Companii

Cod roşu de insolvenţe: 90.000 de companii îngenuncheate în cinci ani de criză

Cod roşu de insolvenţe: 90.000 de companii...

Autor: Cristi Moga

01.04.2013, 00:06 2172

Fenomenul insolvenţelor nu a ocolit niciun judeţ din România în ultimii cinci ani, perioadă în care la fiecare 200 de locuitori ai ţării o firmă a intrat în incapacitate de plată.

Dacă ponderea este cal­cu­la­tă ţinând cont doar de nu­mărul de angajaţi din eco­nomie, insol­ven­ţa a lo­vit practic o firmă la fie­care 47 de salariaţi, ceea ce arată că, aproape fără excepţie, fiecare agent eco­no­mic din România s-a confruntat în ul­ti­­mii ani cu cel puţin un caz de fali­ment sau insolvenţă al unui furnizor sau cli­ent, situaţie ce a lovit şi în propria afacere.

Cei aproximativ 2.300 de prac­ti­cieni în insolvenţă din Ro­mâ­nia au avut de gestio­nat în ultimii cinci ani peste 90.000 de dosare ale unor fir­me ajun­se în incapacitate de plată, ceea ce în­seamnă că fiecare prac­ti­­cian, fie el avo­cat, econo­mist sau inginer, a avut, în me­die, pâi­­­nea şi cuţitul pentru aproa­pe 40 de com­panii, de la buticul si­tuat la parterul blo­cului la mal­luri, proiecte cu sute de apar­­tamente sau giganţi indus­triali ca Hidroelectrica.

Ca număr de firme intrate în in­sol­­ven­ţă, Bucureştiul este lider au­toritar, cu pes­te 9.000 de cazuri, adi­că o pon­de­re de 10% din total, dar ra­portat la nu­mărul de lo­cui­tori din oraş, Capitala stă mai bine decât multe alte judeţe, având 5,4 firme în inca­pa­ci­tat­e de plată la fiecare 1.000 de locuitori.
 

„Societăţi mici şi mijlocii nu mai rezistă“

Firmele de administrare şi lichidare ju­diciară afirmă la unison că anul acesta şi probabil şi în 2014 numărul de in­sol­venţe din economie va continua să fie la un nivel ridicat, în strânsă corelare cu evo­­luţia portofoliului de credite ne­per­for­mante din bilanţurile băncilor, iar şti­ri­le publi­cate în presa econo­mi­că în fie­ca­re săptămână tre­cută de la înce­pu­tul anului au venit să con­fir­me aceste opinii.

„Băncile au băgat sub preş în toţi aceşti ani dosarele şi au făcut pre­lun­giri de credite să trea­că în anul următor, să nu le afecteze bilanţul, şi unde am ajuns? 17% credite neperformante. Sun­tem în situaţia că societăţi mijlocii şi mari nu mai rezistă pentru că, să vedeţi ce s-a întâmplat: criza nu a vrut să ne asculte ru­găminţile şi nu s-a terminat nici în trei luni, nici în şase luni, nici într-un an, nici în doi şi nici acum. Poţi să rezişti, şi mai rezişti, dar până la urmă te ajunge“, a descris situaţia din economie la începutul lunii martie Arin Stănescu, fondatorul firmei RVA Insolvency şi preşedinte al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă.

În primele luni ale anului pentru com­panii precum Me­chel Târgovişte, Romet Buzău, Oltchim Râmnicu-Vâlcea, Dobro­gea Grup sau proiectul de bi­rouri Swan din Pipera au fost pro­nun­ţa­te de­ciziile de intrare în insol­ven­ţă, sem­­nale care anunţă un an cel puţin la fel de dificil ca pre­cedentul.

„Apreciem că rit­mul intră­ri­lor în insol­venţă în 2013 va fi cel puţin la nivelul anului 2012. Cele mai afec­­tate vor fi fir­me­le din sectorul imobi­liar şi trans­por­turi. În con­ti­nuare vom asista la des­chi­de­rea pro­ce­du­rii in­sol­ven­ţei unor so­cie­tăţi mari în domeniile în care activează“, afir­mă şi Ele­na Cosma, co-managing part­­ner al firmei ZRP Insolvency.

Potrivit datelor prezentate de Arin Stănescu, 93-94% din firmele ajunse în in­sol­venţă intră rapid în fali­­ment şi doar cir­ca 6% încearcă să se reorganizeze.

Din acest punct de vedere, situaţia s-ar putea îmbunătăţi în următoarea perioadă, în sensul creşterii numărului de firme care încearcă şi reuşesc să se reorganizeze, în condiţiile în care şi creditorii încep să conştien­tize­ze că falimentul şi lichidarea nu re­pre­zintă în toate cazurile soluţia optimă.

„Vom asista la un procent crescut al cererilor de reorgani­za­re în defavoarea celor de faliment. De ase­menea, este de aş­teptat un sprijin cres­cut din partea cre­ditorilor în susţine­rea dosarelor de re­organizare“, afirmă Simona Miloş, par­­tener în cadrul RVA Insolvency şi pre­­şedinte al Institutului Naţional pen­tru Pregătirea Practicie­nilor în Insolvenţă.

Pentru activele scoase la vânzare se găsesc în prezent extrem de greu cumpărători, deşi pe galantarele lichida­to­rilor au ajuns zeci de fa­brici, terenuri şi proiecte imo­biliare, iar preţurile au fost deja ajustate la va­lori care în perioada de boom ar fi fost con­siderate chilipir.
 

Încă 500 de insolvenţe mari?

Reprezentanţii Casei de Insolvenţă Transilvania (CITR), în portofoliul căreia se află companii precum Rom­strade, Piritex sau Leonar­do, au încercat să anticipeze evo­luţia numărului de insolvenţe în următorii doi ani printr-o corelaţie cu creditele restante la bănci.

Astfel, practicienii au luat ca punct de por­nire sfârşitul anului 2008, când rata creditelor res­tante era de 1,41% la un vo­lum de fi­nan­­ţări acordate com­paniilor de 23 mld. euro.

La sfârşitul anului trecut, creditele acor­date companiilor au ajuns la 28,1 mld. euro, în timp ce împrumu­tu­rile res­tan­te au ajuns la 12,58%. În ultimele şa­se luni ale anului trecut media de creş­tere a creditelor restante a fost de 0,27% pe lună, iar practicienii CITR progno­zea­ză că această cadenţă se va menţine pâ­nă la finalul anului 2014, când cre­di­te­le restante ar putea depăşi 19% din fi­nan­­ţările acordate de bănci companiilor.

Luând în calcul o medie de 50 de angajaţi per companie, insolvenţele din următorii doi ani ar putea afecta direct apro­ximativ 23.000 de salariaţi, iar prin­tr-un „efect de domino“ consecin­ţele aces­tei situaţii ar putea fi chiar mai tragice.

Cu alte cuvinte, mediul de afaceri local a traversat deja aproape cinci ani în care beculeţul roşul cu „alertă de insolvenţă“ a fost aproape în perma­nenţă aprins într-un colţ de monitor, dar nici situaţia următorilor doi ani nu se prezintă deocamdată „roz“.