Începând din 1974, după crizapetrolieră, s-au început cercetările privind energia regenerabilaîn ICPE. Încă de la înfiinţarea ICPE, s-auremarcat cercetători precum prof. dr. ing. Alexandru Nicolau, dr.ing. Ştefan Grossu, ing. Ladislau Şofan, ing. Romulus Zăroni, ing.Sigismund Slaiher, prof. dr. ing. Dumitru Felician Lăzăroiu, prof.dr. ing. Florin Teodor Tănăsescu, chim. Gheorghe Bălăşescu, ing.Ion Dan, dr. ing. Ion Barbu, dipl. chim. Pavel Roman, dr. ing.Mircea Gudumac, ing. Eugen Şofan, iar mai târziu dr. ing. CristianTraian Bârcă, dr. ing. Nicolae Vasile, dr. ing. Valer Giurgiu, ing.Florin Ghiurea, ing. Gheorghe Olaru ş.a. În perioada 1950-1990 aufost depuse peste 3.000 de cereri de invenţii la OSIM, fiindobţinute peste 1.400 de brevete de invenţie, dintre care în jur de60 au fost brevetate şi în străinătate.

ICPE a participat cu cercetări originale, patente,proiecte şi după caz cu produse şi echipamente la: punerea bazelorSistemului Energetic Naţional (1950-1954); telecomandacentralizată a iluminatului public în Romania (1955);fabricarea de celule cu seleniu (1956); fabricarea primelortranzistoare cu germaniu şi respectiv cu siliciu din România(1959); realizarea primei locomotive Diesel-electric după licenţaBrown Boveri (1960); realizarea sistemului de reglare ahidrogeneratoarelor (1960); executarea în ţară a primelorizolatoare şi piese electroizolante din răşini epoxidice (1963);tehnologii pentru protecţia metalelor contra coroziunii (1965);primul troleibuz articulat din Romania cu acţionare electricărealizată la ICPE (1968); primul contactor de 6 kV cu stingereaarcului electric în aer (1969); Hidrocentrala Porţile de Fier I(1972); primul tronson de metrou din România, pe traseul PiaţaUnirii - Podul Izvor (1975); componente pentru celule capsulate de110 kV izolate cu SF6; prima platformă de foraj marindin Marea Neagră, Gloria, care devine operaţională, intregul sistemde acţionări electrice fiind realizat de ICPE (1976); TermocentralaRovinari unde intră în funcţiune primul grup de 330 MW fabricat înRomânia (1977); acţionări electrice "la cheie" pentru platformelede foraj marin ORIZONT, ATLAS, FORTUNA şi JUPITER din Marea Neagră(1977-1978); primele blocuri giroscopice pentru aplicatii terestre,cele mai complexe sisteme electromecanice cunoscute în tehnică(1979-1984); alte cinci generaţii de sisteme giroscopice si MEMs aufost dezvoltate si produse ulterior (1884-1988); prima familie deresolvere din Romania (1980); executant unic de încercări şiomologări pentru produsele destinate CNE-Cernavodă (1982);realizarea acţionării şi exploatarea primelor sisteme depoziţionare a electrozilor pentru cuptoare cu arc electric dindomeniul electrotermiei (1985); primii magneţi din pământuri rare,utilizaţi în construcţia maşinilor electrice (1980); serii seservomotoare brushless, care au fost si sunt in continuarefabricate in cantitati importante (2.000-3.000 buc./an) pentrupiete din intreaga lume (începând cu1980),

În perioada actuală ICPE participă la programe decercetare naţionale sau europene, la proiecte complexe în ţară sauîn lume cu tehnologii, produse sau servicii pentru: acţionăriplatforme marine în Rusia, Ucraina şi în alte părţi alelumii; acţionări pentru mijloace de transport încomun; modernizarea sistemelor de irigaţii; servicii ESCo -servicii energetice integrate incluzând audit energetic,îmbunătăţirea calităţii energiei, certificat de performanţăenergetică, management energetic, integrarea surselor de energieregenerabilă, casă pasivă; tehnologii revoluţionare pentrucomunităţile locale; generatoare eoliene de puteri mici(până la 100 kW); sisteme de transport cu vehicule electrice(automobil electric, vehicule electrice uşoare, inclusivinfrastructura specifică, ambarcaţiuni cu sistem de propulsieelectrică); sisteme economice cu LED pentru iluminatulmenajer şi public; introducerea pe scară largă a sistemelorde producere a energiei din surse regenerabile (solar termic, solarfotovoltaic, eolian, biomasă, microhidro, cogenerare, apetermale); ecologizarea României prin colectarea selectivă şiutilizarea deşeurilor pentru producerea de energie; tehnologiiIT&C pentru economisirea energiei; sisteme electrice deîncălzire în pardoseală; instalaţii economice cu microundepentru industria alimentară; investigarea radiaţieielectromagnetice la impactul cu substanţa; încercareaproduselor electrice în vederea calificării sau certificării.

AFACERI DE LA ZERO