ZF Consultanta

Şoferii îşi pot recupera taxa pe poluare pentru autovehicule eşalonat, timp de 5 ani

Autor: Mircea Comana

23.06.2014, 15:38 11742

Potrivit unui ordin recent publicat în Monitorul Oficial, contribuabilii care au obţinut, în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii, dreptul la restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule vor putea să-şi recupereze banii într-un interval de 5 ani, eşalonat în cuantum de 20% pe an.

La o distanţă de aproape 4 luni de la publicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 (pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare), prin care se prevedea posibilitatea recuperării taxei auto pentru poluare plătite, stabilită în 2012, pe calea unei decizii în instanţă, vineri 20 iunie, în Monitorul Oficial nr. 454 a fost publicat Ordinul comun al  ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrul finanţelor nr. 365/741/2014 (privind procedura de efectuare a platilor sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule). Acest ordin stabileşte procedura efectivă de recuperare a taxei, precum şi setul de formulare necesare contribuabililor care au obţinut o hotărâre definitivă şi irevocabilă, executorie în acest sens.

Însă cea mai importantă prevedere a acestui ordin se referă la restituirea taxei pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acesteia, precum şi a dobânzii aferente, cheltuielilor de judecată şi a altor sume decise prin hotărârea instanţei.

Util:

Model cerere restituire

Cu alte cuvinte, alături de taxa propriu-zisă, contribuabilul mai are dreptul de a obţine şi recuperarea taxei judiciare de timbru aferente acţiunii în instanţă pentru recuperarea taxei auto (10% din valoarea pretinsa, dar nu mai mult de 300 de lei – cf. OUG 80/2013), onorariul avocatului, în situaţia în care contribuabilul a ales să fie apărat de un profesionist şi alte sume stabilite de instanţă, prin hotărâre.

Înainte de a trece în revistă procedura propriu-zisă de restituire, ce documente trebuie depuse şi ce paşi trebuie urmaţi, sunt necesare nişte precizări pentru a vedea care dintre contribuabili au dreptul la restituire şi ce condiţii trebuie îndeplinite. Astfel:

- a) taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule trebuie, instituită prin Legea nr. 9/2012 (privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule) trebuie să fi fost achitată pentru inmatricularea in Romania a unui autovehicul second hand, achizitionat dintr-un stat membru al Uniunii Europene si care a fost anterior inmatriculat intr-un alt stat membru al UE;

- b) taxa este aferentă atât anului 2012, cât si perioadei de 1 ianuarie – 4 martie 2013,

- c) hotărârea instanţei de judecată, de restituire a taxei să fi rămas definitivă şi irevocabilă (adică să se fi epuizat căile de atac ordinare, apel şi recurs);

- d) hotărârea să devină executorie, până la data de 31 decembrie 2015.

Odată ce contribuabilul îndeplineşte aceste condiţii cumulativ, poate trece la procedura de restituire, conform Ordinului comun nr. 365/741/2014, care presupune depunerea unei cereri de restituire (descarcă modelul cererii) la organul fiscal competent din subordinea Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Astfel, în situaţia persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere cererea se depune organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe. Persoanele fizice vor depune cererea organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal.

Atenţie!! Potrivit procedurii aprobate prin Ordin, „cererea de restituire trebuie să fie depusă în cadrul termenului legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire. Data la care a luat naştere dreptul la restituire este data hotărârii judecătoreşti executorii.”

Cererea de restituire va fi însoţită de hotărârea judecătorească executorie, în copie legalizată şi de actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată acestuia, în copie şi vor fi depuse la registratura organului fiscal competent teritorial sau pot fi transmise prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Organul fiscal, dacă va considera necesară prezentarea altor documente pentru soluţionarea cererii, le va solicita în scris contribuabilului.

În termen de maxim 45 de zile de la înregistrarea cererii (cu excepţia situaţiei în care mai sunt necesare alte documente solicitate ulterior, caz în care se prelungeşte termenul corespunzător întregirii documentaţiei), organul fiscal este obligat să soluţioneze, conform prevederilor Codului de procedură fiscală. În situaţia în care organul fiscal a înştiinţat contribuabilul de obligaţia de completare a documentaţiei, iar acesta nu a realizat acest lucru în termen de 30 de zile de la înştiinţare, cererea este respinsă.

Înăuntrul termenului de 45 de zile organul fiscal, prin departamentul cu atribuţii de compensare/restituire procedează la verificarea în baza de date centralizată dacă pentru autovehiculul indicat în cerere a fost restituită/compensată suma solicitată; dacă răspunsul este negativ, organul fiscal întocmeste un Referat privind restituirea sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari judecatoresti executorii.

Referatul, însoţit de documentaţia depusă de către contribuabil vor ajunge ulterior la Administraţia Fondului pentru Mediu, care va stabili graficul tranşelor anuale aprobate la restituire.

Acest grafic va cuprinde perioada de restituire şi cuantumul anual, iar procedura aprobată prin Ordin prevede următoarele:

1. pentru prima tranşă anuală, perioada de restituire este luna următoare datei comunicării graficului, de către Administraţia Fondului pentru Mediu, organului fiscal competent;

2. pentru următoarele tranşe anuale perioada de restituire este:

a. pentru cererile de restituire depuse în primul semestru al fiecărui an, perioada de restituire a tranşei este luna aprilie a fiecăruia din următorii 4 ani;

b. pentru cererile de restituire depuse în cel de-al doilea semestru al fiecărui an, perioada de restituire a tranşei este luna noiembrie a fiecăruia din următorii 4 ani.

Totodată, prin recenta reglementare este prevăzută şi actualizarea sumelor de restituit (taxa propriu-zisă, cheltuielile de judecată, alte sume) cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică (I.N.S.), după următoarea formulă de calcul:

A x (suma de actualizat x IPC) / 100,

unde:

A — suma totală de plată, ca urmare a actualizării;

suma de actualizat — suma corespunzătoare unei tranşe, conform graficului, la valoarea titlului executoriu;

IPC — indicele preţurilor de consum, astfel cum a fost calculat de I.N.S. pentru luna corespunzătoare perioadei de restituire, comparativ cu luna în care a fost emisă decizia de restituire prin care s-a stabilit graficul de plăţi.

Dobânda stabilită de instanţele judecătoreşti se calculează până la data plăţii integrale, respectiv până la data plăţii fiecărei tranşe, se mai consemnează în ordinul comun al miniştrilor mediului şi finanţelor publice.

 
AFACERI DE LA ZERO