Eveniment

Guvernul nu a evaluat impactul ajustării PIB la 1,2% asupra bugetului. Rectificarea bugetară nu a fost încă aprobată de Guvern

Guvernul nu a evaluat impactul ajustării PIB la 1,2% asupra bugetului. Rectificarea bugetară nu a fost încă aprobată de Guvern

Ionuţ Dumitru este preşedintele Consiliului Fiscal şi economistul-şef al Raiffeisen Bank.

Autor: Claudia Medrega

23.08.2012, 00:06 423

Raportul semestrial privind situaţia economică şi bugetară face o analiză a celor mai recente date cu privire la indicatorii macroeconomici, însă nu identifică tendinţele şi schimbările semnificative faţă de situaţia estimată la finalizarea bugetului.

În raport nu se cuantifică impactul revizuirii prognozelor macroeconomice asupra ţintelor bugetare pentru anul în curs şi pe termen mediu şi nu sunt oferite detalii privind măsurile care vor fi adoptate, se arată în opinia Consiliului Fiscal referitoare la Raportul semestrial privind situaţia economică şi bugetară.

Consiliul Fiscal consideră că prognoza de creştere economică, revizuită la 1,2%, pare optimistă.

"O cuantificare a impactului revizuirii cadrului macroeconomic asupra bugetului ar fi fost necesară cu atât mai mult cu cât, deşi prognoza de creştere economică pentru 2012 a fost revizuită de la 1,8-2,3% la 1,2%, aceasta pare încă a fi optimistă."

În ultimele luni s-a conturat o tendinţă de înrăutăţire a estimărilor privind creşterea economică, având în vedere contextul extern tensionat şi încetinirea comerţului extern, dar şi tensiunile politice interne.

FMI a ajustat prognoza privind creşterea economică a României de la 1,5%, la 0,9%, estimarea fiind apropiată de cea a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, care vede posibil un avans al economiei de 0,8% în acest an. Însă previziunile indicate de o serie de bănci comerciale converg spre o creştere a PIB de doar 0,5%.

Recuperarea economică din România rămâne vulnerabilă la o deteriorare a performanţei economiei europene şi a per­cepţiei de risc pe pieţele internaţionale, care, cumulate cu prelungirea tensiunilor politice locale, pot conduce la reducerea fluxurilor comerciale şi de capital, cu efecte adverse asupra activităţii economice din România şi, implicit, asupra bugetului general consolidat, în viziunea Consiliului Fiscal.

Proiectul iniţial de buget a fost construit încă de la început pe baza unei ţinte de deficit neclare, menţinând posibilitatea majo­ră­rii pe parcursul anului, ceea ce este în contradicţie cu principiile transparenţei şi stabilităţii statuate de legea responsabilităţii fiscal-bugetare. "În vederea promovării unui cadru fiscal predictibil, Consiliul Fiscal recomandă includerea oricăror modificări în politica salarială în proiectul iniţial de buget."

Consiliul atenţionează, în opinia referitoare la rectificarea bugetară, că decizia recentă de majorare a salariilor, care implică o creştere a cheltuielilor de personal cu 1,15 miliarde de lei, încalcă legea responsabilităţii fiscale.

Nu este prima dată când autorităţile realizează o rectificare bugetară prin derogare de la prevederile legale, precedentul fiind creat în 2011.

Consiliul mai recomandă un control foarte strict al cheltuielilor în a doua parte a anului 2012, în special la nivelul autorităţilor locale (având în vedere şi apropierea alegerilor generale) şi întărirea eforturilor de îmbunătăţire a colectării taxelor, în special la nivelul accizelor, pentru atingerea ţintei de deficit bugetar de 2,2% din PIB pe metodologie cash, respectiv maxim 3% din PIB pe metodologia ESA95.

Revizuirea descendentă a veniturilor bugetare la rectificare, excluzând impactul schemelor de compensare de tip swap, cu 1,6 mld. lei, este motivată atât de reducerea estimării de creştere economică pentru 2012 de la 1,8-2,3% la 1,2%, dar şi de prognozele iniţiale prea optimiste în legătură cu unele categorii de venituri, se menţionează în opinie.

Consiliul Fiscal reiterează recomandarea de stabilire de ţinte trimestriale de absorbţie efectivă de fonduri europene, pe ordonatori de credite, care să fie monitorizate cu stricteţe şi care să permită corectarea rapidă a eventualelor deficienţe. Consiliul aminteşte că absorbţia fondurilor europene trebuie să devină un obiectiv prioritar efectiv al Guvernului, dar recomandă Guvernului să limiteze cheltuielile din resurse proprii pentru proiectele cu finanţare de la UE în contextul blocării rambursărilor.

În ceea ce priveşte ţintele de arierate aferente lunilor martie şi iunie 2012, Consiliul arată că au fost ratate atât în cazul bugetelor locale, cât şi în cazul bugetului de stat şi al asigurărilor sociale de stat.


Ce spune Consiliul Fiscal despre

Proiectul de rectificare bugetară

 • Proiectul de rectificare bugetară pe anul 2012 este construit pe baza unei ţinte de deficit bugetar mai ridicată ca urmare a efectului cumulat a doi factori: nerealizarea unor categorii de venituri - precum cele din accize, venituri nefiscale, sume de la UE, şi majorarea cheltuielilor totale - ca urmare a creşterii salariilor bugetarilor, dobânzi mai ridicate la datoria publică, cheltuieli cu bunurile şi serviciile mai mari pentru plata arieratelor din sectorul sanitar;

 • Excluzând impactul schemelor de compensare de tip swap, veniturile bugetare sunt previzionate a scădea cu 1,6 mld. lei. Revizuirea descendentă este motivată atât de reducerea estimării de creştere economică pentru 2012 de la 1,8-2,3% la 1,2%, dar şi de prognozele iniţiale prea optimiste în legătură cu unele categorii de venituri;

 • Consiliul Fiscal reiterează recomandările privind îmbunătăţirea transparenţei modului de fundamentare a traiectoriilor veniturilor bugetare prin detalierea - pentru fiecare componentă de venituri - a bazelor macroeconomice relevante şi a impactului măsurilor legislative care le afectează;

 • Consiliul Fiscal remarcă în continuare lipsa de transparenţă în ceea ce priveşte fundamentarea veniturilor nefiscale şi a celor din capital, revizuirea negativă a acestora nefiind suficient explicată, în condiţiile în care evoluţia acestora poate genera riscuri semnificative la adresa atingerii ţintelor fiscal-bugetare;

 • În vederea promovării unui cadru fiscal predictibil, Consiliul Fiscal recomandă includerea oricăror modificări în politica salarială în proiectul iniţial de buget. Acesta a fost construit încă de la început pe baza unei ţinte de deficit neclare, menţinând posibilitatea majorării pe parcursul anului, acest lucru fiind în contradicţie cu principiile transparenţei şi stabilităţii statuate de legea responsabilităţii fiscal-bugetare;

 • Pentru a compensa parţial creşterea cheltuielilor totale au fost revizuite descendent cheltuielile de investiţii totale finanţate atât din surse interne, cât şi cele finanţate din surse externe (în principal fonduri UE). Formularea transparentă a bugetului de investiţii pornind de la o analiză a portofoliului existent de proiecte şi raţionalizarea acestuia prin identificarea celor prioritare, concomitent cu alocarea pe bază multi-anuală a finanţărilor aferente, pot conduce la o eficienţă economică mai ridicată în pofida alocărilor ceva mai reduse;

 • Consiliul Fiscal reiterează recomandarea de stabilire de ţinte trimestriale de absorbţie efectivă de fonduri europene, pe ordonatori de credite, care să fie monitorizate cu stricteţe şi care să permită corectarea rapidă a eventualelor deficienţe. Consiliul Fiscal consideră că absorbţia fondurilor europene trebuie să devină un obiectiv prioritar efectiv al Guvernului.

Raportul semestrial privind situaţia economică şi bugetară

 • Raportul semestrial privind situaţia economică şi bugetară face o analiză a celor mai recente date cu privire la indicatorii macroeconomici, însă nu identifică tendinţele şi schimbările semnificative faţă de situaţia estimată la finalizarea bugetului;

 • În raport nu se cuantifică impactul revizuirii prognozelor macroeconomice asupra ţintelor bugetare pentru anul în curs şi pe termen mediu şi nu sunt oferite detalii privind măsurile care vor fi adoptate;

 • Atingerea ţintei de deficit bugetar de 2,2% din PIB pe metodologie cash, respectiv maxim 3% din PIB pe meto­do­logie ESA95, în decembrie 2012 necesită un control foarte strict al cheltuielilor în a doua parte a anului 2012, în special la nivelul autorităţilor locale (având în vedere şi apropierea alegerilor generale) şi întărirea eforturilor de îmbunătăţire a colectării taxelor, în special la nivelul accizelor;

 • Consiliul Fiscal consideră ca prioritate urgentă continuarea cu prudenţă a plăţilor către beneficiari pentru proiectele cele mai importante din resurse bugetare şi luarea tuturor măsurilor necesare pentru reluarea rambursărilor de la Uniunea Europeană cât mai curând posibil;

 • La cheltuielile de capital şi la alte cheltuieli de natura investiţiilor s-a înregistrat un grad de realizare semnificativ sub aşteptări, reflectând atât o incapacitate de a absorbi fondurile UE destinate investiţiilor planificate, dar şi un instrument de echilibrare a deficitului bugetar către ţinta semestrială convenită cu FMI;

 • Execuţia veniturilor bugetare arată o realizare peste program a veniturilor fiscale şi a contribuţiilor la asigurările sociale şi o nerealizare uşoară a veniturilor nefiscale şi una puternică la nivelul veniturilor din capital şi al donaţiilor, dar în special în cazul sumelor primite de la UE în contul plăţilor efectuate şi prefinanţate, reflectând un eşec semnificativ în absorbţia fondurilor europene;

 • Consiliul Fiscal consideră că sunt necesare progrese mai mari în direcţia îmbunătăţirii managementului financiar al companiilor de stat;

 • Consiliul Fiscal recomandă efectuarea unei analize care să identifice cauzele acumulării de arierate în cadrul autorităţilor locale şi implementarea unui set de măsuri, inclusiv prin amendarea legii finanţelor publice locale şi aplicarea cu stricteţe a prevederilor acesteia, care să întărească disciplina financiară a acestora şi să prevină acumularea de arierate în viitor;

 • Ţintele de arierate aferente lunilor martie şi iunie 2012 au fost ratate din nou, atât în cazul bugetelor locale, cât şi în cazul bugetului de stat şi al asigurărilor sociale de stat. Arieratele monitorizate de către FMI (restanţe mai mari de 90 de zile) au crescut cu circa 205 mil. lei în perioada martie-iunie 2012, creştere generată aproape în totalitate de arieratele la bugetele locale;

 • Dată fiind suspendarea prelungită a rambursărilor de la Uniunea Europeană aferente fondurilor europene nerambursabile pentru câteva programe operaţionale importante şi efectuarea în primele 6 luni ale anului a unor cheltuieli aferente proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de 6,37 mld lei, mult superioare veniturilor efectiv încasate de la UE în aceeaşi perioadă (3 mld. lei), este nevoie de o încetinire substanţială a creşterii cheltuielilor de această natură în S2 pentru a nu periclita ţinta de deficit bugetar, o accelerare fiind posibilă doar în măsura în care rambursările efective de la UE se deblochează cât mai rapid.

Consiliul Fiscal este o autoritate independentă care îşi propune să sprijine activitatea Guvernului şi a Parlamentului în cadrul procesului de elaborare şi derulare a politicilor fiscal-bugetare şi să promoveze transparenţa şi sustenabilitatea finanţelor publice. Consiliul Fiscal are printre atribuţii să evalueze tendinţele macroeconomice şi bugetare cuprinse în strategia fiscal-bugetară şi în bugetul anual, precum şi să formuleze opinii cu privire la rectificările bugetare.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24