Eveniment

România nu este pregătită pentru 800.000 de dosare pe legea insolvenţei persoanelor fizice, susţin specialiştii

România nu este pregătită pentru 800.000 de dosare pe...

Autor: Andrei Cîrchelan

22.01.2015, 00:05 1272
„Este recomandat ca le­gea falimentului per­so­nal să nu fie tratată în grabă şi sub presiu­nea unei spe­ţe parti­cu­lare, cum este cazul crizei francului elveţian. Pro­iectul de lege este benefic, însă nece­si­tă com­ple­tări şi modificări care nu tre­bu­ie ig­no­rate, mai ales luând în calcul că re­pre­zin­tă doar o soluţie parţială pentru cri­za ac­tuală generată de valuta elve­ţia­nă“, a de­clarat pentru Mediafax Vasile Godîn­că Herlea, asociat coordonator al CITR (Casa de Insolvenţă Transilvania).

Declaraţiile sunt făcute în con­tex­tul în care comisia juridică din Camera De­­pu­taţilor s-a reunit ieri pentru a discuta tema insolvenţei persoanelor fizice, cu patru proiecte de lege pe masă. Fără un acord asupra proiectului pe care să lucreze, deputaţii au decis să constituie o subcomisie care să lucreze până luni la forma unui proiect.

„Înţeleg că se doreşte adoptarea aces­tui act normativ în sesiune extraor­di­na­ră, săptămâna viitoare. Mi-aş ex­pri­ma rezerva că s-ar putea ajunge la un act normativ care să satisfacă toate păr­ţile într-un timp foarte scurt, în lipsa unui studiu de impact“, a declarat Alexan­dru Păunescu, director al Direcţiei Juri­di­­ce din cadrul BNR, prezent la dezbateri. 

Potrivit specialiştilor implicaţi în dis­­cuţii, promovarea în grabă a legii in­sol­­venţei personale, din cauza crizei pro­­­vo­cate de întărirea francului el­ve­ţian, nu ar face decât să blocheze siste­mul judiciar şi să încurajeze indisciplina fi­­nanciară, fără a rezolva problemele cu care se con­frun­tă cei cu credite în franci elveţieni.

„Infrastructura nu este pregătită în mo­mentul de faţă să preia implemen­ta­rea unei astfel de legislaţii. Un element care lipseşte este o instituţie speciali­za­tă care să facă analiza şi să dea infor­ma­ţia către instanţe şi administratorii judi­ciari cu privire la nivelul gradului de supra­­în­da­torare şi la un nivel minim de trai de­cent pentru persoanele aflate în in­sol­venţă. Fără o astfel de instituţie s-ar crea un dezechi­li­bru economic“, a de­clarat Speranţa Mun­teanu, repre­zen­tantul Consiliului Investitorilor Străini (CIS). 

Cel mai recent proiect de lege pen­tru insolvenţa persoanelor fizice, depus la Camera Deputaţilor anul trecut, pre­ve­de că o persoană îşi poate cere insol­ven­ţa dacă este incapabilă să achite da­to­riile către doi sau mai mulţi creditori în peste 30 de zile de la data scadentă a datoriilor. În România sunt peste 800.000 de persoane în situaţia de debi­tori neperformanţi, care ar putea be­ne­fi­cia de legea insolvenţei per­soa­nei fizice.

 

CE ÎNSEAMNĂ INSOLVENŢA PENTRU PERSOANELE FIZICE

 

Principalele prevederi ale proiectului de lege pentru insolvenţa persoanelor fizice aprobat de Senat în decembrie anul trecut

Când îşi poate cere o persoană insolvenţa

- Debitorul poate cere intrarea în insolvenţă dacă este incapabil să achite datoriile către doi sau mai mulţi creditori în peste 30 de zile de la data scadentă a datoriilor. În momentul în care îşi cere insolvenţa, debitorul prezintă un raport cu bunurile pe care le are şi veniturile încasate în ultimii trei ani, precum şi veniturile estimate pe următorii cinci ani. De asemenea, debitorul prezintă o listă a bunurilor cu valori de peste 1.000 de lei pe care le-a înstrăinat în ultimii patru ani. La cerere se adaugă o propunere de plan pentru plata datoriilor, în care se explică în ce fel şi din ce surse vor fi plătite datoriile.

 

Când poate cere un creditor insolvenţa

- Creditorul poate cere insolvenţa persoanei împrumutate dacă datoria este mai mare de 25.000 de lei iar creditorul dovedeşte că persoana împrumutată nu îşi poate plăti datoria. La cerere, creditorul va furniza documente şi informaţii legate de bunurile şi veniturile debitorului, precum şi informaţii legate de ceilalţi creditori şi datoriile pe care le are persoana împrumutată la aceştia.

 

Procedura de insolvenţă

- În momentul în care începe procedura de insolvenţă, instanţa desemnează un practician în insolvenţă, care acţionează ca administrator judiciar.

- După începerea procedurii de insolvenţă, persoana împrumutată nu va mai putea dispune de bunurile sale fără acordul administratorului, cu excepţia tranzacţiilor obişnuite necesare pentru debitor şi pentru cei care depind de acesta, pentru a suporta costurile de trai de bază. Cu toate acestea, chiar şi aceste tranzacţii trebuie raportate trimestrial administratorului.

- Toate procedurile de executare silită împotriva persoanei împrumutate sunt suspendate pe durata procedurii de insolvenţă.

- Toate creanţele debitorului, banii pe care îi are de primit persoana împrumutată din alte părţi, devin scadente şi trebuie achitate.

- Debitorul trebuie să se supună instrucţiunilor administratorului, să pună la dispoziţie toate informaţiile şi să coopereze cu administratorul.

- Proprietarul reşedinţei debitorului nu poate rezilia contractul de închiriere doar pentru că debitorul se află în insolvenţă.

 

Planul de plată

- În baza bunurilor şi datoriilor persoanei aflate în insolvenţă, administratorul propune creditorilor un plan de plată, pe care aceştia trebuie să îl aprobe. Graficul de rambursare a datoriilor nu se poate întinde pe o perioadă mai mare de cinci ani.

- Restricţiile aplicate debitorului legate de propriile active vor continua până când planul de plată a fost îndeplinit.

- Pe durata planului, debitorul e obligat să folosească veniturile şi activele conform planului şi să se abţină de la orice tranzacţii care ar putea duce la eşecul planului.

- Debitorul trebuie să obţină venituri şi, în caz de şomaj, să caute să realizeze venituri, fără a refuza oportunităţi rezonabile de a obţine venituri.

- Debitorul trebuie să dea administratorului sumele obţinute din moşteniri, donaţii sau despăgubiri apărute după începerea procedurii de insolvenţă. Un act juridic prin care un debitor refuză să accepte un cadou sau o moştenire fără acordul administratorului nu este valabil.

- Dacă nu este respectat planul, se începe lichidarea activelor debitorului.