Politică

Boc nu a aflat de stimulente săptămâna trecută cum spune Băsescu. Ştia cel puţin din iunie

Boc nu a aflat de stimulente săptămâna trecută cum spune Băsescu. Ştia cel puţin din iunie
19.10.2010, 23:57 21

Situaţia stimulentelor din instituţii publice a fost discutatăîn Guvern în luna iunie, când unii miniştri au reclamat că maimulţi funcţio­nari le pleacă spre alte ministere unde au văzut căse plăteşte mai bine, varianta analizată atunci fiind plafonareaunor salarii pentru elimi­narea diferenţelor.

Discuţia din Guvern a avut loc după ce da­te­le prezentate de cătreinstituţiile publice pri­vind veniturile angajaţilor în lunaaprilie 2010 au indicat că, în unele structuri, precummi­nis­terele Finanţelor şi Muncii, sunt şoferi plătiţi lu­nar cupeste 4.000 lei, mai bine ca unii se­cretari de stat, în timp cealţii au salarii cu­prinse între 2.000 lei şi 3.000 lei.
Aceleaşi date indicau că, în alte instituţii, îngri­jitorii suntplătiţi cu aproape 2.000 lei, mai bine decât un consilier juridicasistent.
Preşedintele Traian Băsescu a susţinut du­mi­nică, la Pro TV, căfostul ministru al finan­ţe­lor Gheorghe Pogea i-a ascunspremierului exis­tenţa sistemului de acordare a stimu­len­telor,menţionând că Emil Boc a aflat de acesta odată cu scandalul de laFinanţe. Pogea a lu­crat în 2009 la legea salarizării uni­tare,care a re­gle­mentat parţial acordarea spo­rurilor salariale.

Surse oficiale au declarat la începutul lu­nii iunie că uniiminiştri au reclamat în Guvern că func­ţio­nari din subordine, caşo­feri, secretare şi alţi an­ga­jaţi, vor să plece la altemi­nistere unde au vă­zut că se câştigă mai bine, mai ales dupăpre­zen­tarea publică a venitu­rilor, şi au generat o dis­cuţie înurma căreia s-a decis ca salariile acestora să fieuniformizate.

În urma discuţiei din Guvern, premierul Emil Boc a cerut ca, întermen de o săptămână, prin ordonanţă de urgenţă sau ordin deminis­tru, salariile şoferilor, secretarelor şi ale altor anga­jaţidin ministere să fie uniformizate.
La şedinţa următoare de guvern, surse par­ti­cipante la discuţii aurelatat că premierul Emil Boc i-a atenţionat pe miniştri căstimu­len­te­le acordate angajaţilor sunt prea mari şi le-asoli­citat să sisteze plata unor astfel de boni­fi­ca­ţii"nesimţite", avertizându-i că cine nu va res­pec­ta această cerere"va fi scos din echipă".
Solicitarea a fost adresată în contextul dis­c­uţiei privinduniformizarea salariilor pentru anu­mite categorii de personal dinministere
După această solicitare, miniştrii implicaţi au redactat undocument care releva intenţia Gu­ver­nului de a plafona unelesalarii din mi­nis­tere, cu acordarea unor sume compensa­torii.Documentulpreciza că salariile de bază şi câştigul sa­larial alpersonalului din adminis­traţia publică centrală sunt diferenţiatede la o instituţie la alta, deoarece până în 2010 sala­ri­zarea afost reglementată prin acte nor­mative dis­tincte, diferenţiererealizată şi prin "mul­ti­tudinea şi varietatea" sporurilor lasala­riul de bază.
La acestea varietate de sporuri se adaugă salarii de ba­ză mai maricu 75% pentru funcţio­na­rii care gestio­nea­ză fon­duristructurale.

Un alt factor de diferenţiere îl con­sti­tuie acor­darea destimulente pentru inspec­tori im­plicaţi în confiscarea şivalorificarea de bunuri.
În aceste condiţii, câştigul salarial mediu net, calculat pentruluna aprilie, porneşte în ca­zul unor angajaţi de la 1.747 de leiîn Minis­te­rul Comunicaţiilor, 1.904 de lei în Minis­te­rulCul­turii, 2.042 de lei în Ministerul Trans­por­turilor şi 2.159 delei în Ministerul Educa­ţi­ei, urcă la 2.375 de lei în MinisterulMuncii şi 3.234 de lei în Ministerul Sănătăţii şi ajunge la 3.819de lei în Ministerul Finanţelor şi la 4.467 de lei în Ministerul deExterne.

Pentru a elimina aceste diferenţe, în do­cu­ment era propusăpăs­trarea actualei denumiri a funcţiei pe care sunt încadraţifuncţionarii publici şi personalul con­trac­tual şi crearea desalarii de bază punctua­le, care vor fi plafonate la un anumitnivel, even­tual la cel al indemni­za­ţiei secreta­rului de stat.Nivelul sala­riului ur­ma să fie cât mai apro­piat de cel avut demajo­rita­tea personalului, ast­fel încât să nu rezulte o creş­teresalarială apre­cia­bilă şi nici diminuări pentru un număr mare deangajaţi.
O altă variantă aflată atunci în discuţia Gu­ver­nului a fostpăstrarea actualei încadrări a perso­nalului pe funcţiileexistente, plafonarea câş­tigului salarial la un anumit nivel caresă per­mită echilibrarea sistemului de salarizare şi acor­dareaunor sume compensatorii în acele in­stituţii care înregistrează uncâştig salarial mai redus, astfel încât nivelul de salarizare sădevi­nă egal pentru aceleaşi funcţii în toate instituţiilecentrale.

Sursa citată releva însă că Ministerul Mun­cii, în urma consultăriicu Ministerul Finan­ţe­lor, optează pentru prima variantă.
Ulterior, ministrul Finanţelor de la acea datUn document alMinisterului Finanţelor din mai relevă că fondul de stimulenterezervat angajaţilor din insti­tuţii publice a depăşit anul trecut1,1 mld. lei.
Camera Deputaţilor a adoptat ieri OUG 1/2010 referitoare lareglementarea stimu­len­te­lor acordate bugetarilor, ministrulfinan­ţelor Gheorghe Ialomiţianu declarând, după vot, că a fostcorectat un sistem de salarizare nedrept. Un amendament introdusdupă protestul de la Finanţe prevede că o medie a stimulenteloracordate anul trecut va fi introdusă în salariul brut alfuncţionarilor. Mediafax